هایپرتروفی قلبی در پاسخ به تمرینات تناوبی با تاکید بر بیان PI3K در رت های با چاقی القایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، تهران، ایران

2 استادیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، تهران، ایران

3 استادیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران

چکیده

مقدمه: نقش چاقی در بیماری های مزمن نظیر دیابت نوع 2 و بیماری های قلبی-عروقی به خوبی مشخص شده است. این مطالعه با هدف تعیین اثر تمرینات تناوبی بر بیان PI3K در بافت قلب رت های چاق شده توسط رژیم غذایی پرچرب انجام گرفت.
روش کار: برای ایین منظور، از 21 سر رت نر ویستار 10 هفته ای(10±220 گرم)، 14 سر توسط 6 هفته رژیم غذایی چاق شدند و به شیوه تصادفی به گروه های چاق کنترل(7=n) و چاق ورزش(7=n) تقسیم شدند. همچنین 7 سر رت دارای وزن نرمال به عنوان گروه نرمال انتخاب شدند. رت های گروه ورزش یک برنامه تمرینات تناوبی 8 هفته ای(5 جلسه در هفته) را در قالب دویدن ها تناوبی روی تریدمیل اجرا نمودند. گروه نرمال و چاق کنترل در برنامه تمرین شرکت نداشتند. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین، بیانPI3K در بافت قلبی، نسبت وزن قلب به وزن بدن و نسبت وزن بطن چپ به وزن قلب توسط آزمون آنوای یکسویه و تست تعقیبی توکی بین گروه ها مقایسه شد.
نتایج: تمرینات HIIT به افزایش بیانPI3K در بافت قلب(001/0 = P)، نسبت وزن قلب به وزن بدن(027/0 = P) و وزن بطن چپ به وزن بدن(015/0 = P) در گره چاق ورزش نسبت به چاق کنترل منجر شد.
نتیجه گیری: بر پایه این یافته ها، هایپر تروفی قلبی در پاسخ به تمرینات تناوبی را شاید بتوان به افزایش بیانPI3K در بافت قلبی نسبت داد. شناخت مکانیسم های عهده دار اثر ورزش بر هایپرتروفی قلبی نیازمند مطالعات بیشتری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Cardiac hypertrophy in response to interval training with emphasis on PI3K expression in heart tissue of rats with induced obesity

نویسندگان [English]

  • sina Rezazadeh 1
  • Sanaz Mirzayan Shanjani 2
  • Mojtaba Eizadi 3
  • Saeid Sedaghaty 2
  • yaser Kazemzadeh 2
1 PHD Candidate, Department of Exercise physiology, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant professor of Exercise Physiology, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant professor of Exercise Physiology, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The importance of obesity in chronic diseases such as type 2 diabetes and cardiovascular diseases is well known. This study aimed to assess the effect of high intensity interval training (HIIT) on PI3K expression in cardiac tissue in obesed rats with high fat diet (HFD).
Methods: For this purpose, from 21 male Wistar rats aged 10 week (220 – 10 g), 14 rats obesed by 6 weeks high-fat diet (HFD) were randomly divided to control obese (n=7) or exercise obese (n=7) groups. Also, 7 rats with normal weight were selected as normal group. The exercise rats were completed 8 weeks HIIT (5 times weekly) in the form of interval runs on the treadmill. The control obese and normal groups did not participate in the exercise program. 48 hours after the lasting exercise session, PI3K expression in cardiac tissue, the heart/body weight ratio and left ventricular/heart weight ratio were compared by One-Way ANOVA and Tukey post hoc test between groups (P< 0.05).
Results: On the other hand, HIIT resulted in significant increase in PI3K expression in heart tissue (P = 0.001), heart/body weight ratio (P = 0.027) and left ventricular/body weight ratio (P = 0.015) in obese compared to control rat groups.
Conclusion: Based on these data, cardiac hypertrophy in response to HIIT may be attributed to increased PI3K expression in heart tissue. Understanding the mechanisms responsible for the effect of exercise on cardiac hypertrophy requires more studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obesity
  • HIIT
  • Gene expression
  • Cardiac hypertrophy