مقایسه اثربخشی مداخلات هیجان مدار، پذیرش و تعهد و مثبت‌نگر بر دلزدگی زناشویی و ناگویی هیجانی زنان آسیب دیده از خیانت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: خیانت در زندگی زناشویی عامل بزرگ عدم رضایت زناشویی و همچنین زمینه‌ی اصلی بروز مسائل روانشناختی، تعارض‌ها و ناسازگاری‌های زناشویی است، این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی مداخلات هیجان مدار، پذیرش و تعهد و مثبت‌نگر بر دلزدگی زناشویی و ناگویی هیجانی زنان آسیب دیده از خیانت انجام شد.
روش کار: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با سه گروه آزمایش و یک گروه کنترل به همراه آزمون پیگیری بود. از جامعه زنان مراجعه کننده به کلینیک‌های روانشناسی به دلیل آسیب وارد شده از خیانت زناشویی، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 43 نفر انتخاب و با استفاده از روش جایگزین تصادفی در سه گروه (هیجان مدار، پذیرش وتعهد، مثبت نگر ) جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه‌های دلزدگی زناشویی (پاینز، 1996) و ناگویی هیجانی (بگبی و همکاران، 1994) بود. داده‌ها با استفاده از آزمون اندازه‌گیری مکرر و آزمون تعقیبی بن فرونی تحلیل شد.
نتایج: یافته‌ها نشان داد که درمان هیجان مدار به طور معنی داری موثرتر از پذیرش و تعهد و مثبت‌نگر بود (005/0>p) و درمان پذیرش و تعهد نیز موثرتر از درمان مثبت‌نگر بر دلزدگی زناشویی بود (005/0>p). همچنین نتایج نشان داد که درمان هیجان مدار موثرتر از مثبت نگر بر ناگویی هیجانی بود (005/0>p).
نتیجه‌گیری: منطبق با یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان درمان هیجان مدار را به عنوان یک روش کاراتر جهت بهبود زندگی زناشویی افراد آسیب دیده از خیانت پیشنهاد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the effectiveness of Emotion Focused, acceptance and commitment and positive interventions on marital boredom and Alexithymia in women affected by infidelity

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Kermanshahi 1
  • Shokoh navabi nezhad 2
  • Khodabakhsh Ahmadi noudeh 3
1 Department of Consulting, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Counseling,, Kharazmi University,Tehran, Iran.
3 Professor of Behavioral Sciences Research Center, Baqiyatullah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Infidelity in married life is a major cause of marital dissatisfaction and also the main cause of psychological problems, conflicts and marital incompatibilities, this research aims to compare the effectiveness of Emotion Focused, acceptance and commitment and positive interventions on marital boredom and Alexithymia of women affected by infidelity was done.
Methods: The research method was semi-experimental with a pre-test-post-test design with three experimental groups and one control group along with a follow-up test. 43 people were selected from the community of women referring to psychological clinics due to the damage caused by marital infidelity, using the available sampling method and using the random replacement method in three groups (Emotion Focused, acceptance and commitment and positive interventions) were replaced. The research tools were questionnaires of marital boredom (Pines, 1996) and Alexithymia (Bagbi et al., 1994). The data were analyzed using the repeated measurement test and Bonferroni's post hoc test.
Results: The findings showed that Emotion Focused therapy was significantly more effective than acceptance and commitment and positivity (p<0.005) and acceptance and commitment therapy was more effective than positivity therapy on marital burnout (0.005). >p). Also, the results showed that Emotion Focused therapy was more effective than positive-oriented therapy on Alexithymia (p<0.005).
Conclusion: According to the findings of the present study, Emotion Focused therapy can be suggested as a more effective method to improve the marital life of people affected by infidelity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital infidelity
  • Emotion Focused therapy
  • acceptance and commitment
  • positive therapy
  • Alexithymia