بررسی و مقایسه اثر بخشی روان‌درمانی شناختی- رفتاری مدیریت درد با نسخه کامپیوتری آن برکاهش شدت درد و اضطراب کودکان مبتلا به سرطان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجویدکتری روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران (نویسنده مسئول

3 استاد گروه روان شناسی صنعتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 استادیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: کودکان مبتلا به سرطان با درد و اضطراب فراوانی مواجه هستند. معرفی مداخلات روانشناختی مبتنی بر تکنولوژی‌های نوین به بهبودی این کودکان کمک شایانی می‌کند. در این پژوهش اثر بخشی روان‌درمانی شناختی- رفتاری مدیریت درد و روان‌درمانی شناختی- رفتاری مدیریت درد با نسخه کامپیوتری آن بر کاهش شدت درد و اضطراب کودکان مبتلا به سرطان مورد بررسی گرفت.
روش‌کار: طرح این پژوهش از نوع آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و پی‌گیری با گروه کنترل بوده است که اثربخشی دو مداخلۀ روان‌درمانی شناختی- رفتاری مدیریت درد و نسخه کامپیوتری آن در مقایسه با گروه کنترل بررسی و مقایسه شدند. نمونه مورد مطالعه شامل 45 نفر کودک مبتلا به انواع سرطان بوده اند که بر اساس ملاک های ورود و خروج انتخاب شدند، سپس به طور تصادفی به سه گروه 15 نفری (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) تقسیم شدند. اولین گروه آزمایش، به مدت 6 هفته تحت روان‌درمانی شناختی- رفتاری مدیریت درد و دومین گروه آزمایش به مدت 6 هفته تحت برنامه آموزشی روان‌درمانی شناختی- رفتاری مدیریت درد با نسخه کامپیوتری قرار گرفتند، اما گروه کنترل هیچ گونه مداخله‌ای دریافت نکردند، پس از 6 هفته، هر سه گروه به عنوان پس آزمون و در نهایت پس از یک ماه دوره ی پی‌گیری ارزیابی شدند. به منظور ملاحظات اخلاقی، پس از خاتمۀ

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study and Comparison the Effectiveness of Cognitive- Behavioral Therapy of Pain Management and its Computerized Version on Reduction of Pain Intensity and Anxiety in Children with Cancer

نویسندگان [English]

  • Vajihe Hamedy 1
  • Najmeh Hamid 2
  • Kiomars Bashlideh 3
  • Seyed Ali Marashy 4
1 MSc student of Ph.D. Student of Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Associate Professor of Clinical Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran (Correspondence Author)
3 Professor of Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
4 Assistant Professor of Clinical Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Materials and Methods: The research method of this study was experimental with pretest, posttest, follow-up and control group. The effectiveness of two cognitive-behavioral therapy of pain management and its computerized version were compared with control group. The sample consisted of 45 children with cancer who were selected based on inclusion and exclusion criteria, then randomly divided into three groups of 15 subjects (two experimental and one control group). The first experimental group received pain management CBT for 6 weeks and the second experimental group received a computerized CBT pain management training program for 6 weeks, but the control group received no intervention, for ethical considerations, after the end of the experiment, the control group received two sessions of computerized cognitive-behavioral pain management training. After 6 weeks, each three groups were evaluated as post-test and finally after one month of follow-up.
Results: The results showed that the level of anxiety and pain was significantly decreased in cognitive-behavioral therapy of pain management and its computerized version in comparison with pretest and control group (P <0.0001). These results significantly persisted after fallow up period (P <0.0001). The computerized cognitive-behavioral pain management training had a greater reduction in the pain variable than the cognitive-behavioral therapy of pain management, but this difference was not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive-behavioral therapy of pain management
  • computerized version of cognitive-behavioral therapy of pain management
  • pain
  • anxiety
  • cancer