اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر اجتناب تجربه‌ای و پریشانی روان‌شناختی دختران با تجربه خشونت خانگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

3 کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: تجربه خشونت خانوادگی سبب می‌شود تا دختران با آسیب‌های روان‌شناختی و هیجانی مختلفی مواجه شوند. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر اجتناب تجربه‌ای و پریشانی روان‌شناختی دختران با تجربه خشونت خانگی انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دختران با تجربه خشونت خانگی در سال تحصیلی 99-1398 در شهر اصفهان بود. در این پژوهش تعداد 30 دختر با سابقه خشونت خانوادگی با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه‌های آزمایش و گواه گمارده شدند (در هر گروه 15 نفر). پس از شروع مداخله 2 نفر در گروه آزمایش و 3 نفر در گروه گواه از ادامه حضور در پژوهش انصراف دادند. گروه آزمایش مداخله آموزش رفتاردرمانی دیالکتیک (لینهان، 2004) را طی دو و نیم ماه در 10 جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت نمودند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه پرسشنامه اجتناب تجربه‌ای (بوند و همکاران، ۲۰۱۱) و پریشانی روان‌شناختی (کسلر و همکاران، 2003) بود. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که رفتاردرمانی دیالکتیک بر اجتناب تجربه‌ای و پریشانی روان‌شناختی دختران با تجربه خشونت خانگی تأثیر معنادار دارد (p<0/001). بدین صورت که این درمان توانسته بود منجر به کاهش اجتناب تجربه‌ای و پریشانی روان‌شناختی این دختران شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Dialectic Behavior Therapy on the Experiential Avoidance and Psychological Distress in the Girls With the Experience of Domestic Violence

نویسندگان [English]

  • zeynab ghasemi 1
  • saeideh khaki 2
  • mandana matin zadeh 3
1 Ma of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran.
2 PhD student in General Psychology, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran.
3 Ma of Counseling and Guidance, Tonkabon Branch, Islamic Azad University, Tonkabon, Iran.
چکیده [English]

Introduction and purpose: the experience of domestic violence causes the girls to face different psychological and emotional damages. Therefore, the present study was conducted with the purpose of investigating the effectiveness of dialectic behavior therapy on the experiential avoidance and psychological distress in the girls with the experience of domestic violence.
Material and methods: the present study was quasi-experimental with pretest-posttest and control group design. The statistical population of the present study included the girls with the experience of domestic violence in academic year 2019-20. 30 girls with the record of domestic violence were selected through purposive sampling method and they were randomly accommodated into experimental and control groups (each group of 15 girls). After starting the intervention, 2 girls in the experimental group and 3 girls in the control group quit taking part in the study. The experimental group received ten ninety-minute sessions of training dialectic behavior therapy (Linhan, 2004) during two-and-a-half months. The applied questionnaires in the present study were experiential avoidance questionnaire (Bond et al, 2011) and psychological distress (Kesler et al, 2003). The data from the study were analyzed through ANCOVA method.
Findings: the results showed that dialectic behavior therapy has significant effect on the experiential avoidance and psychological distress in the girls with the experience of domestic violence (p<0.001) in a way that this therapy succeeded in decreasing experiential avoidance and psychological distress in these girls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Experiential avoidance
  • psychological distress
  • domestic violence
  • dialectic behavior therapy