مقایسه اثر بخشی درمان فراشناختی و درمان متمرکز بر هیجان در بهبود علائم اختلال وسواس –جبری، در افراد دارای نشانگان وسواسی- جبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی بالینی،پردیس بین الملل دانشگاه شیراز،شیراز،ایران

2 دانشیار، دکتری مشاوره، عضو هیئت علمی، بخش روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، ایران

3 استاد، دکتری روانشناسی بالینی، عضو هیئت علمی، بخش روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: اختلال وسواسی –جبری اختلالی است که هزینه زیادی را به خانواده و جامعه تحمیل میکند وهدف این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی و درمان متمرکز بر هیجان در بهبود علائم اختلال وسواس –جبری، در افراد دارای نشانگان وسواسی- جبری میباشد
روش کار: پژوهش فوق از نوع نیمه آزمایشی همراه با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل میباشد که بعد از درمان مورد پیگیری دو ماهه نیز قرار گرفتند. نحوه انتخاب نمونه ها بصورت نمونه گیری در دسترس از طریق مراجعه و اطلاع رسانی در مراکز بهداشت، مطب روانپزشکان و صفحات اجتماعی میباشد. جایگزینی در گروه ها بصورت تصادفی و دریافت تشخیص از طریق اذعان آزمودنی، انجام مصاحبه بالینی SCID-5، تکمیل تست ییل براون و تشخیص روانپزشک یا روانشناس بالینی بوده است. پروتکل درمانی در دو گروه درمانی اجرا شد. هر گروه با 16 نفر کار را آغاز نمود، برای تشخیص اختلال OCD از پرسشنامه ییل براوون و برای تحلیل آماری از تحلیل واریانس آمیخته در نرم افزار SPSS استفاده شد.
نتایج: تفاوت میانگین گروه درمان متمرکز بر هیجان با گروه کنترل(206/6-) بیشتر از تفاوت میانگین گروه درمان فراشناختی با گروه کنترل(992/4-) است یعنی بین اثربخشی دو درمان در بهبود علائم وسواس افراد دارای نشانگان وسواسی-جبری تفاوت معنا دار وجود دارد.
نتیجه گیری: علی رغم موثر بودن هر دو درمان در بهبود علائم اختلال وسواسی-جبری، تفاوت میانگین دو درمان با گروه کنترل نشان داد که درمان متمرکز بر هیجان اثربخشی بیشتری نسبت به درمان فراشناختی بر کاهش علائم وسواس دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparing the effectiveness of metacognitive therapy and emotion-focused therapy in improving the symptoms of obsessive-compulsive disorder in people with obsessive-compulsive syndrome

نویسندگان [English]

  • babak pouyanasab 1
  • mahdi imani 2
  • mohammad reza taghavi 3
  • mohammad ali goodarzi 3
1 Department of Clinical Psychology, Shiraz University International Campus, Shiraz, Iran
2 Associate Professor, Doctor of Counseling, Faculty Member, Department of Clinical Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shiraz University, Iran
3 Professor, Doctor of Clinical Psychology, Faculty Member, Department of Clinical Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shiraz University, Iran
چکیده [English]

Introduction: Obsessive-compulsive disorder(OCD) imposes significant costs on the family and community. The present study aimed to compare the effectiveness of metacognitive therapy and emotion-focused therapy in improving the symptoms of OCD in people with this syndrome.
Method: This study utilized a semi-experimental design with pre-and post-tests and a two-month follow-up period. Health centers, psychiatrists, and social media pages provided referrals and information on the sampling method. The participants were evaluated using the Structured Clinical Interview for DSM-5 (SCID-5), Yale-Brown, and a psychiatrist or clinical psychologist's diagnosis. The participants were evaluated using the Structured Clinical Interview for DSM-5(SCID-5), Yale-Brown, and a psychiatrist or clinical psychologist's diagnosis. They were randomly assigned to groups. The treatment protocol was implemented in both groups. Each group began with 16 individuals. To diagnose OCD, we used the Yale-Brown(Y-BOCS). Statistical analysis was performed using the Mixed variance analysis in SPSS.
Results: the mean difference between the emotion-focused therapy group and the control group(-6. 206) was greater than the mean difference between the metacognitive therapy group and the control group(-4. 992). In other words, there was a significant difference between the effectiveness of the two treatments in improving the symptoms of the people with OCD syndrome.
Conclusion: Despite the effectiveness of both treatments in improving OCD symptoms, The mean difference between the two treatments and the control group demonstrated that emotion-focused therapy is more effective than metacognitive therapy at reducing the OCD syndrome.

کلیدواژه‌ها [English]

  • metacognitive therapy
  • emotion-focused therapy
  • obsessive-compulsive disorder