دوره و شماره: دوره 58، شماره 3، خرداد و تیر 1394، صفحه 117-166 

مقاله پژوهشی

بررسی اثر مکمل پیکولینات کروم بر وزن، نمایه توده بدن و دورکمر افراد دچار اضافه وزن و چاق

صفحه 117-122

پیوند رباطی؛ حسن مظفری خسروی؛ آزاده نجارزاده؛ علی دهقان؛ الناز خرمی


بررسی عارضه هیپومنیزیمی ناشی از مصرف مهار کننده های پمپ پروتون

صفحه 123-128

احمد خسروی خراشاد؛ حسن وثوقی نیا؛ مریم نقوی؛ الهام مختاری امیرمجدی؛ محمدرضا فرزانه فر؛ مریم حامی؛ لیدا جراحی؛ محمدرضا شیخیان؛ میترا احدی


تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر برخی نشانگرهای مقاومت به انسولین در مردان میانسال

صفحه 129-136

سیدرضا عطارزاده حسینی؛ احسان میر؛ کیوان حجازی؛ مجتبی میرسعیدی


مقایسه نتایج درمان شکستگی یک سوم میانی کلاویکول به دو روش جراحی و غیرجراحی

صفحه 137-143

فرشید باقری؛ مریم بابازاده؛ سیدرضا شریفی؛ علی بیرجندی نژاد؛ محمد حسین طراز جمشیدی؛ شهرام اطهری نیا


بررسی ارتباط بین خرخر و ریسک درگیری عروق کرونر در شهر قم

صفحه 144-150

ابوالفضل مظفری؛ سیدفخرالدین حجازی؛ زهرا افراخته؛ فاضله شاکری؛ سیامک محبی؛ هادی زمانیان


بررسی شیوع مارکرهای سرولوژیک هپاتیت جی در بیماران همودیالیزی و هموفیلی مشهد

صفحه 151-155

محمد جواد مجاهدی؛ سمانه اسفندیاری؛ علی پوراکبر؛ مریم حامی؛ هوشنگ رفعت پناه


ارتباط بین سطح 25هیدروکسی ویتامین D و سطوح سرمی هموگلوبین واندکس اریتروپویتین در بیماران دیالیز خونی

صفحه 162-166

عباسعلی زراعتی؛ پروین لایق؛ معصومه حسن زاده؛ فرزانه شریفی پور؛ سیدسیف اله بلادی موسوی؛ اندیشه نورزویان؛ تینا زراعتی