مقایسه‌ی اثربخشی طرح‌واره درمانی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی و علائم روان‌شناختی معتادان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، ، بروجرد، ایران .

2 گروه روان شناسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

3 گروه روانشناسی ، دانشگاه ملایر ، ملایر، ایران

4 گروه رفتار حرکتی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی طرح‌واره درمانی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی و علائم روانشناختی در معتادان انجام شد. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل نامعادل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معتادان (۸۰ نفر) با دامنه سنی ۶۵-۱۸ سال مراجعه‌کننده به کلینیک‌های ترک اعتیاد شهر تهران بود. با روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد ۶۰ نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل، (هر گروه ۲۰ نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش اول در معرض ۱۲ جلسه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی وگروه آزمایشی دوم هم در معرض ۱۲ جلسه طرح‌واره درمانی قرار گرفتند. نهایتا" پس آزمون در مورد هر سه گروه انجام شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه کیفیت زندگی و پرسشنامه نشانگان علائم روانی بود. نتایج نشان داد هر دو روش درمانی منجر به بهبود کیفیت زندگی و علائم روان‌شناختی در افراد معتاد می‌شود، اما شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی نسبت به طرح واره‌ درمانی اثربخشی بیشتری بر بهبود علایم روانشناختی داشت. نتیجه گرفته می شود برای بهبود کیفیت زندگی و علائم روانشناختی معتادان می شود از درمان های اثربخشی نظیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و طرح‌واره درمانی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Schema Therapy and Cognitive Therapy Based on Mindfulness on Quality of Life and Psychological Symptoms in addicts

نویسندگان [English]

  • Fariba Karimlou 1
  • Kourosh Goodarzi 2
  • javad karimi 3
  • Mehdi Roozbahani 4
1 Department of Psychology, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran.
2 Department of Psychology, Borujerd Branch, Islamic Azad University, borujerd, Iran
3 Department of Psychology, School of Literature and Humanity Sciences, The University of Malayer, Malayer, Iran
4 Department of Motor Behavior, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran.
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of schema therapy and cognitive therapy based on mindfulness on quality of life and psychological symptoms in drug addicts. The current research was a The current research was a Quasi-experimental studies type with a pre-test and post-test design with an unequal control group. The statistical population of the study included all addicts (80 people) with an age range of 18-65 years who referred to addiction treatment clinics in Tehran. 60 people were selected by the available sampling method and randomly replaced in two experimental groups and one control group (20 people in each group). The first experimental group was exposed to 12 cognitive therapy sessions based on mindfulness and the second experimental group was exposed to 12 schema therapy sessions, Finally, the post-test was conducted for all three groups. The research tools included quality of life questionnaires and psychological symptom syndromes. The results showed that both treatment methods lead to improvement of quality of life and psychological symptoms in addicted people, but cognitive therapy based on mindfulness was more effective on improving the psychological symptoms of addicts than schema therapy. Based on the findings of the research, it is concluded that effective treatments such as cognitive therapy based on mindfulness and schema therapy can be used to improve the quality of life and psychological symptoms of addicts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Addiction
  • Cognitive Therapy Based on Mindfulness
  • Schema Therapy
  • Psychological Symptom
  • Quality of life