اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی و تنظیم هیجانی زنان مطلقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، گروه روان‌شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر همجوشی شناختی، تحمل پریشانی و بخشودگی زنان مطلقه انجام شد. روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری شامل زنان مطلقه مراجعه کننده به کلینک‌های روان‌شناسی ولیعصر و آوای سعادت شهر مشهد در شش ماهه اول سال 1401 بود. در این پژوهش تعداد 30 زن مطلقه با روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه‌های آزمایش و گواه جایدهی شدند (15 زن در گروه آزمایش و 15 زن در گروه گواه). زنان مطلقه حاضر در گروه آزمایش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (10 جلسه) را طی 10 هفته (جلسه 90 دقیقه‌ای) دریافت نمودند. پرسشنامه‌های مورد استفاده شامل پرسشنامه همجوشی شناختی (گیلاندرز و همکاران، 2014)، پرسشنامه تحمل پریشانی (سیمونز و گاهر، 2005) و مقیاس بخشودگی (ری و همکاران، 2001) بود. داده‌ها به شیوه تحلیل واریانس آمیخته و آزمون تعقیبی بونفرنی توسط نرم‌افزار آماری SPSS23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر همجوشی شناختی، (0001>P؛ 59/0=Eta؛ 45/41=F)، تحمل پریشانی (0001>P؛ 50/0=Eta؛ 79/27=F) و بخشودگی (0001>P؛ 57/0=Eta؛ 02/38=F) زنان مطلقه تاثیر دارد. بر اساس یافته‌های حاصل از پژوهش حاضر، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با شکل‌دهی انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و ایجاد پذیرش روانی می‌تواند به عنوانی رویکردی موثر در جهت کاهش همجوشی شناختی و بهبود تحمل پریشانی و بخشودگی زنان مطلقه مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Distress Tolerance and Emotion Regulation of Divorced Women

نویسندگان [English]

  • SARA MALEKMOHAMMADI 1
  • hosein ebrahimi moghaddam 2
1 Ma in General Psychology, Department of Psychology, Roudhan Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Psychology, Roudhan Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the effectiveness of acceptance and commitment therapy on action cognitive fusion, distress tolerance and forgiveness of divorced women. the research method of the present study was quasi-experimental with pretest, posttest and control group design and a two-month follow-up phase and follow-up period in three months. The statistical population included divorced women who referred to Valiasr and Avai Saadat psychology clinics in Mashhad in the first six months of 2022. 30 divorced women were selected through purposive sampling method and randomly accommodated into experimental and control groups (15 women in the experimental group and 15 in the control group). the experimental group received acceptance and commitment therapy approach (10 sessions) during 10 weeks (90 minutes). the applied questionnaires in this study included cognitive fusion questionnaire (Gillanders et al, 2014), distress tolerance questionnaire (Simons, Gaher, 2005) and forgiveness scale (Rye et al, 2001). the data were analyzed through mixed anova and bonferroni follow-up test via spss23 software. the results showed that acceptance and commitment therapy is effective on the cognitive fusion (f=41.45; eta=0.59; p<0001), distress tolerance (f=27.79; eta=0.50; p<0001) and forgiveness (f=38.02; eta=0.57; p<0001) of the divorced women. Based on the findings of the present research, the acceptance and commitment therapy by forming psychological flexibility and creating psychological acceptance can be used as an effective approach to improve the cognitive fusion, distress tolerance and forgiveness of divorced women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and commitment therapy
  • distress tolerance
  • emotion regulation
  • divorced women