اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امید به تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

چکیده

مقدمه: از جمله عوامل موثر که بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان تاثیر نامطلوبی دارد، نداشتن امید به تحصیلی و اشتیاق تحصیلی است. پژوهش حاضر به منظور تعیین اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امید به تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان انجام شد.
روش کار:  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر بیرجند در سال 1398-1397 بودند که از بین تمامی افراد واجد شرایط، 34 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و سپس به‌طور تصادفی در دو گروه 17 نفری آزمایش و گواه تقسیم شدند؛ و به پرسشنامه امید به تحصیل خرمایی و کمری (۱۳۹6) و اشتیاق تحصیلی وانگ و همکاران (2011) پاسخ دادند. سپس گروه آزمایش به مدت هشت جلسه 60 دقیقه در جلسات آموزش گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد شرکت کردند، درحالی‌که به گروه گواه این آموزش ارائه نشد. داده‌های حاصل از پیش آزمون و پس آزمون از طریق آزمون تحلیل کوایاریانس تک متغیره و چند متغیره در سطح معنی‌داری 05/0=α تحلیل شدند
نتایج: نتایج نشان داد که بعد از مداخله تفاوت معناداری بین میانگین نمرات گروه گواه و آزمایش در امید به تحصیل، اشتیاق تحصیلی و مؤلفه‌های آن وجود داشت (001/0P≤).
نتیجه گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گفت، آموزش گروه درمانی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد می‌تواند زمینه افزایش امید به تحصیل، اشتیاق تحصیلی و مؤلفه‌های آن در دانش آموزان را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Group Therapy on Academic Hope and Academic Engagement in Students

نویسندگان [English]

  • Fatemeh AhmadiMoghadam 1
  • Ali Farnam 2
  • Gholamreza Sanagouye Moharer 3
1 PhD Student in General Psychology, Department of Psychology, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Introduction: One of the factors that have a negative effect on students' academic performance is the lack of academic hope and academic Engagement. The present study was conducted to determine the effectiveness of acceptance and commitment based group therapy on students' academic hope and academic achievement.
Methods: The present study was a quasi-experimental study with pretest-posttest control group. The study population consisted of all female high school students in Birjand in the year 2019-2020. 34 out of all eligible people were selected by convenience sampling method and then were randomly divided into two groups of 17 experimental and control groups; Responded to the Khorrami and Lumbar Education Questionnaire (2018) and academic Engagement of Wang et al. (2011). Then, the experimental group participated in eight sessions of 60 minutes of acceptance and commitment group therapy sessions, while the control group did not receive this training. Pre-test and post-test data were analyzed by univariate and multivariate analysis of covariance at the significant level α = 0.05.
Results:  The results showed that after intervention there was a significant difference between the mean scores of the control group and the experiment in hope of education, academic Engagement and its components (P≤0.001).
Conclusion: Based on the findings, it can be concluded that teaching group therapy based on Acceptance and Commitment Therapy can provide a basis for increasing the hope of education, academic Engagement and its components in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Commitment
  • Academic Hope
  • Academic Engagement
  • Students