اثر بخشی مداخله درمانی مبتنی بر توان بخشی شناختی بر حافظه فعال و سرعت پردازش دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران.

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی مداخله درمانی مبتنی بر توان بخشی شناختی بر حافظه فعال و سرعت پردازش دانش-آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص صورت گرفت.
روش کار: روش تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی دارای اختلال یادگیری شهرستان تنکابن که در سال تحصیلی 99-98 به مرکز اختلال یادگیری سلامت آن شهرستان مراجعه کردند، بود. روش نمونه‌گیری این پژوهش در دسترس بود که بعد از انتخاب 30 نفر به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گروه گواه گمارش گشتند. ابزارگردآوری داده ها مصاحبه بالینی و مقیاس هوشی وکسلر 4 (2003) بود. جهت تحلیل داده از تحلیل واریانس تک متغیره استفاده گردید. آزمون‌های فوق با استفاده از نسخه 22 نرم افزار SPSS انجام شد.
نتایج: نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که درمان مبتنی بر توان بخشی شناختی بر حافظه فعال و سرعت پردازش دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص تاثیر مثبت و معنادار داشت.
نتیجه گیری: برای بهبود حافظه فعال و سرعت پردازش دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص پیشنهاد می شود از درمان مبتنی بر توان بخشی شناختی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the effectiveness of cognitive rehabilitation on working memory and processing speed of students with special learning disabilities

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Mehrabi 1
  • ghodratallah Abbasi 2
  • Mohammad Kazem Fakhri 3
1 PhD Student, Department of Psychology, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran.
چکیده [English]

abstract
The aim of this study was to evaluate the effectiveness of cognitive rehabilitation therapy intervention on working memory and processing speed of students with special learning disabilities. The research method was quasi-experimental with pretest-posttest design and control group. The statistical population included male and female elementary school students with learning disabilities in the Tonekabon city who referred to the health learning disability center of that city in the 99-98 academic year. Sampling method of this study was available that after selecting 30 people were randomly assigned to experimental and control groups. Data collection tools were clinical interview and Wechsler 4 (2003) IQ scale. Univariate analysis of variance was used to analyze the data. The above tests were performed using version 22 of SPSS software. The results showed that cognitive rehabilitation therapy had a positive and significant effect on working memory and processing speed of students with special learning disabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive rehabilitation
  • Memory
  • Processing speed