مقایسه‌ی تاثیر افزودن توپیرامات، در مقایسه با دارونما در کاهش علایم ترک در بیماران وابسته به اپیوئیدها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روانپزشکی / مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دستیار روانپزشکی / گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار روانپزشکی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

4 استادیار روانپزشکی / مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 دستیار روانپزشکی / گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

6 دانشجوی دوره دکترای روانشناسی / مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

7 پزشک عمومی / مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

8 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

مقدمه: هدف از این مطالعه، ارزیابی میزان تاثیر توپیرامات در بیماران تحت درمان جهت کاهش علایم ترک اپیوئیدها می‌باشد. 
روش‌کار: در این کارآزمایی بالینی دو سوکور تصادفی شده در سال 1391 در شهر مشهد، درمان کمکی با توپیرامات در بیماران تحت       سم‌زدایی با درمان کمکی متادون با تجویز دارونما به مدت دو هفته مقایسه گردید. جامعه‌ی آماری مطالعه شامل بیماران مرد مراجعه‌کننده به مرکز اعتیاد بیمارستان روان‌پزشکی ابن‌سینا بود که به طور نمونه گیری در دسترس، 42 بیمار مرد بستری 19-59 ساله با تشخیص وابستگی به اپیوئید مطابق معیارهای چهارمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، انتخاب شده و در دو گروه  دریافت تصادفی توپیرامات (100 میلی‌گرم روزانه) یا دارونما به مدت دو هفته در شرایط دوسوکور قرار گرفتند. ابزار اندازه‌گیری شدت علایم ترک، پرسش‌نامه‌ی علایم محرومیت از مواد مخدر بود که در پنج نوبت (روزهای 1، 3، 5، 7 و 14) انجام شد. داده‌ها با آمار توصیفی، آزمون‌های تحلیلی نظیر آنوا و نرم افزار  SPSS تحلیل شدند.
 نتایج: در هر دو گروه، شدت علایم ترک، روند رو به کاهش معنی‌داری داشت اما تفاوت معنی‌داری در شدت علایم در بین دو گروه توپیرامات و دارونما دیده نشد (05/0p>).  
 نتیجه‌گیری: استفاده از توپیرامات (دوز 100 میلی‌گرم روزانه به مدت دو هفته)در مقایسه با دارونما در کاهش علایم حاد خودابرازگرایانه در ترک اپیوئید تفاوت معنی‌داری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of adding topiramate compared with placebo in reducing withdrawal symptoms in opioid-dependent patients

نویسندگان [English]

 • Alireza Zahiroddin 1
 • Hanif Sadeghi 2
 • Jamal Shams 3
 • Amir Rezaei Ardani 4
 • Ali Nikjoo 5
 • Sepideh Rajazi 6
 • Mahdieh Borhani Moghani 7
 • Mohammad Sadeghi Bimorgh 8
 • Farhad Faridhosseini 4
1 Professor of psychiatry /Behavioral Sciences Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Psychiatry assistant / Department of psychiatry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Associate Professor of psychiatry / Behavioral Sciences Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Assistant professor of psychiatry / sychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 Resident of psychiatry / Department of psychiatry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
6 Ph.D. student in psychology / Behavioral Sciences Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
7 General physician / Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
8 Student of MSc in clinical psychology / Azad Islamic University, Garmsar Branch
چکیده [English]

Introduction: This research aimed to assess the efficacy of Topiramate in reduction of opioid withdrawal symptoms in opioid-dependent patients.
Materials and Methods: In this double-blind clinical trial in Mashhad (2012-13) the efficacy of added topiramate in patient undergoing methadone detoxification treatment for opiate withdrawal compared to placebo in duration of 2 weeks. The statistical community of addicted men addicts who referred to Addiction Unit of Ibn-e-Sina hospital. Forty two in-patients (20-61 years), who met DSM-IV criteria for opiate dependence selected randomly, then they divided in to two groups randomly (topiramate 100 mg/day and placebo, during two weeks) under double-blind conditions. Measurement instrument of severity of subjective withdrawal symptoms was the Subjective Opiate Withdrawal Scale that conducted at five stages (1st, 3rd, 5th, 7th and 14th days). The collected data analyzed by descriptive and analytical statistic test such as ANOVA and SPSS version 16.
Results: In both groups the severity of withdrawal symptoms decreased significantly but there was no significant difference in topiramate group compare to placebo (P>0.05).
Conclusion: Added Topiramate (100 mg/day for two weeks) compare to placebo did not lead to significant decrease in acute subjective withdrawal symptoms in opioid addicts. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Detoxification
 • Opioid
 • Topiramate
 • Withdrawal