بررسی مسئولیت های ناشی از انتقال بیماری کووید ۱۹ از منظر اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی ،دانشگاه مازندران،مازندران،ایران.

2 دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی،واحد قم،دانشگاه آزاد اسلامی،قم،ایران.

چکیده

دراین روز ها که بیماری کرونا مانند ابری سیاه آسمان و فضای جامعه و جهان را تیره و تار نموده است و هزاران نفر در سرتاسر جهان را قربانی کرده است، رویکرد ها و بررسی های فقهی علاوه بر رعایت موازین و مسائل بهداشتی بایستی مورد توجه قرار گیرد . برخی از گروه های فکری این بیماری را آزمایش الهی دانسته وقضا و قدر را دخیل می دانند و به موازین بهداشتی اهمیت چندانی نمی دهند و برخی دیگر نیز معتقدند انسان، در امور و رفتارهایی که خود قادر به انجام آن است مسوول بوده و باید موازین بهداشتی و اسلامی را رعایت نماید .در این مقاله با اعتنای به پیامد های فقهی این بیماری و پرداختن به قواعد فقهی جهت تبیین درست مساله ( دیدگاه فقهی اسلام در خصوص امراض واگیردار ) مسئولیت افراد، قاعده لا ضرر و... مورد بررسی قرار می گیرد . این پژوهش به روش تحلیلی – توصیفی و استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده است . نتایج تحقیق نشان داد که همه افراد جامعه در سرتاسر جهان در مواجهه با بیماری مسری کرونا که ابعاد عمومی سلامت ، اقتصاد و امنیت و .. را به خطر می اندازد مسئول می باشند .قاعده لاضرر نیز در شمار متقن ترین ادله این مسئولیت به شمار آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the responsibilities of transmitting Covid disease from the perspective of Islam

نویسندگان [English]

  • mohammad jalilian 1
  • naghi aghazadeh 2
1 PhD student in Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Faculty of Theology and Islamic Studies, Mazandaran University, Mazandaran, Iran.
2 PhD in Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
چکیده [English]

In these days when coronary heart disease like a black cloud has clouded the sky and the atmosphere of society and the world and has sacrificed thousands of people around the world, jurisprudential approaches and studies in addition to observing health standards and issues should be considered. . Some think groups consider this disease as a divine test and involve justice and dignity and do not pay much attention to health standards, while others believe that human beings are responsible in matters and behaviors that they are able to do and that health standards should be followed. In this article, with regard to the jurisprudential consequences of this disease and addressing the jurisprudential rules in order to correctly explain the issue (Islamic jurisprudential view on infectious diseases), the responsibility of individuals, the rule of no harm, etc. are examined. . This research has been done by analytical-descriptive method and citing library resources. The results of the study showed that all members of society around the world are responsible in the face of coronary heart disease, which endangers the general dimensions of health, economy and security, etc. The harmless rule was one of the most compelling reasons for this responsibility. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona
  • jurisprudence
  • Muslims
  • approach
  • disease