بررسی تأثیر استفاده از آنتی‌ژن‌های سوماتیک نماتود مارشالاژیا مارشالی بر التیام زخم‌های تمام ضخامت پوستی در موش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای عمومی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

4 استاد گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مقدمه: کرم‎ها پاسخ‎های‎ای‎منی نوع دوم را فعال می‎کنند که منجر به ترشح سایتوکاین‎های IL4,1L13. می‎گردند و‎ای‎ن سایتوکاین‎ها منجر به محافظت میزبان از طریق ترمیم بافت، کنترل التهاب و دفع کرم‎ها می‎گردند. مطالعه حاضر به منظور بررسی تأثیر‎ استفاده از آنتی­ژن­های سوماتیک نماتود مارشالاژیا مارشالی بر التیام زخم­های تمام ضخامت پوستی در موش صورت گرفت.
روش‌کار: در‎ای‎ن مطالعه تعداد 72 قطعه موش به گروه A، B، C و D تقسیم شدند. زیرگروه­های A آنتی ژن با دوز µg 40 به ازای هر موش، زیرگروه­های B آنتی­ژن با دوز µg 20 به ازای هر موش، زیرگروه­های C ادجوانت آلوم دریافت نمودند و زیر گروه­های D به عنوان کنترل منفی در نظر گرفته شدند. 24 ساعت پس از‎ای‎جاد زخم­ها، موش­های گروه آزمایش با آنتی­ژن و ادجوانت آلوم به صورت تزریق زیرپوستی در چهار طرف زخم تحت درمان قرار گرفتند. جهت ارزیابی ژئومتریک در روز­های صفر، 1، 3، 6، 9، 12، 15، 18، 21، تصاویر دیجیتال تهیه شد. عکس­های حاصل با نرم افزار Image J مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج: اختلاف معنی داری از نظر درصد انقباض زخم و التیام زخم و میزان نفوذ سلول­های آماسی در گروه درمانی با دوز µg 20 از آنتی­ژن مشاهده شد)05/0 ≥ P )
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می­دهد که کاربرد آنتی ژن­های سوماتیک نماتود مارشالاژیا مارشالی با دوز µg 20 به صورت تزریق زیرپوستی سبب تسریع روند التیام زخم می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Somatic Antigens of Marshallagia Marshalli on Full Thickness Skin Wound Healing in The Mouse

نویسندگان [English]

  • Mostan Mohammad pour 1
  • Hossein Kazemi 2
  • Hossein Nourani 3
  • Hassan Borji 4
1 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of clinical science, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
4 1Department of Pathobiology, School of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction
Helminth-induced type 2 immune responses, which are characterized by the T helper 2 cell-associated cytokines interleukin-4 (IL-4) and IL-13, mediate host protection through enhanced tissue repair, the control of inflammation and worm expulsion. The present study was conducted to determine the effect of somatic antigens of nematode Marshallagia marshalli on healing of full-thickness skin wound healing in mice.
Material and Method
In this study, 72 adult mice were divided into 4 groups A, B, C and D. Subgroups A the dose of 40 μg /mice, B the dose of 20 µg / mice, C the alum adjuvant group and D were considered as negative controls. Twenty four hours after made wounds, all mice were treated subcutaneously at the four sides of the wound. The wounds evaluated at days 0,1.3,6,9,12,15,18 and 21 by taken digital photographs. The images were analyzed by Image J software.
Results
After analyzing a significant difference were showed in the percentage of wound contraction, wound healing and the infiltration rate of inflammatory cells in the treatment group with a dose of 20 μg (P ≤ 0.05).
Conclusion
The results of this study indicate that application of somatic antigens of Marshallia marshalla nematode with a dose of 20 μg subcutaneous injection accelerates the healing process of wound healing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marshallagia marshalli
  • Wound
  • Healing
  • Mouse