بررسی فراوانی شاخص‌های یورودینامیک و منحنی توزیع شاخص‌های حاصل از یافته‌های مرکز یورودینامیک بیمارستان علی بن ابیطالب دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از ابتدای تاسیس تا سال 1400

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دکتری تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

2 استادیار، دکتری تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

3 استاد، دکتری تخصصی اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

4 دستیار تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

مقدمه و هدف: با توجه به اهمیت انواع تست‌های یورودینامیک بر آن شدیم تا شاخص‌های یورودینامیک را بررسی نمودیم و نوموگرام حاصل از یافته‌های مرکز یورودینامیک بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از سال تاسیس تا سال 1400 را رسم کردیم.
روش اجرای تحقیق: مطالعه حاضر بصورت توصیفی، تمامی اطلاعات بیماران بالای 18 سال، درج شده در سیستم یورودینامیک را به تفکیک استخراج کردیم. پس از جمع آوری اطلاعات، تمامی داده‌ها براساس سن، جنس و تشخیص احتمالی دسته بندی شد و نمودارهای حاصل از این دسته‌بندی‌ها رسم شد.
نتایج: میانگین Pdet before voiding (فشار عضله دترسور پیش از دیورز) برابر 81/23 سانتی‌متر آب بود. میانگین Pdet Qmax (بالاترین فشار عضله دترسور هنگام qmax) نیز برابر 13/31 سانتی‌متر آب بود. میانگین Qmax (بالاترین میزان شدت جریان ادرار) برابر 51/20 میلی‌لیتر در ثانیه بود. میانگین bladder contractility index در تست یورودینامیک برابر 05/136 سانتی‌متر آب بود و تفاوت معناداری بین میانگین Pdet before voiding، Pdet Qmax، Qmax و bladder contractility index برحسب سن و جنسیت برقرار تبود. میانگین First Sensation Volume به ترتیب برابر 9/146 میلی‌لیتر، First Desire to Void Volume به ترتیب 1/281 میلی‌لیتر و Strong Desire to Void Volume به ترتیب 1/305 میلی‌لیتر بود. سن با First Desire to Void Volume و Strong Desire to Void Volume ارتباط معناداری داشت. با این وجود، بین جنسیت و این 3 متغیر ارتباطی برقرار نبود. میانگین Cystometeric Capacity (حجم کلی مثانه در تست یورودینامیک) در تست یورودینامیک برابر 78/361 میلی‌لیتر بود. سن همبستگی مثبتی با Cystometeric Capacity داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Urodynamic indices and distribution curve of indices obtained from the findings of the urodynamic center of Ali Ebn Abitaleb Hospital of Zahedan University of Medical Sciences from the beginning of establishment to 2020

نویسندگان [English]

  • Faramarz Fazli 1
  • Farshad Shibai Moghadam 2
  • Alireza Ansari Moghadam 3
  • Hossein Rajavbi Bahaabadi 4
1 Associate Professor, Doctor of Kidney and Pathology Surgery, Faculty of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
2 Assistant Professor, Doctor of Renal and Pathology Surgery, Faculty of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
3 Professor, PhD in Epidemiology, Faculty of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
4 Specialized Assistant in Kidney and Pathology Surgery, Faculty of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran (corresponding author)
چکیده [English]

Methods: In this descriptive study, we extracted all the information of patients over 18 years of age entered in the urodynamic system of the USD Center of Ali Ibn Abi Talib Hospital, Zahedan University of Medical Sciences separately.
Results: The average Pdet before voiding (detrusor muscle pressure before diuresis) was equal to 23.81 cm of water. The average Pdet Qmax (highest detrusor muscle pressure during qmax) was also equal to 31.13 cm of water. The average Qmax (highest intensity of urine flow) was 20.51 ml/s. The average bladder contractility index in the urodynamic test was equal to 136.05 cm of water and there was a significant difference between the average Pdet before voiding, Pdet Qmax, Qmax and bladder contractility index according to age and gender. The average First Sensation Volume was 146.9 ml, First Desire to Void Volume was 281.1 ml, and Strong Desire to Void Volume was 305.1 ml, respectively. Age had a significant relationship with First Desire to Void Volume and Strong Desire to Void Volume. However, there was no relationship between gender and these 3 variables. The average Cystometeric Capacity (the total volume of the bladder in the urodynamic test) in the urodynamic test was 361.78 ml. Age had a positive correlation with Cystometeric Capacity; However, there was no correlation between gender and total bladder volume.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urodynamic Parameters
  • Distribution
  • Distribution Curve