تعیین ضریب هوشی کودکان دارای آسم متوسط در مقایسه با افراد سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی / دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

2 فوق تخصص نورولوژی کودکان / دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

3 فوق لیسانس روانشناسی / ساری، ایران

چکیده

مقدمه: آسم شایعترین بیماری مزمن در کودکان است. ضریب هوشی از شاخصه های ارزشیابی میزان کارائی افراد است. هدف از این مطالعه مقایسه ضریب هوشی بین بیماران  کودک دارای آسم متوسط و  کودکان مشابه سالم است.
روش کار:  این مطالعه  مورد-شاهدی در مدت 8 ماه در سال 1390  در کلینیک طوبی شهر ساری انجام شده است. آزمون هوش وکسلر کودکان از طریق دو نیمه کردن برای هوشبهر کلی 97/ ، برای هوشبهر کلامی 97/ و برای هوشبهر عملی93/ انجام شده است. اطلاعات در برنامه نرم افزاری SPSS ثبت شد. مقایسه میانگین های به دست آمده ازمتغیرها به وسیله آزمون تی انجام گرفت. داده های طبقه بندی شده در گروه های مختلف سنی و هوشی نیز توسط آزمون مجذور کای دو مورد مقایسه قرار گرفتند.در تمام آزمون های آماری مقادیر p کمتر از 05/ به عنوان سطح معناداری در نظر گرفته شد.
نتایج: 204 کودک مورد مطالعه قرار گرفتند که 114 نفر (9/55%) در گروه مورد و 90 نفر(1/44%) در گروه شاهد قرار داشتند. 115 کودک (4/56%) از کودکان مورد مطالعه مذکر و 89 نفر(6/43%) از این کودکان  نیز مونث بودند.در مجموع نمره های هوشبر کلی در بیماران و افراد سالم به ترتیب برابر 2/109 و 5/107 بوده است که تفاوت معنی داری نداشته است(905/0). هیچ تفاوت معناداری بین نمرات دو گروه براساس جنسیت و نمرات هوشبهر طبقه بندی شده وجود ندارد.
نتیجه گیری: بیماری آسم در زمره بیماری های مزمن قرار دارد  که بر ضریب هوشی هیچگونه اثر منفی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Intelligence quotient of children with moderate asthma compared to healthy children in 2011: sari-Iran

نویسندگان [English]

  • Javad Ghaffari 1
  • Ali Abbaskhanian 2
  • Masoumeh Jalili 3
1 Associate professor of allergy and clinical immunology / Mazandaran university of medical sciences, Sari,Iran
2 Associate professor of pediatrics neurology / Mazandaran university of medical sciences, Sari,Iran
3 Masters in Psychology / Sari, Iran
چکیده [English]

Introduction: asthma is a chronic inflammatory disorder in children. Intelligence quotient is an indicator of one's efficacy. This study aimed to compare the IQ of children diagnosed with moderate asthma compared to IQ of healthy children.
Materials and Methods: This comparative study was conducted in 2011. Wechsler intelligence scale for children was used by split half method to calculate the overall IQ (0.97), verbal IQ (0.97) and practical IQ (0.93). The t-test and Chi square test were used to analyze quantitative variables and qualitative variables; respectively. P-value was significant when less than 0.05.
Results: out of 204 children, 114 (56%) in the case group and 90 children (44%) in the control group participated in comparing their IQs. One hundred and fifteen (56%) were males and 89 (44%) were females. The overall IQs of asthmatic patients and healthy patients were 109 and 108, respectively; the difference was not significant (p=0.905). Furthermore, there was no significant difference in the IQ scores between males and females.
Conclusion: asthma is a chronic disease that has no negative impact on IQ.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asthma
  • IQ test
  • Children