رابطه فعالیت سیستم های مغزی رفتاری و حساسیت اضطرابی با نقش میانجی باورهای فراشناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، زاهدان، ایران

2 استاد روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان ، زاهدان ،ایران

چکیده

مقدمه: اضطراب به منزله بخشی از زندگی انسـان مـدرن، در همـه افـراد در حـد متوسـط وجـود دارد و بـه عنوان پاسخی انطباقی به محرکهای محیطی تلقی میشـود.لذا مطالعه حاضر با هدف بررسیرابطه فعالیت سیستم های مغزی رفتاری و حساسیت اضطرابی با نقش میانجی باورهای فراشناختی انجام شد.
روش کار: جامعـه موردمطالعه را کلیه دانشجویان دانشگاههای شهر زاهدان در سال 1399 تشکیل میدهند. کـه از ایـن میـان، تعداد371نفر از دانشجویان مقاطع مختلف از کاردانی تا دکتری به صورت روش نمونه گیری غیر تصادفی و در دسـترس (هدفمند) انتخاب شدند. ودر نهایت به3 پرسشنامه پنج عاملی جکسون ، پرسش نامه حساسیت اضطرابی ریس و پترسون وپرسشنامه فراشناخت (MCQ-30) پاسخ دادند.
یافته ها:نتایج نشان داد که سیستم فعالساز رفتاری تاثیری بر حساسیت اضطرابی ندارد.همچنین بین سیستم بازداری رفتاری و نیز سیستم جنگ،گریز و انجماد وحساسیت اضطرابی رابطه منفی معنی دار وجود دارد. از طرفی یافته هانشان داد که بین اکثر مولفه های باورهای فراشناختی وحساسیت اضطرابی از جمله باورهای مثبت درباره نگرانی ، اطمینان شناختی ، نیاز به کنترل افکار وخودآگاهی شناختی همبستگی مثبت معنی دار وجوددارد. در حالیکه در مولفه کنترل ناپذیری و خطر باحساسیت اضطرابی همیستگی یافت نشد.P<%05نتیجه گیری :یافته های پژوهش حاضر حاکی از این است که بین سیستم مغری رفتاری در خرده مقیاس جنگ،گریز،وانجماد رابطه و حود دارد وبین حساسیت اضطرابی و اکثرمولقه های باورهای شناختی نیز رابطه معنی داری جود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between behavioral brain systems activity and anxiety sensitivity with the mediating role of metacognitive beliefs

نویسندگان [English]

  • mozhgan erfani 1
  • Hosein Jenaabadi 2
  • zahra nikmanesh 3
1 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Zahedan Branch, Zahedan
2 professor of psychology university of sistan and baluchestan
3 Associate Professor , Department of Psychology , Faculty of Education and Psychology , University of Sistan and Baluchestan , Zahedan, Iran
چکیده [English]

Anxiety as a part of modern human life is present in all people in the moderate level and is considered as an adaptive response to environmental stimuli.
Methods: The study population consists of all students of universities in Zahedan in 1399. Among them, 371 students of different levels from associate to doctorate were selected by non-random sampling method and accessible (targeted). Finally, they answered 3 Jackson five-factor questionnaires, Reese and Patterson Anxiety Sensitivity Questionnaire and Metacognition Questionnaire (MCQ-30).
Results: The results showed that the behavioral activation system has no effect on anxiety sensitivity. There is also a significant negative relationship between the behavioral inhibition system and the system of war, escape and freezing and anxiety sensitivity. On the other hand, the findings showed that there is a significant positive correlation between most components of metacognitive beliefs and anxiety sensitivity, including positive beliefs about anxiety, cognition, the need to control thoughts, and cognitive self-awareness. While in the component of uncontrollability and risk with anxiety sensitivity was not found. P <05%
Conclusion: The findings of the present study indicate that there is a relationship between the behavioral brain system in the subscale of war, escape, and freezing, and there is a significant relationship between anxiety sensitivity and most branches of cognitive beliefs

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral brain systems
  • Anxiety sensitivity
  • Metacognitive beliefs