دوره و شماره: دوره 57، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 457-525 

مقاله پژوهشی

اهمیت فاکتورهای پیش آگهی (ER ,PR ,P53) در سرطان پستان و ارتباط آنها با مرحله بیماری

صفحه 457-463

سودابه شهید ثالث؛ ساره حسینی؛ سعیده احمدی سیماب؛ محمدرضا قوام نصیری


مقایسه‌ی تاثیر افزودن توپیرامات، در مقایسه با دارونما در کاهش علایم ترک در بیماران وابسته به اپیوئیدها

صفحه 464-472

علیرضا ظهیرالدین؛ حنیف صادقی؛ جمال شمس؛ امیر رضایی اردانی؛ علی نیکجو؛ سپیده راجزی؛ مهدیه برهانی مغانی؛ محمد صادقی بیمرغ؛ فرهاد فرید حسینی


گزارش یک مورد ولولوس سکوم در آقای 52 ساله

صفحه 522-525

علی صدری زاده؛ محمد تقی رجبی مشهدی؛ منیره روانبخش؛ احسان اله قربانیان