اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب مرگ و تحمل پریشانی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران، تهران.

2 گروه روانشناسی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

3 گروه روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 گروه روانشناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

چکیده

مقدمه
بیماری­ دیابت نوع دو جزو بیماری های مزمن است. این نوع بیماری­ها به خاطر ماهیتی که دارند باعث اضطراب مرگ و پریشانی می­شوند. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن­آگاهی بر اضطراب مرگ و تحمل پریشانی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو انجام شد.
روش کار
روش پژوهش از نوع نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل بود. از جامعه آماری بیماران مبتلا به دیابت نوع دو شهر تهران در سال 1401 به­صورت دردسترس 35 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. پرسشنامه­های پژوهش شامل اضطراب مرگ (تمپلر، 1970) و تحمل پریشانی (سیمونز و گاهر، 2005) بود. کاهش استرس مبتنی بر ذهن­آگاهی به مدت ده جلسه برای گروه آزمایش اعمال شد.
نتایج
یافته­های توصیفی نشان داد که نمرات گروه آزمایش نسبت به نمرات گروه کنترل کاهش محسوسی در اضطراب مرگ و افزایش محسوس در تحمل پریشانی دارد. نتیجه تحلیل کوواریانس نشان داد که پس از حذف اثر پیش آزمون، میانگین نمرات پس آزمون دو گروه اختلاف آماری معناداری داشتند (001/0p<).
نتیجه ­گیری
بر اساس نتایج، کاهش استرس مبتنی بر ذهن­آگاهی در بهبود اضطراب مرگ و تحمل پریشانی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مؤثر بود، لذا می‌توان از آن به‌عنوان روش درمانی مکمل در کنار روش‌های پزشکی در راستای ارتقای وضعیت روانشناختی (بهبود اضطراب مرگ و تحمل پریشانی) بیماران استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of mindfulness-based stress reduction on death anxiety and distress tolerance in patients with type 2 diabetes

نویسندگان [English]

  • Hengameh Saghiha 1
  • Elham Manteghian 2
  • MirAli Negarandeh 3
  • Maryam Didehvar 4
  • Masoumeh Beygtan 3
1 Department of Psychology, Kish International Campus, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Department of Psychology, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran.
3
4 Department of Psychology, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Type 2 diabetes is one of the chronic diseases. These types of diseases cause death anxiety and distress due to their nature. This research was conducted with the aim of determining the effectiveness of mindfulness-based stress reduction on death anxiety and distress tolerance in patients with type 2 diabetes.
Method: The research method was semi-experimental with a pre-test-post-test design with a control group. From the statistical population of patients with type 2 diabetes in Tehran in 1401, 35 people were randomly selected and replaced in two experimental and control groups. The research questionnaires included death anxiety (Templer, 1970) and distress tolerance (Simmons and Gaher, 2005). Mindfulness-based stress reduction was applied to the experimental group for ten sessions.
Results: Descriptive findings showed that the scores of the experimental group have a noticeable decrease in death anxiety and a noticeable increase in distress tolerance compared to the scores of the control group. The result of covariance analysis showed that after removing the pre-test effect, the mean post-test scores of the two groups had a statistically significant difference (p<0.001).
Conclusion: Based on the results, mindfulness-based stress reduction was effective in improving death anxiety and distress tolerance in patients with type 2 diabetes, so it can be used as a complementary treatment method alongside medical methods in order to improve psychological status (improving death anxiety and tolerance Anxiety) used by patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Type 2 diabetes
  • mindfulness
  • death anxiety
  • distress tolerance