دوره و شماره: دوره 58، شماره 6، مرداد و شهریور 1394، صفحه 289-350 
بررسی عوامل و خطرات موجود در اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) تبریز

صفحه 302-309

محبوب پورآقایی؛ جعفرصادق تبریزی؛ سعید اصلان آبادی؛ پیمان محرم زاده؛ رویا قیامی؛ نوید علم دوست


فراوانی کلبسیلا پنومونیه تولیدکننده کارباپنماز KPCدرنمونه های بالینی مشهد

صفحه 322-329

فاطمه رودباری؛ کیارش قزوینی؛ سمیه حیدری فورک؛ مهدی کوهی نقندر؛ سعید عامل جامه دار؛ مسعود یوسفی


گزارش مورد

گزارش یک مورد بسیار نادر فیبروالاستوم پاپیلری دریچه ائورت در بیمار مبتلا به انژین صدری پایدار

صفحه 346-350

حمید حسینی خواه؛ علیرضا سپهری شاملو؛ مهدی وحدتی؛ علی اصغر معینی پور؛ غلامرضا گرگیجی