اثربخشی آموزش فلسفه به کودکان بر همدلی کودکان 9 تا 12 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد، دانشکده روانشناسی، موسسه آموزش عالی بصیر، آبیک، قزوین، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش فلسفه به کودکان بر همدلی کودکان 9 تا 12 سال انجام گرفت. این پژوهش با روش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه انجام شد. دوره پیگیری نیز دوماهه اجرا شد. جامعه آماری پژوهش شامل کودکان 9 تا 12 سال شهر تهران در سال تحصیلی 1401-1400 بود. در این پژوهش تعداد 32 کودک با همدلی پایین با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با روش تصادفی در گروه‌های آزمایش و گواه جایدهی شدند. گروه آزمایش آموزش فلسفه کودکان را طی یک و نیم ماه در 12 جلسه 60 دقیقه‌ای دریافت نمودند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس همدلی (ES) (جولیف و فارینگتون، 2006) بود. داده‌های جمع‌آوری شده به شیوه تحلیل واریانس آمیخته و آزمون بونفرنی با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS23 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش فلسفه به کودکان بر همدلی (0001>P؛ 54/0=Eta؛ 87/34=F) کودکان 9 تا 12 سال تأثیر معنادار دارد. بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان چنین نتیجه گرفت که آموزش فلسفه با بهره‌گیری از گفتگوی عمیق و ایجاد توانمندی درونی در کودک می‌تواند به عنوان یک روش مناسب جهت بهبود مسئولیت‌پذیری اجتماعی و همدلی کودکان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Efficacy of Training Philosophy for Children on the Empathy of 9-12-Year-Old Children

نویسندگان [English]

  • Zeinab Ghadiri Bidhandi 1
  • Seyed Mahmood Mirzamani Bafghi 2
1 PhD Student in Psychology, Department of Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of psychology, Basir Institute of Higher Education, Abyek, Ghazvin, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the efficacy of training philosophy for children on the empathy of 9-12-year-old children. The present study was quasi-experimental with pretest, posttest and control group design method. Two-month follow-up period was implemented too. The statistical population of the present study included 9-11-year-old children in the city of Tehran in academic year 2021-22. Thirty two children with low empathy were selected through purposive sampling method and randomly accommodated into experimental and control groups. The experimental group received twelve sixty-minute sessions of training philosophy for children during one-and-a-half months. The applied questionnaires included Empathy Scale (ES) (Jolliffe, Farrington, 2006). The collected data were analyzed through mixed ANOVA and Bonferroni test via SPSS23 software. The results showed that training philosophy for children has significant effect on empathy (F=34.87, Eta-0.54, P<0001) of 9-11-year-old children. According to the findings of the study it can be concluded that training philosophy for children can be used as an efficient method to improve the children’s empathy through employing deep conversation and creating internal empowerment in the child.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training philosophy for children
  • childerns
  • empathy