تأثیر تریاژ به روش ESI در بهبود زمان تزریق فیبرینولیتیک در مبتلایان به انفارکتوس حاد میوکارد با صعود قطعه ST

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه طب اورژانس / دانشکده پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دستیار داخلی بیمارستان امام رضا(ع) / دانشکده پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد. ایران

چکیده

مقدمه: آنفارکتوس حاد میوکارد یکی از شایعترین بیماریها در سراسر جهان و اولین علت مرگ در ایران به شمار می رود.درمان برقراری مجدد جریان خون، سنگ بنای اصلی درمان  در این بیماران است و درمان ترومبولیتیک زودرس باعت برقراری مجدد بهتر جریان خون کرونری و کاهش قابل توجه میزان مرگ و میر و نیز آنفارکتوس مجدد  در آنها می گردد. هدف اصلی این مطالعه ارزیابی تاثیر تریاژ به روش ESI در بهبود زمان  شروع این درمان ، در بیماران با آنفارکتوس حاد میوکارد با صعود قطعه ST  در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام رضا(ع) مشهد است.
روش کار: این مطالعه توصیفی مشاهده ای و آینده نگر در بیمارستان امام رضا از سال 1388-1389 انجام شده است. قبل و بعد از استقرار سیستم تریاژ ESI ، که در 210 بیمار با انفارکتوس حاد میوکارد با صعود قطعه STانجام شد ، مدت زمان  door-to-ECG( زمان ورود تا انجام الکتروکاردیوگرام) و  door-to-needle (زمان ورود تا دریافت فیبرینولیتیک ) در بین دو گروه بیماران تریاژ شده به طریق  spot check  و بیماران تریاژ شده از طریق  سیستم تریاژ ESI به طریق آماری مورد مقایسه قرار گرفت.
نتایج: در این مطالعه210 بیمار مورد بررسی قرار گرفتند. 105 بیمار در گروه تریاژ spot check و 105 بیمار دز گروه تریاژ ESI قرار داشتند. میانگین سنی بیماران مورد مطالعه 36/1±56/55 بود. مدت زمان door-to-ECG در بیماران گروه تریاژ ESI به طور معناداری پایین تر از از گروه تریاژ spot check بود (33/10±02/15 دقیقه در مقابل  38/10±35 دقیقه) . مدت زمان door-to-needle هم به طور معناداری در بیماران گروه تریاژ ESI پایین تر  از گروه تریاژ spot check بود (03/6±56/30  دقیقه در مقابل 10/11±23/50  دقیقه).   
نتیچه گیری:استفاده از تریاژ ESI  باعــت کاهش قابل توجه در زمان door-to-ECG و  door-to-needle در بیماران آنفارکتوس حاد قلبی و درنتیجه موجب کاهش عوارض و مرگ و میر در این بیماران می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of ESI ti=riage, in improving the time of fibrinolytic therapy in patients with acute ST-elevation MI

نویسندگان [English]

  • Ehsan Bolvardi 1
  • Hamideh Feizdisfani 1
  • Mostafa Kamandi 2
1 Assistant professor of emergency medicine / School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Postgraduate Student of Internal Medicine / Imam Reza Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Acute Myocardial Infarction is one of the most common diseases all over the world and the first cause of death in Iran. Reperfusion therapy is the cornerstone of the effective treatment in these patients. Early thrombolytic therapy leads to better coronary reperfusion, and a greater reduction in mortality and reinfarction rates. The main purpose of this study, was to evaluate the effect of ESI triage, in improving the time of fibrinolytic therapy, in patients with ST-elevation MI, in emergency department of Imam Reza Hospital ( from December 2009 to june 2012).
Materials and methods: This was an observational prospective study - before and after the implementation of ESI triage- Carried out, in 210 patients with STE- MI, referred to Imam Reza Hospital Emergency department. We compared door-to-ECG and door-to-needle times, between the two groups; spot check triage and  ESI triage.
Results: Overall 210 patients were included in this study, 105 patients were triaged through spot check method  and 105 patients triaged through ESI triage. The mean age of the patients, was 55.56 ± 1.36 years The door-to-ECG time was significantly lower in the ESI triage group than spot check triage ones (35±10.38 v.s. 15.02±10.33 mins) (p<0.001). The door-to-needle time was also, significantly lower in the ESI- triaged patients (50.23±11.10 v.s. 30.56±6.03 mins) (p<0.001).
Conclusion: Implementation of ESI triage , can Significantly lower the door-to-needle time in the patients with STEMI, and hence, decrease the morbidity and mortality in these Patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thrombolytic therapy
  • ST-segment elevation myocardial infarction
  • Streptokinase
  • Emergency Severity Index (ESI) Triage