بررسی ارتباط بین سطوح تستوسترون تام و ازاد سرم با هموگلوبین و CRP باحساسیت بالا دربیماران مبتلابه نارسایی مزمن کلیه درمراحل 3 و 4 و بیماران همودیالیزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار غدد / مرکز تحقیقات غدد ومتابولیسم دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

2 دانشیار نفرولوژی / مرکز تحقیقات عوارض پیوند کلیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

3 دستیار تخصصی داخلی / مرکز تحقیقات عوارض پیوند کلیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

4 استاد نفرولوژی / دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

5 استادیار نفرولوژی / مرکز تحقیقات عوارض پیوند کلیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: تاثیر تحریکی تستوسترون بر خون سازی مغزاستخوان شناخته شده است،از طرفی التهاب با اثر مستقیم بر خونسازی ونیز کاهش ترشح اریتروپویتین سبب سرکوب خون سازی می شود. دراین مطالعه ارتباط بین سطوح تستوسترون سرم با هموگلوبین وCRP باحساسیت بالا(hs-CRP) در مردان مبتلابه نارسایی مزمن کلیه درمراحل 3و4 ,وبیماران تحت دیالیزخونی بررسی شده است.
روش کار: در این مطالعه مقطعی که در سال1391 در بیمارستان امام رضا مشهد انجام شد، 29بیمار با نارسایی مزمن کلیه در مراحل 3و4 (گروه1) و 29 بیمار دیالیزخونی(گروه2) وارد مطالعه ‌شدند. سطوح سرمیhs-CRP، تستوسترون تام وآزاد ، LH ،FSH واریتروپویتین اندازه گیری شدند. از آزمون پیرسون، کای دو و تی برای مقایسه و تعیین ارتباط بین متغیرها، نرم افزار SPSS استفاده شد.
نتایج: دراین مطالعه سطوح hs-CRPبه طورمعنی داری درگروه1پایین ترازگروه2وسطوح  FSH درگروه1بالاترازگروه2بودند. بین hs-CRP با LH درکل بیماران وبیماران گروه2 ارتباط معنی دارومستقیمی وجودداشت. دربین 4گروه بیماران تحت دیالیزخونی  باکم خونی (Hgb≤11 gr/dl)  وبدون کم خونی(Hgb>11 gr/dl)   وبیماران بانارسایی مزمن کلیه درمراحل3و4 با وبدون کم خونی ،فقط درگروه بیماران تحت دیالیزخونی باHgb≤11 gr/dl   ،یک ارتباط معنی دارومعکوسی بین hs-CRP با سطوح تستوسترون تام و ارتباط مستقیم ومعنی داری بین hs-CRP با LH مشاهده شد.
نتیجه گیری: وجودیک  ارتباط معنی دارومعکوس بین hs-CRP با سطوح تستوسترون تام درگروه بیماران تحت دیالیزحونی باهموگلوبین کمتراز 11 پیشنهاد کننده دخالت احتمالی این رابطه باکم خونی  در بیماران دیالیزخونی درمقایسه با بیماران با نارسایی مزمن درمراحل 3و4 می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Correlation of Serum Total and Free Testosterone Levels with Hemoglobin and High Sensitive CRP in Patients with Chronic Kidney Disease in Third and Fourth Stages and Hemodialysis patients

نویسندگان [English]

 • Parvin Layegh 1
 • Abbas Ali Zeraati 2
 • Neda Rastgoo 3
 • Massih Naghibi 4
 • Farzaneh Sharifipour 2
 • Mojgan Afkhamizadeh 1
 • Fereshteh Mamdouhi 5
1 Assistant Professor of Endocrinology / Endocrine Research Center, Imam Reza Hospital, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Associate Professor of Nephrology / Kidney transplantation Complications Research Center, Imam Reza Hospital, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Resident of internal Medicine / Kidney transplantation Complications Research Center, Imam Reza Hospital, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Full Professor of Nephrology / Nephrology Division, Imam Reza Hospital,Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 Assistant Professor of Nephrology / Kidney transplantation Complications Research Center, Imam Reza Hospital ,Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: There is strong clinical and experimental data that testosterone stimulates erythropoiesis. Inflammation, on the other hand, significantly impacts on haemopoiesis, partly through its suppression of erythropoietin and partly through its direct action on erythropoiesis. Therefore, in this study we evaluated correlation of serum testosterone levels with hemoglobin (Hb) and high sensitive CRP (hs-CRP) in patients with Chronic Kidney Disease (CKD (in third and fourth stages and hemodialysis patients.
Materials and Methods: A total of 29 patients with CKD in third and fourth stages (group1) and 29 hemodialysis patients (group 2) were included in this study. Serum hs-CRP, Hb,  total and free testosterone, LH, FSH and erythropoietin levels were measured. Pearson`s correlation analysis was used for determining correlation between variables.
Results:The mean of serum hs-CRP level was significantly lower in group1 than group 2, while serum FSH was significantly  higher in group1. Pearson`s correlation analysis showed a significant positive correlation between hs-CRP and LH in total patients in two groups and patients in group 2. In comparison among 4 groups including   group 1 and 2 with (HgbConclusion: The significant inverse correlation between hs-CRP and total testosterone in hemodialysis patients with Hb lower than 11gr/dl suggested that this association may also partly contribute to anemia in hemodialysis patients compared with CKD patients in third and fourth stages.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hemoglobin
 • Testosterone
 • high sensitive CRP
 • hemodialysis