بررسی تغییرات یورودینامیک به دنبال تزریق داخل مثانه ای سم بوتولینیومA دربیماران مبتلابه میلوپاتی ناشی از HTLV1 مبتلا به مثانه بیش فعال مقاوم به درمان دارویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ارولوژی / دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

2 دستیار تخصصی ارولوژی / دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

3 استاد گروه ارولوژی / دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

4 استادیار گروه ارولوژی/ فلوشیپ اندویورولوژی

چکیده

مقدمه: ویروس  لنفوسیتیک T انسانی نوع 1، در 3% از ناقلین موجب پاراپارزی اسپاستیک گرمسیری و میلوپاتی ناشی ازHTLV-1  می شود. در این میان بیش فعالی دترسور رایج ترین علامت است ، در این مطالعه استفاده از سم بوتولینوم A  به صورت تزریق به داخل مثانه به عنوان یک روش درمانی در بیماران مقاوم به درمان های محافظتی  و دارویی در بیماران مبتلا به دترسور بیش فعال به علت HTLV1 مورد بررسی قرار گرفته است.
 روش کار: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی از اردیبهشت ماه سال 91 تا تیر ماه 92 در بیمارستان امام رضا انجام شد. 25 بیمار مبتلا به HTLV1  مقاوم به درمان طبی تحت بررسی قرار گرفتند،  سپس این بیماران تحت مطالعه یورودینامیک قرار گرفته و سپس سم بوتولینیوم A داخل دترسور مثانه تزریق گردید. ارزیابی کامل یورودینامیک در ماه 3 تکرار و اطلاعات با استفاده از آزمون تی و ویلکاکسون بررسی شد.
نتایج: تغییرات قابل توجهی در پارامترهای یورودینامیکی در بیماران مورد مطالعه ایجاد شد. در میان افراد تحت بررسی 20 بیمار(80%). افزایش حداکثر فشار دترسور  داشتند در حالی که بعد از مداخله به  4بیمار (16%). کاهش یافته(001/0p<). و در 4 بیمار مذکور ، 2 بیمار نشت ادراری در هنگام سیستومتری داشتند. 19بیمار (76%).انقباضات مهارنشده مثانه داشته اند، بعد از مداخله این تعداد به 5 بیمار (20%) کاهش یافت که اختلاف آماری واضح دیده شد (001/0p<)، که از این 5 بیمار، 2 بیمار نشت ادراری در هنگام سیستومتری داشتند.
نتیجه گیری: تزریق سم بوتولینوم A داخل دترسور می تواند در بهبود یافته های پاتولوژیک یورودینامیک در بیماران مبتلا به HTLV1 مفید باشد.  اثر بخشی مناسب این درمان و عوارض نسبتا ناشایع آن می تواند منجر به جایگزین شدن آن در بیماران با مقاومت به داروهای آنتی کولینرژیک و یا در بیماران با عوارض دارویی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of urodynamic changes, after the use of botulinum-a toxin injections into the detrusor, in patients with HTLV1 related detrusor over activity who are resistant to anticholinergic therapy

نویسندگان [English]

  • Malihe Keshvari 1
  • Lina Nazari 2
  • Ali asghar Yarmohmmadi 3
  • Mohsen Armin 4
1 Associated professor Of Urology / Mashhad University Of Medical Sciences, Mashhad, IRAN
2 Urology assistant / Mashhad University Of Medical Sciences, Mashhad, IRAN
3 Professor Of Urology, / Mashhad University Of Medical Sciences, Mashhad, IRAN
4 Fellowship of endourology / Mashhad University Of Medical Sciences, Mashhad, IRAN
چکیده [English]

Introduction:Human T Lymphocytic Virus-type 1, in 3% of carriers causes HTLV-1 Associated Myelopathy /Tropical Spastic Paraparesis. Detrusor overactivity is the most common urodynamic finding. In this study the use of botulinum-A toxin injections into the detrusor, as an alternative approach in patients with HTLV1 related detrusor overactivity who are resistant to anticholinergic therapy or with side effects of the medication, was introduced.
Materials and Methods: A total of 25 patients with HTLV1 infection and suffering from severe signs of overactive bladder who were resistant to conservative and medical treatment, had been included in this study. Urodynamic study were done, then 300 IU of botulinum toxin type A was injected into the detrusor. The  reassessment and follow up were performed with urodynamic study  3 months later.
Results: Overall 20 patients ( 80%) had high Maximum Detrusor pressure, higher than normal and after the injection reduced to 4 patients ( 16%) (p< 0.001). From them, 2 patients had urinary  leakage during cystometry,19 patients (76%) had Uninhibited bladder contractions and after the intervention decreased to 5 patients (20%) (p< 0.001) and  from them, 2 patients had urinary  leakage during cystometry.
Conclusion: Injection of botulinum neurotoxin type A showed to be effective in patients with HTLV-1 related  bladder overactivity, according to the improvement of urodynamic study parametres. This treatment can have a major impact on future management of patients with resistance to anticholinergic therapy or with side effects of this medication.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HTLV-I
  • Botulinum toxin
  • Overactive bladder
  • cystometry study