مقایسه مکانیسم های تطابقی در بیماران با مسمومیت های عمدی با گروه کنترل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد، گروه سم شناسی بالینی. مرکز تحقیقات سم شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف: خودکشی در جوامع بشری به عنوان یک معضل عمده بهداشت عمومی بشمار می رود و به نظر می رسد روابط اجتماعی، استرس های محیطی و نحوه برخورد با این عوامل توسط فرد، در بروز خودکشی نقش مهمی دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی مکانیسم های تطابقی مختلف و ارتباط آنها با اقدام به خودکشی انجام شده است.
روش اجرا: این مطالعه به صورت مورد-شاهدی انجام شده است. برای انجام این مطالعه 40 نفر از افرادی که بدلیل اقدام به خودکشی به بخش مسمومین بیمارستان مراجعه کرده بودند، با نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. از طرفی، از میان بیمارانی که به دلایل دیگر بجز خودکشی به بیمارستان مراجعه کرده بودند نیز 40 نفر که از جهات مختلف، مشابه گروه مورد بودند وارد مطالعه شدند. برای بررسی مکانیسم های مقابله ای از پرسشنامه مبنی بر تئوری لازاروس استفاده شده است.
یافته‌ها: از میان مکانیسم های تطابقی، امتیاز مربوط به مکانیسم های بازبراورد مثبت، خویشتن داری و جستجوی حمایت اجتماعی بصورت معنی داری در گروه مورد کمتر بوده است (به ترتیب P=0.020 ، P=0.016 ، P=0.040). مکانیسم های گریز و اجتناب و رویاگونه در گروه مورد بیشتر از گروه شاهد بوده است، با اینحال این تفاوت از نظر آماری معنی دار گزارش نشده است (به ترتیب P=0.65 و P=0.10).
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که مکانیسم های تطابقی با توجه به کارآمد یا نارکارآمد بودن می توانند باعث کاهش یا افزایش ریسک اقدام به خودکشی شوند. با اینحال انجام مطالعات بیشتر برای اثبات این رابطه ضروری می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of coping mechanisms in patients with intentional poisoning with the control group

نویسندگان [English]

  • Koroosh Parhizgar 1
  • Bita Dadpour 2
  • Majid Khadem-Rezaiyan 3
1 Medical Student, School of Medicine, Mashhad University o Medical Sciences
2 Professor, Department of Clinical Toxicology, Medical Toxicology Ressearch Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Associate Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. Medical Sciences Education Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Suicide is considered a major public health problem in human societies, and it seems that social relations, environmental stress and the way an individual deals with these factors play an important role in the occurrence of suicide. The aim of the present study was to investigate various coping mechanisms and their relationship with suicide attempts.
Methods: This case-control study was perfomed on patients referred to Imam Reza Hospital (AS) in Mashhad, Iran. Forty patients who had referred to the poisoning department of the hospital due to suicide attempts were included in the study with convenient sampling method. On the other hand, 40 patients who were similar to the case group in various aspects were selected and included in the study. Data collection was done using a checklist including demographic information and the method and manner of committing suicide. Also, a questionnaire based on the Lazarus theory has been used to investigate coping mechanisms.
Results: Among the coping mechanisms, the score related to the mechanisms of positive feedback, self-control, and seeking social support was significantly lower in the case group (P=0.020, P=0.016, P=0.040, respectively). Avoidance and dreamlike mechanisms were more common in the case group than in the control group, however, this difference was not statistically significant (P=0.65 and P=0.10, respectively).
Conclusion: The results of this study showed that coping mechanisms can reduce or increase the risk of suicide, depending on whether they are efficient or ineffective. However, more studies are necessary to prove this relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • suicide
  • coping mechanism
  • poisoning