فراوانی کلبسیلا پنومونیه تولیدکننده کارباپنماز KPCدرنمونه های بالینی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر ، ایران

2 - دانشیار گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی، مرکز تحقیقات مقاومتهای میکروبی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد. ایران

3 کارشناس ارشد، گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر ، ایران

4 کارشناس ارشد، گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد. ایران

5 - استادیار گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی، مرکز تحقیقات مقاومتهای میکروبی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد. ایران

6 استادیار گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی، مرکز تحقیقات مقاومتهای میکروبی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد. ایران

چکیده

مقدمه
امروزه تولید بتالاکتاماز توسط کلبسیلا پنومونیه، مشکلات زیادی در درمان این عفونت ها در دنیا ایجاد نموده است.هدف از این مطالعه شناسایی و تعیین شیوع کلبسیلا پنومونیه تولیدکننده بتالاکتاماز های وسیع الطیفKPC در نمونه های بالینی شهر مشهد در سال 1393 می باشد.
روش کار
در این مطالعه مقطعی که در سال 1393 در بیمارستان قائم و امام رضا مشهد انجام شد، 280 ایزوله کلبسیلا پنومونیه جداشده از نمونه های بیماران پس از تعیین هویت بااستفاده از روش های معمول و تست های بیوشیمیایی مورد مطالعه قرار گرفت. حساسیت این سویه ها در برابر 10 آنتی بیوتیک مختلف با استفاده از روش دیسک دیفیوژن ارزیابی شد و به منظور بررسی وجود آنزیم کارباپنمازKPC از آزمون هاج تغییریافته(MHT) به روش آگار دایلوشن برای مروپنم استفاده شد.
نتایج
بیشترین میزان مقاومت این باکتری در مقابل آنتی بیوتیک های سفازولین(54.44%) ، سفپیم (49.46%) ، سفتازیدیم(45.19) ، تری متوپریم سولفامتوکسازول (46.26%) می باشد. در این بررسی 136 نمونه کلبسیلا پنومونیه ESBL  بود که 20 عدد از آن ها دارای تست هاج مثبت بوده ، 3 نمونهMIC  آن مساوی 4 می باشد. 15 نمونه MIC  آن ها بیشتر یا مساوی 8 است.
نتیجه گیری
به طور کلی، نتایج این تحقیق نشان می دهد که مقاومت آنتی بیوتیکی به خصوص مقاومت به کارباپنم ها در این باکتری به دلیل ظهور بتالاکتاماز روبه افزایش می باشد. لذا توجه جدی و پایش مستمر مقاومت جهت کنترل مقاومت ها ضرورتی انکارناپذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Frequency of Klebsiella Pneumoniae Producing Carbapenemase KPC in Clinical specimens of Mashhad during 2014

نویسندگان [English]

  • Fateme roudbari 1
  • Kiarash Ghazvini 2
  • Somayeh heydari fork 3
  • Mahdi KouhiNoghondar 4
  • Saeed Amel Jamedar 5
  • Masoud Youssefi 6
1 Department of cell and biology, Faculty of science,University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 Antimicrobial resistance Research Center, Buali research institute, Mashhad University of medical Sciences, Mashhad, Iran Department of Microbiology and Virology, School of medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Department of cell and biology, Faculty of science,University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
4 MSc Antimicrobial resistance Research Center, Buali research institute, Mashhad University of medical Sciences, Mashhad, Iran
5 Antimicrobial resistance Research Center, Buali research institute, Mashhad University of medical Sciences, Mashhad, Iran Department of Microbiology and Virology, School of medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
6 Antimicrobial resistance Research Center, Buali research institute, Mashhad University of medical Sciences, Mashhad, Iran Department of Microbiology and Virology, School of medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction:
Klebsiella pneumoniae producing B-Lactamase is an important medical concern. Therefore we aimed to investigate broad spectrum lactamase KPC-producing Klebsiella pneumoniae in clinical samples in Mashhad during 2014.
 
Material and method
After identification by biochemical methods, antibiotic susceptibility of Klebsiella pneumoniae isolates against 10 different antibiotics was identified using disk diffusion technique. To evaluate the presence of carbapenemase  KPC enzyme, modified Hodge test (MHT) was performed and the minimum inhibitory concentration (MIC) of Meropenem as an indicator of Carbapenem  class of β-Lactam antibiotics was determined using agar dilution test.
 
Results
Among the isolated bacteria, high level of resistance against cefazolin (54.44%), cefepime (49.46%), ceftazidime (45.19%), trimethoprim-sulfamethoxazole (46.26%) was observed. Modified Hodge test was performed for all 136 ESBL Klebsiella pneumoniaisolates and 20 were found to be positive for MHT. Furthered MIC test revealed that 2 isolate had MIC=4 μg/ml, 3 isolate had MIC=2, and remaining 15 isolates had MIC more than 8.
 
Conclusion
This study underscores the risk of increasing carbapenem resistant Klebsiella pneumonia specieswhich demands further attention in clinical settings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Klebsiella pneumonia
  • Carbapenemase
  • clinical isolates