گزارش یک مورد ولولوس سکوم در آقای 52 ساله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جراحی توراکس / دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ، ایران

2 دانشیار گروه جراحی عمومی / دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ، ایران

3 دستیار جراحی عمومی / دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ، ایران

4 دستیار بیهوشی و عضو کمیته تحقیقات دانشجویی / دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ، ایران

چکیده

مقدمه: ولوولوس سکوم علت غیر شایعی برای انسداد روده بزرگ  در کشورهای توسعه یافته است.  از نظر شیوع ولوولوس سکوم ، دومین علت ولوولوسهای کولون می باشد که 10  تا 40 % موارد ولوولوس کولون  و 2 % از کل موارد انسدادهای روده  را شامل می شود.
 معرفی بیمار: در این گزارش یک مرد 52 سا له با ولوولوس سکوم معرفی می شود. در این بیمار سکوم به صورت اگزیال حول محور عروق ایلئوکولیک چرخیده و به شدت متسع شده بود. در برخی نقاط دچار گانگرن به صورت پچی شده بود ولی پرفوره نشده بود.
نتیجه گیری: در اغلب موارد ولولوس سکوم  رزکسیون به صورت همی کولکتومی راست  مناسب است ، اما فقط در بیمارانی که درجات بالایی از کوموربیدیتی دارند و روده قابل حیات است می توان سکوپکسی را بدون رزکسیون روده در نظر داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A 52 years old man with Cecal vovulus (A case report)

نویسندگان [English]

  • Ali Sadrizadeh 1
  • Mohammad taghi Rajabi mashhadi 2
  • Monire Ravanbakhsh 3
  • Ehsanolah Ghorbanian 4
1 Associate Professor / Department of Thoracic surgery, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Associate Professor / Department of General surgery, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Resident of surgery / Department of General surgery, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Resident of Anesthesiology and Member of Student Research Committee / Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Cecal volvulus is an uncommon cause of large bowel obstruction  in developed countries. Cecal vovulus is the second most common type of colonic volvulus, accounting for 10 – 40 % of colonic volvulus and 2% of all cases of adult intestinal obstraction.
Case report: We presented a case of cecal vovulus in 52 years old man. In this case Cecum was twisted axialy and severely distended with patchy gangrenous areas, but there was no perforation.
Conclusion:In most cases of  Cecal vovulus  resection by hemicolectomy is favoured, except in patients with a viable cecum and high degrees of comorbidity. In these cases cecopexy may be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Volvulus
  • Cecum
  • hemicolectomy