اثر تمرینات هوازی توام با فشار کشسانی اندام تحتانی بر نوتروفیل ها، مونوسیت ها، لنفوسیت ها و لکوسیت ها به عنوان شاخص های سیستم ایمنی در مردان میانسال مبتلا به ترومبوز ورید عمقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 استادیارگروه رفتارحرکتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه جهت اصلاح و یا متعادل نمودن شاخص‌های ترومبوز در بیماران مبتلا به ترومبوز ورید عمقی(DVT) از جوراب‌های فشرده‌سازی استاندارد استفاده می‌شود. هدف از این مطالعه مقایسه تأثیر تمرینات هوازی توأم با فشار کشسانی اندام تحتانی بر لکوسیت‌ها، نوتروفیل‌ها، مونوسیت‌ها و لنفوسیت‌ها در افراد مبتلا به DVT بود.
مواد و روش‌ها: 30 مرد میانسال(4±53 سال) مبتلا به ترومبوز ورید عمقی به طور تصادفی در سه گروه: 1)تمرین هوازی، 2)تمرین هوازی با فشار کشسانی، 3)کنترل قرار گرفتند. تمرین هوازی به مدت 8 هفته دویدن در دامنه شدت 60 تا 70 درصد ضربان قلب ذخیره انجام گرفت. در گروه تمرین هوازی+فشار کشسانی، جهت ایجاد فشار کشسانی از جوراب کشسانی در حین تمرین استفاده شد. سطوح ناشتایی نوتروفیل‌ها، مونوسیت‌ها، لنفوسیت‌ها و لکوسیت‌ها در 2 نوبت: 24 ساعت قبل و 48 ساعت پس از دوره تمرین اندازه‌گیری شد. از آزمون تحلیل واریانس جهت مقایسه تغییرات بین گروهی و از آزمون تی همبسته جهت تعیین تغییرات درون گروهی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که تمرین هوازی+کشسانی سبب کاهش میزان لکوسیت‌ها، لنفوسیت‌ها، نوتروفیل‌ها و منوسیت‌ها سرم خون افراد مبتلا به DVT شد(001/0 = P)، اما تغییرات در گروه هوازی و کنترل در هیچ ‌یک از فاکتورها معنادار نبود.
بحث و نتیجه‌گیری: استفاده از جوراب‌های فشرده‌سازی الاستیک حین تمرینات هوازی منظم در افراد مبتلا به ترومبوز وریدی عمقی، از طریق کاهش و متعادل نمودن فاکتورهای پیش انعقادی شامل لکوسیت‌ها و انواع آن شامل لنفوسیت‌ها، منوسیت‌ها و نوتروفیل‌ها به کاهش روند انعقاد خون در بین افراد مبتلا به ترومبوز وریدی عمقی منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of aerobic training combined with elastic pressure of the lower limb on neutrophils, monocytes, lymphocytes and leukocytes as indicators of the immune system in middle-aged men with deep vein thrombosis

نویسندگان [English]

  • Seyyed Majid Hasanzadeh Fard 1
  • Naser Behpour 2
  • Mehdi Roozbahani 3
1 Phd in Exercise Physiology, Boroujerd Branch, Islamic Azad University, Boroujerd, Iran. (Corresponding author)
2 Associate Professor of Exercise Physiology, Faculty of Sports Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Motor Behavior, Boroujerd Branch, Islamic Azad University, Boroujerd, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Nowadays, standard compression stockings are used to correct or balance thrombosis indicators in patients with deep vein thrombosis (DVT). The purpose of this study was to compare the effect of aerobic exercises combined with elastic pressure of the lower limbs on leukocytes, neutrophils, monocytes and lymphocytes in people with DVT.
Materials and methods: 30 middle-aged men (51 ± 4 Years) with DVT were randomly divided into three groups: 1) Aerobic training, 2) Aerobic exercise with elastic pressure, and 3) Control group. Aerobic training was performed for 8 weeks of running at an intensity range of 60-70% heart rate reserve. In the group of aerobic training + elastic pressure, elastic socks were used to create elastic pressure during training. Fasting levels of neutrophils, monocytes, lymphocytes and leukocytes were measured on 2 occasions: 24 before and 48 hours after the training period. Analysis of variance test was used to compare between-group changes and paired t-test was used to determine intra-group changes.
Results: The results showed that aerobic + stretching training decreased leukocytes, lymphocytes, neutrophils and monocytes (p = 0.001), but the changes in the aerobic and control groups in none of Factors were not significant.
Conclusion: Using elastic compression stockings during regular aerobic exercises in people with DVT, through reducing and balancing pro-coagulation factors including leukocytes and its types including lymphocytes, monocytes and neutrophils leads to a decrease in the blood coagulation process among people with DVT.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic exercise
  • Elastic pressure
  • deep vein thrombosis
  • leukocyte
  • Immune system