اثر فاصله استراحتی بین فعالیت‌های مقاومتی دایره‌ای بر افت فشارخون پس از فعالیت در زنان جوان سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی / دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی / دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

مقدمه: در حال حاضر، تمرینات و فعالیت‌های ورزشی حاد به عنوان یک روش غیردارویی و ارزان قیمت برای پیشگیری و درمان پرفشارخونی پیشنهاد می‌شوند. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر فاصله استراحتی بین حرکات فعالیت مقاومتی دایره‌ای بر افت ‌فشار خون پس از فعالیت است.
روش کار‌: این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1391 در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان انجام شد. یازده دختر سالم (سن 3/1± 3/21 سال، قد 9/5 ± 5/163 سانتی‌متر و وزن 9/8 ± 5/57 کیلوگرم) به طور تصادفی در دو جلسه فعالیت مقاومتی دایره‌ای با فواصل استراحتی 30 ثانیه و 40 ثانیه بین حرکات شرکت کردند. آزمودنی‌ها در جلسات فعالیت مقاومتی 3 چرخه از 6 حرکت را با 10 تکرار بیشینه، و 2 دقیقه استراحت بین چرخه‌ها انجام دادند. فشارخون سیستولی و دیاستولی پیش از فعالیت و هر 10 دقیقه و 60 دقیقه پس از فعالیت اندازه‌گیری شد. اطلاعات به دست آمده با آزمون واریانس و بونفرونی و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: در مقایسه با مقادیر پیش از فعالیت، فشار خون سیستولی پس از فعالیت مقاومتی با فاصله استراحتی 30 ثانیه (در دقایق 20، 30، 40، 50 و 60) و 40 ثانیه (در دقایق 30، 40، 50 و 60) به طور معنی‌داری کاهش یافت؛ در حالی‌که کاهش معنی‌دار فشارخون دیاستولی تنها در دقیقه 60 پس از فعالیت مقاومتی با فاصله استراحتی 30 ثانیه مشاهده شد (05/0≥p). همچنین بین فعالیت‌های مقاومتی، تفاوتی در فشارخون سیستولی و دیاستولی پیش و پس از فعالیت مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: فعالیت مقاومتی دایره‌ای با فواصل استراحتی متفاوت بین حرکات اثرات مفیدی بر سلامتی دارند و می‌توانند سبب وقوع افت ‌فشارخون پس از فعالیت با مدت و مقدار مشابه شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of rest interval between circuit resistance exercises on post-exercise blood pressure reduction in healthy young females

نویسندگان [English]

  • Hamid Arazi 1
  • Ahmad Ghiasi 2
  • Sepideh Asgharpoor 2
1 Associate Professor / Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 MSc of Exercise Physiology / Faculty of Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Introduction: Recently, acute training and exercises have been recommended as a non-pharmacological and less expensive treatment of hypertension. For this reason, the aim of this study was to investigate the effects of rest interval (RI) between circuit resistance exercises (CRE) on post-exercise blood pressure reduction.
Materials and Methods: Eleven normotensive females (aged 21.3 ± 1.3 yrs, height 163.5 ± 5.9 cm and weight 57.5 ± 8.9 kg) performed two CRE with RI of 30 (RI30s) and 40 (RI40s) seconds between the exercises randomly. In the exercise sessions, subjects performed 3 circuits of 6 exercises with 10 repetition maximum (10RM) and 2 minutes rest between circuits. Systolic blood pressure (SBP) and diastolic blood pressure (DBP) were measured before exercise and at intervals of 10 min for 60 min after exercise.
Results: In comparison of rest values, reduction of SBP observed after CRE with RI30s (at R20, R30, R40, R50 and R60) and RI40s (at R30, R40, R50 and R60), whereas reduction of DBP observed only after CRE with RI30s at R60 (p≤0.05). Also, there was no significant difference between exercise trials in pre and post-exercise levels of SBP and DBP.
Conclusion: It can be concluded that CRE with different rest intervals between the exercises may have beneficial effects on health and can lead to occurrence of blood pressure reduction similarly in magnitude and duration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hypotension
  • Resistance training
  • Systolic blood pressure
  • Diastolic Blood Pressure