مقایسه کیفیت زندگی، امید به زندگی و راهبردهای مقابله با استرس در زنان بارور و نابارور شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، دانشگاه علم و هنر یزد، یزد، ایران.

2 گروه روانشناسی کودکان استثنائی، دانشگاه علم و هنر یزد، یزد ، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر یزد، یزد ، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی، امید به زندگی و راهبردهای مقابله با استرس در زنان بارور و نابارور شهر شیراز انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و از نوع علّی- مقایسه‌ای است و از لحاظ هدف، کاربردی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زوجین بارور و ناباروری که به درمانگاه‌های زنان و ناباروری شهر شیراز در سال 1400 مراجعه کردند، می­باشد. از بین آنان تعداد 100 نفر (50 زن بارور، 50 زن نابارور) به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق جهت جمع‌آوری اطلاعات از سه پرسشنامه استاندارد امید به زندگی میلر (1988)،  کیفیت زندگی زنان نابارور اشنایدر و همکاران (2004) و پرسشنامه راهبردهای مقابله‌ای لازاروس (1988) استفاده شد که بررسی‌ها در ایران و خارج از ایران بیانگر آن است که این آزمون‌ها از اعتبار و روایی قابل قبولی برخوردار است. نتایج داده‌ها توسط نرم‌افزار اس پی اس اس تحلیل شدند. داده‌ها با استفاده از آماره‌های توصیفی مانند درصد فراوانی، انحراف معیار، انحراف استاندارد و روش‌های آمار استنباطی مانند آزمون من ویتنی، ضریب همبستگی، رگرسیون گام به گام، آزمون t مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که در سطح معنی‌داری مقایسه کیفیت زندگی، امید به زندگی و تأثیر مثبتی بر راهبردهای مقابله با استرس در زنان بارور و نابارور دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of quality of life, life expectancy and coping strategies with stress in fertile and infertile women in Shiraz

نویسندگان [English]

  • Paria Fadaie 1
  • Mina Nikoravesh 2
  • Farangis Dmehri 3
1 Master of Clinical Psychology, Department of Psychology, Yazd University of Science and Art, Yazd, Iran.
2 Department of Psychology of Exceptional Children, Yazd University of Science and Art, Yazd, Iran (corresponding author)
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Yazd University of Science and Art, Yazd, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to compare quality of life, life expectancy and coping strategies with stress in fertile and infertile women in Shiraz. The research method is descriptive-analytical and causal-comparative and is applied in terms of purpose. The statistical population of this study includes all fertile and infertile couples who referred to gynecology and infertility clinics in Shiraz in 1400. Among them, 100 people (50 fertile women, 50 infertile women) were selected as the sample. In this study, three standard questionnaires of life expectancy, Miller (1988), quality of life of infertile women, Schneider et al. (2004) and Lazarus Coping Strategies Questionnaire (1988) were used to collect data. These tests have acceptable validity and validity. The data were analyzed by SPSS software. Data were analyzed using descriptive statistics such as frequency percentage, standard deviation, standard deviation and inferential statistical methods such as Mann-Whitney test, correlation coefficient, stepwise regression, t-test. The results showed that at a significant level comparing quality of life, life expectancy and a positive effect on coping strategies in fertile and infertile women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of life
  • life expectancy
  • coping strategies
  • fertile women
  • infertile women