برهمکنش های مولکولی بین CTLA-4 و CD80/CD86 در تنظیم پاسخ های ایمنی: مقاله مروری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه هماتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 کارشناس ارشد گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار مرکز تحقیقات ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. استادیار گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

یکی از اصلی ترین مکانیسم های تنظیم پاسخ های ایمنی برهم کنش متقابل CTLA-4 و CD80/CD86 است. CTLA-4 نوعی رسپتور مهاری و دارای لیگاندهای CD80/CD86 و مشترک با گیرنده کمک محرک CD28 است. CTLA-4 طی فرآیندی به نام ترانس ‌اندوسیتوزیس این لیگاندها را اندوسیتوز کرده و موجب می شود این لیگاندها از دسترس تحریکات سیستم ایمنی خارج گردند. در نتیجه با این مکانیسم موجب جلوگیری از پاسخ بیش از حد سیستم ایمنی می‌گردد. اما ترانس اندوسیتوزیس تنها در حضور یک لیگاند هم انجام می پذیرد. در این مطالعه مروری ما برهمکنش متقابل CTLA-4با CD80/CD86 و دلیل حضور دو لیگاند مجزا برای CTLA-4 را مورد بررسی قرار دادیم. این مطالعه عنوان می کند که یک عملکرد متضاد اما ضروری بین برهمکنش هایCD80 و CD86 با CTLA-4 وجود دارد. بدین صورت که CD80 تضعیف کننده عملکرد CTLA-4 محسوب می شود و با محافظت از اندوسیتوز CD86، برهم کنشCD28-CD86 را افزایش داده و باعث افزایش پاسخ های سیستم ایمنی می گردد در صورتیکه CD86 عملکرد مهاری CTLA-4 را تقویت می کند. به عبارت دیگر این برهم کنش ها سبب ایجاد یک تعادل بین سرکوب و تحریک سیستم ایمنی می شود. اگرچه CTLA-4 عملکرد CD86 را کنترل می کند، خود تحت کنترل CD80 قرار می گیرد و در واقع از عملکرد مهاری بیش از اندازه CTLA-4 جلوگیری می شود. چنین عملکردی تنها در حضور هر دو لیگاند صورت می پذیرد. این مطالعه درک واضح تری از سیستم تنظیمی CD80/CD86 –CTLA-4 و برهمکنش های میان آن ها ارائه می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Molecular interactions between CTLA-4 and CD80/CD86 in the regulation of immune responses: a review article

نویسندگان [English]

  • Zahra Darvish Khalilabadi 1
  • Amene Raouf-Rahmati 2
  • Seyed‐Alireza Esmaeili 3
1 MSc. Department of Hematology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 MSc. Department of Parasitology and Mycology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant professor of immunology, Immunology Research Center, Bu‐Ali Research Institute, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. Assistant professor of immunology, Department of Immunology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

One of the main mechanisms of regulating immune responses is the interaction between CTLA-4 and CD80/CD86. CTLA-4 is an inhibitory receptor and has the same ligand as co-stimulatory receptors CD28, CD80/86. CTLA-4 endocytosis these ligands through a process called trans-endocytosis and drives these ligands out of reach of the immune system stimulation. As a result, such a mechanism prevents the excessive response of the immune system. However, trans-endocytosis is performed only in the presence of one ligand. In this review, we investigated the interaction between CTLA-4 and CD80/CD86 and the importance of the presence of two distinct ligands for CTLA-4. This study represents that there is an opposite but necessary interaction between CD80 and CD86 with CTLA-4. In such a way, CD80 attenuates CTLA-4 functions and increases CD28-CD86 interaction by protecting CD86 from endocytosis, so CD28-CD86 interaction increases immune system stimulation. While CD86 enhances the inhibitory functions of CTLA-4. On the other hand, these interactions balance the inhibitory and the stimulatory functions of the immune system. Although CTLA-4 controls CD86, it is itself controlled by CD80, hence is prevented the over-inhibitory function of CTLA-4. Such a function arises only in the presence of both ligands. The present study provides a more obvious perception of the CTLA-4-CD80/86 regulatory system and the interactions between them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CD80
  • CD86
  • CTLA-4
  • CD28