مقایسه اثربخشی روان نمایشگری و درمان مثبت نگر بر نگرش معنوی بیماران مبتلا به سرطان پستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی سلامت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 گروه روانشناسی ، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران/ مرکز تحقیقاتی مراقبت‌های بالینی و ارتقاء سلامت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

3 گروه رادیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه
با توجه به اهمیت مشکلات روانی–اجتماعی و معنوی بیماران مبتلا به سرطان پستان، این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی روان نمایشگری و درمان مثبت نگر بر نگرش معنوی بیماران مبتلا یه سرطان پستان انجام شد.
روش کار
این پژوهش شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل تمامی زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به کلینیکی در خیابان گاندی تهران بود که از میان آن‌ها تعداد 45 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. این افراد در سه گروه روان‌نمایشگری، روان‌درمانی مثبت‌نگر و گروه کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. شرکت کنندگان طی سه مرحله سنجش در قالب پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری، نگرش معنوی را پاسخ دادند. داده­های پژوهش با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر چندمتغیری تحلیل شد.
نتایج
نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین اثربخشی روان­درمانگری مثبت نگر و روان­نمایش­گری بر نگرش معنوی در مبتلایان به سرطان پستان تفاوت وجود داشت (05/0>P) و آزمون تعقیبی نشان داد که روان­نمایش­گری نسبت به درمان مثبت نگر بر نگرش معنوی موثرتر است.
نتیجه‌گیری
با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود برای بهبود نگرش معنوی بیماران مبتلا به سرطان پستان از روان‌نمایشگری استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the effectiveness of psychodrama therapy and positive therapy on the spiritual attitude of breast cancer patients

نویسندگان [English]

  • Maryam Nazemi 1
  • Tahereh Ranjbaripour 2
  • Mehdi Shah Nazari 2
  • Maryam Mashayekh 2
  • Amirshahram Yousefi Kashi 3
1 Department of Health Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
2 Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran/Clinical Care and Health Promotion Research Center, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
3 Associate Professor, Department of Radiotherapy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Considering the importance of psycho-social and spiritual problems of breast cancer patients, this research was conducted with the aim of comparing the effectiveness of psychodrama therapy and positive therapy on the spiritual attitude of breast cancer patients.
Method: This was a quasi-experimental study with a pre-test, post-test and follow-up plan with a control group. The research population included all women with breast cancer who referred to a clinic in Gandhi Street, Tehran, and 45 of them were selected as a sample by purposive sampling. These people were replaced in three groups: psychodrama, positive psychotherapy and control group (15 people in each group). The participants answered the spiritual attitude during three stages of assessment in the form of pre-test, post-test and follow-up. The research data were analyzed using variance analysis with multivariate repeated measures.
Results: The results of the present study showed that there was a difference between the effectiveness of positive psychotherapy and psychodramatics on the spiritual attitude of breast cancer patients (P<0.05) and the post hoc test showed that psychodrama compared to treatment. Positive thinking is more effective on spiritual attitude.
Conclusion: According to the research results, it is suggested to use psych demonstrating to improve the spiritual attitude of breast cancer patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breast cancer
  • psychoanalysis
  • positive treatment
  • spiritual attitude