اهمیت فاکتورهای پیش آگهی (ER ,PR ,P53) در سرطان پستان و ارتباط آنها با مرحله بیماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار رادیوتراپی انکولوژی / مرکز تحقیقات درمان سرطان های توپر ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، ایران

2 کارشناس ارشد آمار / مرکز تحقیقات سرطان ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، ایران

3 دانشیار رادیوتراپی انکولوژی / مرکز تحقیقات درمان سرطان های توپر، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، ایران

چکیده

مقدمه : سرطان پستان شایعترین سرطان در میان زنان در ایران می باشد.عوامل متعددی از جمله وضعیت گیرنده های هورمونی و موتاسیون P53 بر پیش آگهی بیماران تاثیر می گذارند .در مطالعه حاضر فراوانی این عوامل و ارتباط آنها با سن بیمار، اندازه تومور و ابتلای غدد لنفاوی آگزیلا مورد بررسی قرار گرفته است .
روش کار : در این مطالعه همگروهی گذشته نگر توصیفی از سال 1382-1390، پرونده 1022 بیمار زن مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان امید مشهد مورد ارزیابی قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده و مشخصات بیماران با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون کای دو، مقایسه و تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: فراوانی گیرنده استروژن 5/45% ،گیرنده پروژسترون1/43% و موتاسیون P53 ، 7/18% بود . در بررسی های انجام شده بین ابتلای غددلنفاوی آگزیلا و PR ارتباط معنی دارمنفی برقرار بود (006/0p=) به این معنا که با منفی بودن PR شانس ابتلای اگزیلا بیشتر می شد. بروز متاستاز با موتاسیون p53  ارتباط معنی داری داشت(005/0p=) و شانس متاستاز در گروه دارای موتاسیون بیشتر بود.وجود گیرنده هورمونی با سن رابطه معنی دار مثبت داشت یعنی با افزایش سن میزان بروز  ER و PR افزایش نشان می داد (به ترتیب با 00/0p= و 01/0p=). وجود گیرنده استروژنی و پروژسترونی با یکدیگر همخوانی مستقیم داشتند (000/0p=).در خصوص وجود گیرنده های فوق و P53 ، در هر دو مورد ارتباط معکوس معنی داری وجود داشت (001/0p=). 
نتیجه گیری: وجود موتاسیون P53 با بروز متاستاز و پیش آگهی بد در سرطان پستان همراه است .وضعیت گیرنده های هورمونی نیز می تواند شانس ابتلای اگزیلا را پیش بینی کند.بررسی وضعیت بیومارکرهای فوق در بدو تشخیص تا حدودی مشخص کننده عاقبت بیماری  خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The importance of Prognostic factors (ER, PR, P53) in breast cancer and their relationship with stage of disease

نویسندگان [English]

  • Soudabeh Shahidsales 1
  • Sareh Hosseini 1
  • Saeideh Ahmadi-Simab 2
  • Mohammadreza Ghavam-Nasiri 3
1 Assistant Professor of Radiation Oncology / Solid Tumor Treatment Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Master degrees in Statistics / Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Associate professor of Radiation Oncology / Solid Tumor Treatment Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Breast cancer is the most common malignancy in Iranian women. Several factors such as estrogen and progesterone receptors and P53 mutation can influence the prognosis in these patients. In the present study, the frequency of these prognostic factors and their correlation with patient age, tumor size and  lymph nodes involvement were evaluated.
Materials and Methods: In this retrospective cohort study, over a 8-year period, 1022 cases of female breast cancer, referred to Mashhad Omid Hospital, entered for analysis.
Results: Frequency of estrogen receptor (ER), progesterone receptor (PR) and P53 mutation were 45.5% , 43.1%, and 18.7%, respectively. There was a significant negative correlation between PR and lymph node involvement (P = 0.006) and more axillary involvement was seen in PR negative patients. Metastasis had significant correlation with P53 mutation (P = 0.005). Patients age significantly associated with ER, PR (P = 0.00 and 0.01 respectively), such that the presence of ER,PR increased with age, but, P53 mutation had no significant correlation with age . There was a direct correlation between ER and PR (P = 0.000) and also a reverse correlation between hormonal receptors and P53 (P = 0.001).
Conclusion: P53 mutation was correlated with further metastasis and poor prognosis. Hormonal receptors could also predict axillary involvement.Evaluation of such biomarkers aided in estimation of disease prognosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breast Neoplasm
  • Hormone receptors
  • P53
  • predictive factors