تاثیر مصرف سیر و توت سیاه(شاه توت) همراه با تمرین هوازی بر فشار خون و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به هیپرتانسیون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تغذیه ورزشی، گروه تغذیه ورزشی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه غیرانتفاعی رجاء، قزوین، ایران

2 استادیار گروه تغذیه ورزشی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه غیرانتفاعی رجاء، قزوین، ایران

3 استادیار، گروه تغدیه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی، قزوین، ایران

4 دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

بنابراین هدف این تحقیق بررسی تاثیر مصرف سیر و توت سیاه (شاه توت) همراه با تمرین هوازی بر فشار خون و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به هیپرتانسیون بود.

48 نفر از انها که در سه ماه اخیر هیچ گونه فعالیت ورزشی نداشتند، انتخاب شدند. وضعیت آزمودنی های تحقیق به لحاظ میزان کیفیت زندگی از طریق پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت و فشار خون در شرایط آزمایشگاهی محاسبه گردید و در نهایت در چهار گروه 12 نفره، تمرین هوازی و مصرف سیر، تمرین هوازی و مصرف توت سیاه، و تمرین هوازی و گروه کنترل تقسیم شدند. سپس متغیرهای مداخله گر اعم از تمرین هوازی(شامل 10 دقیقه گرم کردن، 25 تا 45 دقیقه راه رفتن – دویدن و تمرینات جنبشی با شدت 65 تا 75 درصد ضربان قلب بیشینه و 5 دقیقه سرد کردن) و مکمل دهی سیر(شکل کپسول های 1250 میلی گرمی، محصول شرکت نیچر مد روزانه دوعدد همراه وعده غذایی) و توت سیاه(به شکل کپسول میلی گرمی روزانه یک عدد) به مدت شش هفته بر روی آنها اعمال گردید و در پایان شش هفته مجددا فاکتورهای کیفیت زندگی و فشار خون اندازه‌گیری شد.
نتایج
نتیجه تحقیق نشان داد که فشار خون سیستولی در گروه تمرین هوازی و مصرف سیر به طور معنی داری کاهش یافته است (05/0P˂).
نتیجه‌گیری
بطور‌کلی به‌نظر می‌رسد تمرینات هوازی به همراه مکمل دهی سیر و توت سیاه بتوانند با اثرگذاری بر عوامل موثر بر کمپلیانس عروقی و نیز فاکتورهای مرتبط با گلیکوزیلاسیون باعث کاهش فشارخون و سختی‌عروقی شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of consuming garlic and blackberry along with aerobic exercise on blood pressure and quality of life in hypertensive patients.

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Ziaeian 1
  • Zohre Eskandari 2
  • Mohammad Reza Shiri-Shahsavar 3
  • Afshin Rahbarghazi 4
1 MSc. in sports nutrition, Department of Sports nutrition, Faculty of Social Sciences, Raja University, Qazvin, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sports nutrition, Faculty of Social Sciences, Raja University, Qazvin, Iran
3 Assistant Professor, Department of Nutrition, Faculty of Nursing and Midwifery, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
4 Ph.D Exercise Physiology, Faculty of Education and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Therefore, the aim of this research was to investigate the effect of garlic and blackberry consumption along with aerobic exercise on blood pressure and quality of life in patients with hypertension.

48 of them who did not do any sports activities in the last three months were selected. The condition of the research subjects in terms of quality of life was calculated through the quality of life questionnaire of the World Health Organization and blood pressure in laboratory conditions, and finally in four groups of 12 people, aerobic exercise and garlic consumption, aerobic exercise and blackberry consumption, and aerobic exercise and the control group were divided. Then the intervening variables, including aerobic exercise (including 10 minutes of warming up, 25 to 45 minutes of walking-running and kinetic exercises with an intensity of 65 to 75% of the maximum heart rate and 5 minutes of cooling down) and garlic supplementation (1250 capsules form) Milligram, the product of Nature Mod Company (two units daily with meals) and black mulberry (in the form of one milligram capsule daily) were applied to them for six weeks, and at the end of six weeks, quality of life factors and blood pressure were measured again.

The result of the research showed that the systolic blood pressure was significantly reduced in the group of aerobic exercise and garlic consumption (P˂0.05).

In general, it seems that aerobic exercises along with garlic and blackberry supplementation can reduce blood pressure and vascular stiffness

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic exercise
  • Garlic supplement
  • Blackberry supplement
  • Blood pressure
  • Quality of life