بررسی اثر زمان بر شدت ضایعات غضروفی در بیماران مبتلا به پارگی رباط صلیبی قدامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اورتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

2 - رزیدنت اورتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه
پارگی رباط صلیبی قدامی (ACL) یکی از آسیب های شایع در تروماهای زانو می باشد. در صورت ازمان پارگی رباط صلیبی قدامی احتمال آسیب به سایر بخش های زانودراثرناپایداری وجود دارد. در این مطالعه به بررسی آسیب غضروفی زانو در پارگی رباط صلیبی قدامی پرداخته‌ شده است. هدف اصلی  این مطالعه مشخص کردن ارتباط فاصله زمانی از پارگی  ACL در ایجاد ضایعات غضروفی زانو و  بهترین زمان برای انجام عمل جراحی بازسازی ACL جهت کاهش عوارض و آسیب های غضروفی بوده است.
 روش کار
در این مطالعه 438 بیمار با پارگی رباط صلیبی قدامی که در یک دوره شش ‌ساله (1386-1392)   در مرکز درمانی بیمارستان شهید قاضی تبریز  تحت بازسازی ACL به روش ارتروسکوپیک قرار گرفته بودند، وارد مطالعه شدند. موارد مورد بررسی شامل: مکانیسم  تروما، فاصله زمانی آسیب تا عمل جراحی، ضایعات غضروفی همراه، BMI ومعیار های دموگرافیک  بود. تحلیل اطلاعات با آزمون های رگرسیون پیرسون ، اسپیرمن با نرم افزار SPSS انجام شد.
نتایج
بیماران شامل 22 زن و 416 مرد با میانگین سنی3/29 سال بودند. ضایعات‌غضروفی همراه در 298(9/67%) بیمار موجود بود. ارتباط مستقیم بین سن وشدت آسیب غضروفی مشخص شد به طوری که با هر سال افزایش در سن احتمال ایجاد موارد آسیب غضروفی شدید 8% افزایش می یابد. افزایش وزن نیز با شدت آسیب غضروفی مرتبط بود. همچنین ارتباط مستقیم بین ازمان پارگی رباط صلیبی قدامی وشدت آسیب غضروفی یافت شد بطوریکه پس از 12 ماه از ایجاد آسیب  ACL میزان آسیب غضروفی به طور مشخصی افزایش می یابد. در این مطالعه سن بهترین پیشگویی را برای وجود آسیب غضروفی داشت.
نتیجه‌گیری
در بیماران با پارگی ACL با افزایش سن، BMI و ازمان پارگی احتمال همراهی با آسیب های شدید غضروفی افزایش می یابد و توصیه می شود که جراحی در نزدیک‌ترین زمان بعد از آسیب وحداکثر در حدود 12 ماه پس ازپارگی ACL انجام گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The correlation between chondral lesions and the chronicity of anterior cruciate ligament tear

نویسندگان [English]

  • Amirmohamad Navali 1
  • Saeid Mohajerzadeh 2
1 Associated professor of Orthopedic Surgery, Orthopedic Department, Shahid Gazi hospital, Tabriz University of medical sciences
2 Resident of Orthopedic surgery, Orthopedics Department, Shahid Gazi hospital, Tabriz University of medical sciences
چکیده [English]

Introduction:
Anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction is one of the most common procedures in orthopedic surgery but no clear guideline regarding the timing of reconstruction has been established. It is assumed that the delay in ACL reconstruction may predispose the patient to cartilage destruction. The purpose of this study was to determine the association between chondral lesions and the chronicity of ACL tear and to estimate the best timing of ACL reconstruction following injury in order to reduce the rate of secondary chondral lesions.
Materials and Methods
 In this cross sectional study, 438 consecutive patients who underwent ACL reconstruction between Aug 2007 and Feb 2013 in  Shahid Gazi Hospital (Tabriz/Iran) were enrolled. Arthroscopic findings related to chondral lesions and the study variables including age, sex, BMI, time from injury and the mechanism of trauma were recorded. The data were analyzed using descriptive and inferential statistical tests using SPSS software.
Results:
The mean age of the patients was 29.3 (range: 17-53) years, and the mean BMI was 25 (range: 18-33) kg/m². The mean time from injury (TFI) was 24 (range 1–180) months. A total of 298(67.8%) patients had one or more chondral lesions and 56 (12.8%) had grade 3 and 4 chondropathies. We found a significant correlation between the age of the patients and the existence of chondropathy (R=0.32, p<0.001). According to our analysis the age of the patients was the best predictor of chondral lesions and each year of aging increases the chance of severe chondropathy around 8% (OR=1.08, 95%CI (1.04-1.13)). Significant correlation was also found between time from injury and chondral lesions .The cut-off point to predict significant increases of chondral lesions was around 12 months after injury. (Area under the curve [AUC] = 0.57; with 51% -63% CI; sensitivity = 62%; specificity = 50%).
Conclusions:
The age of the patients and the time interval from injury are the main predictors of chondral lesions associated with ACL injury. ACL reconstruction is best carried out within the first 12 months post injury in order to minimize the risk of secondary chondral lesions.