مطالعه تقارن سنجی الگوهای درماتوگلیفیک و مینوتیا در انگشتان شست پای راست و چپ جمعیت فارس از مدارس خاص ساکن بیرجند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه انگل شناسی پزشکی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایلام ،ایلام، ایران

2 استادیار گروه زیست شناسی،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسلامی ،مشهد،ایران(نویسنده مسئول)

3 کارشناسی ارشد گروه زیست شناسی،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسلامی ،مشهد،ایران

4 دانشیار گروه زیست شناسی،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسلامی ،مشهد،ایران

5 استاد گروه زیست شناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: درماتوگلیفیک علمی است که به مطالعه صحیح و اصولی خطوط پوستی موجود در کف دست، پا می پردازد. این خطوط دارای یک سری نقاط مشخصه به نام مینوتیا هستند. در برخی از مطالعات ارتباط الگوهای درماتوگلیفیک با برخی بیماری ها ثابت شده است. ضریب هوشی یکی از ابزارهای مهم توسعه محسوب می شود. هدف از مطالعه حاضر، استفاده آسان و در دسترس از ویژگی های دست برای شناخت زودرس ضریب هوشی بود.
روش کار: در این مطالعه تحلیلی مشاهده ای که در سال 1401 انجام شد، تعداد 50 دانش آموز کم توان ذهنی و 60 دانش آموز باهوش و 100 دانش آموز عادی در رده سنی ۷ تا 18 سال ساکن در شهر بیرجند بررسی شدند. اثر انگشت شست پا توسط اسکنر ثبت شد. سپس الگوهای درماتوگلیفیک و میوتیا مشخص شد. داده ها با نرم افزارهای Excel و spss پردازش شد.
نتایج: طبق نتایج بدست آمده، حداکثر فراوانی الگوهای درماتوگلیفیک در هر دو پا مربوط به نوع کیسه ای بود. بررسی فراوانی الگوهای مینوتیا انگشت شست پای راست و چپ در سه گروه باهوش ، کم توان ذهنی و عادی نشان دهنده تفاوت بین آنها بود. تنوع الگوهای مینوتیا در افراد باهوش نسبت به سایر افراد بیشتر بود. همچنین در هر سه گروه متوسط خط شماری دست چپ کمتر از دست راست بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Symmetry measurement study of dermatoglyphic and minutiae patterns in the thumb of the right and left leg in Fars persons of special schools in Birjand

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Pourmohammad 1
  • Jina Khayatzadeh 2
  • Nasrin Yousefi 3
  • Maryam Tehranipour 4
  • Naser Mahdavishahri 5
1 MS ، Department of Medical Parasitology, Faculty of Paramedicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran
2 Assistant professor، Department of Biology, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.(Corresponding Author)
3 MS ، Department of Biology, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
4 Associate professor، Department of Biology, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
5 Full professor، Department of Biology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Dermatoglyphic is a science that study the lines in the skin of the palms and fingertips properly. There are some certain points at these lines that called minutiae. In some studies, the relationship between dermatoglyphic patterns with some diseases has been proven IQ is one of the important tools of development. The aim of the present study is to easily use the characteristics of the hand for the early recognition of IQ.
Material and methods: In this observational analytical study that was conducted in 2022, 50 Intellectual Disabilities students, 60 intelligent students and 100 normal students in the age group of 7 to 18 years living in Birjand city were investigated. The fingerprint was recorded by the scanner. Then dermatoglyphic and minutia patterns were determined. Data were processed with Excel and spss software.
Result: According to the results, the maximum frequency of dermatoglyphic patterns in both legs was related to the loop type. Examining the frequency of minutia patterns in the thumb of the right and left leg in three intelligent, Intellectual Disabilities and normal groups showed the difference between them. The variety of minutiae patterns was further in intelligent student than in other student. Also, in all three groups, the average line count of the left hand was lower than of the right hand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dermatoglyphics
  • IQ
  • Minutia pattern