بررسی اثر مکمل پیکولینات کروم بر وزن، نمایه توده بدن و دورکمر افراد دچار اضافه وزن و چاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم بهداشتی در تغذیه، دانشکده بهداشت شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

2 -استاد گروه تغذیه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

3 کارشناس ارشد علوم تغذیه، دانشکده تغذیه و رژیم درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه
 چاقی از مهم ترین مشکلات حوزه سلامت است که شیوع آن در ایران و جهان رو به افزایش است. بروز بسیاری از بیماری ها به سبب تولید و ترشح آدیپوسیتوکین ها از بافت چربی، با چاقی ارتباط دارند. برخی از مطالعات افزایش سرعت چربی سوزی را به دنبال دریافت مکمل کروم به دلیل اثر تنظیم کنندگی آن بر انسولین نشان داده اند. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر مکمل پیکولینات کرومیوم همراه با 30 دقیقه ورزش هوازی بر وزن، نمایه توده بدنی و دور کمر افراد دچار اضافه وزن و چاق انجام شده است.
روش کار
 این مطالعه بر روی 100 داوطلب 20-50 ساله با نمایه توده بدنی (BMI) بالاتر از kg/m225 انجام شد. شرکت کنندگان به طور تصادفی به دو گروه مداخله و غیر مداخله تقسیم شدند.گروه مداخله به مدت 3 ماه روزانه µg200 کرومیوم پیکولینات دریافت کرده و 30 دقیقه ورزش هوازی داشتند. گروه غیرمداخله روزانه تنها 30 دقیقه ورزش هوازی داشتند. قد، وزن و دورکمر شرکت کنندگان پیش و پس از مداخله اندازه گیری شد.
نتایج
 وزن، نمایه توده بدن و دورکمر در هر دو گروه پس از مداخله به طور معنی دار کاهش یافت. کاهش وزن (001/0˂p) BMI (001/0˂p) و دور کمر (001/0˂p) در گروه مداخله به طور معنی دار بیشتر از گروه غیر مداخله بود.
نتیجهگیری
 در مطالعه حاضر نشان داده شد دریافت مکمل پیکولینات کروم همراه با 30 دقیقه ورزش هوازی سبب کاهش معنی دار در وزن، BMI و دور کمر در افراد دچار اضافه وزن و چاقی شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of weight, Body Mass Index and Waist circumference in obese and overweight patients following supplementation with Chromium Picolinate

نویسندگان [English]

  • Peyvand Robati 1
  • Hassan Mozaffari khosravi 2
  • Azadeh Najarzadeh 2
  • Ali Dehghani 2
  • Elnaz Khorrami 3
1 Master (Msc) at Nutrition Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services
2 Professor, Department of Nutrition, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services
3 Master (Msc) at Nutrition School of Nutritional Sciences and Dietetics Tehran University of Medical Sciences
چکیده [English]

Background and Purpose: Obesity is a major health problem and its prevalence in the world is increasing. Based on studies the diseases caused by adipocytokine production and secretion from adipose tissue are associated with obesity. Some studies have showns the speed up in fat loss due to the effects of chromium supplementation on insulin regulation. Therefore this study investigated effects of chromium picolinate supplementation combined with 30 minutes of aerobic exercise on weight, body mass index (BMI), waist circumference of overweight and obese individuals.
Methods: This clinical trial involved 100 volunteers,20-50 years old with a body mass index above 25 kg/m2; Participants were randomly divided into two groups: intervention and non-intervention. The intervention group received gμ200 of chromium picolinate daily and 30 minutes of aerobic exercise for 3 months but non-intervention group had only 30 minutes of aerobic exercise. Height, weight and waist circumference were measured before and after intervention.
Results: Weight, BMI and waist circumference were reduced in both groups significantly. But the changes in weight (p˂0.001), BMI (p˂0.001) and waist circumference (p˂0.001) in intervention group were significantly more than non-intervention group.
Conclusions: In the present study it was shown that chromium picolinate supplementation
combined with 30 minutes of aerobic exercise decreases weight, BMI and waist circumference in overweight and obesity significantly.

مقدمه

چاقی به معنی بالا بودن چربی بدن و یا بالا بودن بافت چربی نسبت به توده بدون چربی بدن می باشدکه به عنوان مهم‌ترین بیماری التهابی مطرح است و شیوع آن در ایران و جهان رو به افزایش است(1). در مطالعه ای در تهران نشان داده که 40% از بزرگسالان در محدوده اضافه وزن و 1/21% از آنها چاق بودند(2). برخی از بیماری‌های مرتبط با چاقی به دلیل افزایش در توده چربی بدن و برخی دیگر به دنبال افزایش تولید و ترشح اسیدهای چرب آزاد و آدیپوسیتوکین‌های مختلف از بافت چربی بروز می‌کنند(3). لذا چاقی به عنوان دومین علت مرگ قابل پیشگیری در آمریکا  شناخته می‌شود(4). همچنین چاقی شکمی نیز با برخی بیماری ها ارتباط دارد. به عنوان مثال مطالعات نشان داده اند که میزان دور کمر و نسبت دور کمر به دور باسن با ابتلا به دیابت نوع 2 رابطه مستقیم دارد(5).

کروم عنصر کمیاب ضروری است که بدن برای استفاده از آن ابتدا باید آن را به نوع فعال تبدیل کند(6، 7). برخی مطالعات نشان داده اند این عنصر سبب افزایش اثر انسولین و در نتیجه کنترل بهتر قند خون می شود. لذا احتمالأ می تواند به سوختن چربی بدن نیز کمک می کند(8). همچنین نشان داده شده دریافت بیش از حد قندهای ساده و غلات تصفیه شده در صورتی که همراه با کمبود کروم باشد خطر اضافه وزن و چاقی را به مراتب بیشتر افزایش می دهد(9). از آنجا که در برخی مطالعات تغییر معنی داری در وزن به دنبال مصرف مکمل کروم در افراد غیر فعال نشان داده نشده، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر مکمل پیکولینات کروم همراه با ورزش هوازی بر وزن، نمایه توده بدن و دور کمر افراد دچار اضافه وزن و چاق در جمعیت ایرانی انجام شد (8).

 

روشکار

این مطالعه کارآزمایی بالینی با مشارکت 100 داوطلب چاق و دارای اضافه وزن ساکن شهر یزد در سال1392 انجام شد. معیارهای ورود به مطالعه شامل سن 20-50 سال و نمایه توده بدن بیشتر از kg/m225 بود. در صورت ابتلای داوطلبان به بیماری های خاص (بیماری های قلبی-عروقی، دیابت، فشار خون و...) سابقه جراحی قلب، یائسگی، مصرف دارو و استعمال سیگار، وارد مطالعه نمی شدند و نیز در صورت عدم ‌مصرف 20% از تعداد کل مکمل ها، عدم انجام فعالیت فیزیکی توصیه شده و عدم تمایل آنها به ادامه شرکت در مطالعه، از مطالعه حذف شدند.بیماران به طور تصادفی به دو گروه مداخله و غیر مداخله تقسیم شدند. گروه مداخله به مدت 3 ماه روزانه یک عدد قرص 200 میکروگرمی کرومیوم پیکولینات (حداقل دوز مؤثر و مجاز مصرف مکمل کرومیوم پیکولینات)، ساخت کارخانه 21st CENTURY آمریکا دریافت کردند. این گروه همچنین روزانه 30 دقیقه ورزش هوازی انجام دادند. گروه غیر مداخله تنها روزانه 30 دقیقه ورزش هوازی انجام دادند. از بیماران مورد مطالعه خواسته شد تا پایان دوره مداخله در رژیم غذایی خود تغییری ندهند.از بین افراد چاق یا دارای اضافه وزن واجد شرایط ورود به مطالعه با در نظر گرفتن سطح اطمینان 95% و در نظر گرفتن 5% خطا 50 نفر انتخاب شدند.  توان آزمون: 80%، سطح معنی داری: 05/0، با احتساب 10% ریزش، 50 نفر در هر گروه     

 

 

 

 

 

وزن با استفاده از دستگاه Bc-418ma,TANITA,Japan،قد ایستاده (بدون کفش) با استفاده از متر متصل به دیوار و دور کمر با استفاده از متر نواری با دقت 1/0 سانتی متر  اندازه گیری شد. نمایه توده بدنی از رابطه‌ی 2(قد به متر)/وزن به کیلوگرم محاسبه شد. جهت تعیین میزان دریافت روزانه انرژی، پروتئین، کربوهیدرات، چربی تام و کروم پرسش‌نامه 24 ساعت یادآمد خوراک سه بار (2 روز کاری و 1 روز تعطیل) قبل و پس از انجام مداخله از بیماران تکمیل شد و داده‌های حاصل از این پرسش‌نامه توسط نرم افزار Nutrition 4 تجزیه و تحلیل شد. همچنین میزان فعالیت بدنی افراد با استفاده از پرسش نامه بین المللی فعالیت فیزیکی (IPAQ) در سه سطح سبک، متوسط و سنگین مورد سنجش قرار گرفت.

پس از جمع آوری داده‌ها، نسبت به ورود آن‌ها به کامپیوتر اقدام شد و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. برای ارزیابی نرمال بودن توزیع تمام متغیرهای