اثر مصرف کوتاه مدت مکمل ملاتونین روی برخی از شاخص های قلبی زنان فعال، قبل، هنگام و پس از یک فعالیت وامانده ساز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی / دانشگاه آزاد اسلامی، ،مشهد، ایران

2 کارشناس ارشد تربیت بدنی / گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

3 استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی/ وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: کاهش ملاتونین با افزایش تنگی عروق و فشار خون همراه است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر مصرف کوتاه‌‌مدت ملاتونین بر برخی شاخص‌های قلبی زنان جوان هنگام استراحت، بلافاصله پس ازفعالیت و طی‌ برگشت به حال اولیه بود.
روش کار: این مطالعه نیمه تجربی در شهرمشهد در سال 1392 انجام شد. زنان جوان فعال(24نفر) داوطلب شرکت در پژوهش شدند و بطورتصادفی به دوگروه مصرف ملاتونین و دارونما تقسیم گردیدند. فشارخون و دمای بدن در استراحت‌ اندازه‌گیری و شاخصهای انقباضی و همودینامیک قلب با دستگاه کاردیواسکرین سنجیده شد. سپس پروتکل بروس تاحد واماندگی روی تردمیل اجراشد. آزمودنی‌ها در برگشت بحال اولیه روی تردمیل راه‌رفتند و دردقیقه پنجم،شاخصهای کاردیواسکرین و فشارخون ارزیابی شد.گروه‌تجربی بمدت یک‌هفته هرشب یک قرص3 میلیگرمی ملاتونین و گروه کنترل،داروی بی‌اثرمصرف کردند. در روز نهم لوتئینی، آزمایشها تکرار شد. و با استفاده از آزمون تی زوجی و آزمون آنووا و نرم افزار SPSS اطلاعات تجزیه و تحلیل شد (05/0>p).
نتایج: در میزان فشارخون "برگشت به حال اولیه"، ضربان قلب(HR) و شاخص مقاومت منظم عروقی(SVRI) در هرسه حالت بین دوگروه تفاوت معنادار بود. در میزان تغییرات شاخص شتاب خروج خون(ACI) و شاخص سرعت خروج خون(VI) "بلافاصله پس از فعالیت"و" برگشت به حال اولیه" تفاوت معناداری وجود داشت، به طوری که گروه مکمل، افزایش ACI و VI بیشتری را نسبت به گروه دارونما نشان داد. در میزان تغییرات زمان تزریق بطن چپ( LVET) در هر سه شرایط تفاوت معناداری وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: مصرف ملاتونین فشار وارده بر دستگاه قلبی را در حین فعالیت کاهش داده و باعث افزایش بهره وری دوره برگشت به حال اولیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The short-term effects of melatonin supplement consumption on some cardiac parameters of active young women before, during and after exhaustive activity

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Ramezanpour 1
  • Effatolsadat Hosseini 2
  • Saeid Naghibi 3
1 Assistant Professor of Physical Education and Sport Sciences / Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
2 M. Sc in Physical Education and Sport Sciences / Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor of Sport Sciences Research Institute of Iran / Ministry of Sciences, Research and Technology, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: The reduction of melatonin is associated with the increase in vasoconstriction and blood pressure(BP).The purpose of this study was to investigate the effect of short-term melatonin consumption (MC) on some cardiacparameters of young women during rest,immediately after exercise and during recovery.
Materials and Methods: This semi-experimental study was done in Mashhad. Active young women (24people) voluntarily participated in the study,and were randomly divided into two groups of MC and placebo groups.During rest condition,BP and body temperature were measured and heart contractility and hemodynamic parameters were measured using the cardio screen system. Then Bruce protocol was conducted on the treadmill until exhaustion phase. In the recovery,the subjects walked on the treadmill and at the fifth minute cardio-screen indicators and blood pressure were recorded. For one week,experimental group took 3milligram melatonin tablets and placebo group took 3milligram of placebo tablets every night. On the ninth day of luteinizing,the tests were repeated again and by using paired t-test and ANOVA test the following findings were obtained (p<0.05).
Results: There were a significant difference(SiDi)between two groups in BP changes in the"recovery" and Heart Rate(HR) and Systemic Vascular Resistance index(SVRI) changes in all the three phases. There was a SiDi in the Acceleration Index(ACI)and Velocity Index(VI)changes in the"right after exercise"and "recovery",so that the increase in VI and ACI in MC group was more than the increase in placebo group. There was no SiDi in the amount of Left Ventricular Ejection Time(LVET)changes in three conditions.
Conclusion: According to the results,MC reduces the pressure on cardiovascular system during the activity and increases the efficiency of recovery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Melatonin
  • Women
  • Systemic Vascular Resistance
  • Exhaustive activity