بررسی اختلال خواب در کودکان مراجعه کننده به درمانگاه اطفال و رابطه آن با بی خوابی مادر در بیمارستان بهارلو (سال 98-1397)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پزشک عمومی دانشگاه تهران.

2 استادیار ،بیمارستان بهارلو، گروه اطفال، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

اختلالات خواب، شایع ترین شکایات رفتاری در کودکان می باشد. علائم و عوارض خواب ناکافی در کودکان با بزرگسالان متفاوت بوده و ممکن است به صورت تغییرات خُلقی، فعالیت ها و بیش از حد کوتاه شدن دامنه توجه و اختلالات عصبی شناختی خود را نشان دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اختلال خواب در کودکان مراجعه کننده به درمانگاه اطفال و رابطه آن با بی-خوابی مادر در بیمارستان بهارلو در سال 98-1397 انجام شد.
این پژوهش مقطعی از نوع تحلیلی-توصیفی است. جامعه آماری شامل کودکان 2 تا 12 سال مراجعه کننده به بیمارستان بهارلو است که با در نظر گرفتن معیارهای ورود 303 نفر به عنوان نمونه وارد مطالعه گردید. ابزار گردآوری اطلاعات شامل؛ پرسشنامه‌ی BEARS جهت بررسی اختلال خواب اطفال و پرسشنامه‌ی ISI برای بررسی بی خوابی مادران استفاده گردید. داده ها با استفاده از شاخص های آمر توصیفی و آزمون آماری T-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها نشان داد که از بین کودکان 2 تا 12 سال74 مادر بر اساس پرسشنامه خواب دچار بی خوابی بودند که از لحاظ آماری رابطه معنی داری بین بی خوابی مادر بر اساس ISI و جنسیت کودکان مادران وجود داشت به طوری که بین این تعداد 36 مادر دارای کودک دختر و 38 مادر دارای فرزند پسر بودند. اما مادران بی‌خواب از نظر درصدی در میان مادران کودکان دختر بیشتر بودند (44.4 درصد) (05/0p<). همچنین رابطه معنی‌داری بین کودکانی که هنگام خواب شبانه در رفتن به رختخواب مشکلی دارند و دارای مادر بی خواب هستند، وجود داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of sleep disorders in children referred to pediatric clinics and its relationship with mother insomnia in Baharloo Hospital (1397-98)

نویسندگان [English]

  • mahsa zamani sabzi 1
  • asqar gorbani 2
1 General physician of Tehran University.
2 Assistant Professor, Baharlu Hospital, Department of Pediatrics, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Sleep disorders are the most common behavioral complaints in children. Signs and symptoms of inadequate sleep in children are different from those in adults and may manifest as mood swings, activities, and excessive attention span and neurological disorders. The aim of this study was to investigate sleep disorders in children referred to pediatric clinics and its relationship with maternal insomnia in Baharloo Hospital in 1397-98.
Method: This is a cross-sectional study of analytical-descriptive type. The statistical population includes children aged 2 to 12 years referred to Baharloo Hospital who were included in the study as a sample by considering the inclusion criteria of 303 people. Data collection tools include; The BEARS questionnaire was used to assess sleep disorders in children and the ISI questionnaire was used to assess maternal insomnia. Data were analyzed using descriptive statistics and T-test.
Results: The results showed that among children aged 2 to 12 years, 74 mothers had insomnia according to the sleep questionnaire. The mother had a daughter and 38 mothers had a son. But insomnia mothers were higher in percentage among mothers of female children (44.4%) (p <0.05). There was also a significant relationship between children who have trouble going to bed at night and who have an insomniac mother. Among sleepless mothers (n = 74), 27 children (36.5%) had difficulty going to bed at night, which was higher in terms of both number and percentage of children of mothers with normal sleep (p <0.05). .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sleep Disorder
  • Insomnia
  • Children
  • Mother