رابطه محیط یادگیری سازنده‌گرا با مهارت اجتماعی و پیشگیری از تکانشگری و اعتیاد به فضای مجازی دانش‌آموزان ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم تربیتی ، گروه علوم تربیتی ، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران.

2 استادیار، گروه علوم تربیتی ، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران.( نویسنده مسئول)

چکیده

مقدمه
سهولت دسترسی دانش­آموزان به فضای مجازی در سال­های اخیر با چالش­های همچون اعتیاد به این فضا روبه­رو است و بررسی­ ادبیات این حوزه نشان داد که تا کنون مطالعه­ای به تبیین رابطه محیط یادگیری سازنده­گرا با مهارت اجتماعی نپرداخته است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه محیط یادگیری سازنده‌گرا با مهارت اجتماعی و پیشگیری از تکانشگری و اعتیاد به فضای مجازی دانش‌آموزان پسر پایه ششم مقطع ابتدایی منطقه 5 شهر تهران در سال 1399-1398 انجام شد.
روش کار
این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پسر پایه ششم مقطع ابتدایی منطقه 5 شهر تهران که حدوداً 1244 نفر بود. روش نمونه­گیری در پژوهش حاضر خوشه­ای مرحله­ای بود و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 150 دانش­آموز از بین مدارس انتخاب شد. جهت جمع­آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های ادراکات محیط یادگیری سازنده‌گرا (جنتری، 2002)، پرسشنامه مهارت‌های اجتماعی (گرشام و الیوت، 1990)، پرسشنامه تکانشگری (بارات، 1959)، و پرسشنامه اعتیاد به اینترنت (یانگ، 1998) استفاده شد. جهت تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (مانند میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون آماری تحلیل رگرسیون) بهره گرفته شد. تحلیل داده­ها در محیط SPSS26 انجام شد. نتایج
نتایج حاصل نشان داد که میان محیط یادگیری سازنده‌گرا با مهارت اجتماعی دانش‌آموزان، خودمهارگری دانش­آموزان، همدلی، پیشگیری از تکانشگری، ابراز وجود  و همکاری دانش­آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (001/0>p). همچنین میان محیط یادگیری با پیشگیری از تکانشگری و پیشگیری از اعتیاد به فضای مجازی رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد (001/0>p).
نتیجه گیری
این یافته‌ها می‌توانند به تصمیم‌گیری‌های مربوط به طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی و تربیتی در مدارس کمک کنند تا بهبودی در عملکرد اجتماعی و رفتاری دانش‌آموزان دست یابد و از پدیده‌های مخربی همچون تکانشگری و اعتیاد به فضای مجازی جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Constructivist Learning Environment and Social Skill and Prevention of Impulsivity and Cyberspace Addiction of Primary School Students

نویسندگان [English]

  • Seyede Mohadese Abaie 1
  • Maryam Golbabaie 2
1 M.A in Educational Sciences, Department of Educational Sciences, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
چکیده [English]

Introduction
In recent years, students' access to virtual platforms has faced challenges such as addiction, and a review of the literature in this area has revealed a lack of studies addressing the relationship between constructive learning environments and social skills. Therefore, the present research aims to investigate the correlation between a constructive learning environment and social skills, as well as preventing impulsivity and addiction to virtual spaces among sixth-grade male students in District 5 of Tehran in the years 2019-2020.
Material and Method
This study employed a descriptive and correlational research design. The population consisted of all sixth-grade male students in elementary schools in District 5 of Tehran, totaling approximately 1244 individuals. The sampling method utilized a multi-stage cluster approach, selecting 150 students from various schools based on the Morgan table. Data collection was conducted through questionnaires, including the Constructivist Learning Environment Perceptions Questionnaire (Gentry, 2002), Social Skills Questionnaire (Gresham & Elliott, 1990), Impulsivity Questionnaire (Barratt, 1959), and Internet Addiction Questionnaire (Yang, 1998). The data were analyzed using descriptive statistics (such as mean and standard deviation) and inferential statistics (regression analysis) in the SPSS26 software environment.
Results
The results revealed a significant and positive relationship between the constructivist learning environment and the social skills of students, their self-regulation, solidarity, prevention of impulsivity, expression of presence, and collaboration (p < 0.001). Additionally, a positive and significant association was observed between the constructivist learning environment and the prevention of impulsivity and the prevention of addiction to virtual spaces (p < 0.001).
Conclusion
These findings can contribute to decision-making regarding the design and implementation of educational programs in schools to enhance social and behavioral performance among students. Furthermore, they may assist in preventing detrimental phenomena such as impulsivity and addiction to virtual spaces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constructivist learning environment
  • social skills
  • impulsivity
  • cyberspace addiction