اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی کودک‌محور بر مهارت‌های عصب‌روان‌شناختی کودکان پیش‌دبستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 دانشیار گروه روان شناسی بالینی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی کودک‌محور بر مهارت‌های عصب‌روان‌شناختی کودکان پیش‌دبستانی انجام گرفت. روش‌: پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری 45 روزه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کودکان پیش‌دبستانی شهر اصفهان در سال تحصیلی 99-1398 به تعداد 546 نفر بود. در این پژوهش تعداد 30 کودک پیش‌دبستانی با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه-های آزمایش و گواه گمارده شدند (هر گروه 15 کودک). گروه آزمایش مداخله ذهن‌آگاهی کودک‌محور (بوردیک، 2014) را طی دو و نیم ماه در 10 جلسه 75 دقیقه‌ای دریافت نمودند. پرسشنامه‌ مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه مهارت‌های عصب‌روان‌شناختی (NSQ) بود. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر با استفاده از نرم افزار آماری 23SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که آموزش ذهن‌آگاهی کودک‌محور بر مهارت‌های عصب‌روان‌شناختی کودکان پیش‌دبستانی تأثیر معنادار دارد (001/0p<). بدین صورت که این مداخه توانسته منجر به افزایش مهارت‌های عصب‌روان‌شناختی کودکان پیش‌دبستانی شود . نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان چنین نتیجه گرفت که آموزش ذهن‌آگاهی کودک‌محور با بهره‌گیری از فنونی همانند افکار، هیجانات و رفتار آگاهانه و بودن در زمان حال می‌تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت بهبود مهارت‌های عصب‌روان‌شناختی کودکان پیش‌دبستانی مورد استفاده گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Training Child-Based Mindfulness on Neuropsychological Skills in Pre-Elementary Children

نویسندگان [English]

  • KATAYON BEMANIAN 1
  • gholamreza manshaei 2
1 Ma of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The present study was conducted with the purpose of investigating the effectiveness of training child-based mindfulness on neuropsychological skills in pre-elementary children. Method: The present study was quasi-experimental with pretest, posttest, control group and forty-five-day follow-up period design. The statistical population included all 546 pre-elementary children in the city of Isfahan in academic year 2019-20. 30 pre-elementary children who were selected through purposive sampling method and they were randomly accommodated into experimental and control groups (each group of 15 children). The experimental group received ten seventy-five-minute sessions of child-based mindfulness intervention during two-and-a-half months (Bordick, 2014). The applied questionnaire in the current study included neuropsychological skills questionnaire (NSQ). The data from the study were analyzed through repeated measurement ANOVA via SPSS23. Findings: The results showed that training child-based mindfulness has significant effect on pre-elementary children’s neuropsychological skills (p<0.001) in a way that this intervention has succeeded in increasing pre-elementary children’s neuropsychological skills. Conclusion: According to the findings of the present study it can be concluded that training child-based mindfulness can be applied as an efficient therapy to improve pre-elementary children’s neuropsychological skills through employing techniques such as thoughts, emotions, mindful behavior and being in the present time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training child-based mindfulness
  • pre-elementary children
  • neuropsychological skills