ارتباط ابعاد سونوگرافیک کانال کارپ با علائم کلینیکی و یافته‌های الکترودیاگنوستیک در سندرم تونل کارپ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ارتوپدی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار رادیولوژی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار طب فیزیکی و توانبخشی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 متخصص ارتوپدی، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
سندرم تونل کارپ یک مشکل کلینیکی شایع در خانمهای 60-30 ساله میباشد. این ضایعه شایعترین نوروپاتی فشاری عصب مدین میباشد و با علائم تیپیک پارستزی، درد، آتروفی وضعف عضلات ناحیه تنار با انتشار مشخص بروز میکند. ارزیابیهای بالینی به همراه یافتههای الکترودیاگنوستیک میتواند تشخیص را راحتتر نماید. اخیراً سونوگرافی با رزولوشن بالا نتایج جالبی در تشخیص CTS داشته است .
روش کار
این مطالعه آیندهنگر مقطعی و مورد – شاهدی در مورد مفید بودن سونوگرافی مچ دست در CTS میباشد که در بیمارستان امام رضا ع( ) مشهد انجام شده است. در این تحقیق 21 مچ (11 بیمار) با علائم بالینی و یافتههای الکترودیاگنوستیک CTS و ده فرد سالم به عنوان شاهد بررسی شدند. دیامتر قدامی خلفی و مدیولترال تونل کارپ و همینطور عصب مدین در داخل تونل اندازهگیری گردید و کلیه بیماران جهت ازاد سازی عصب در مجرای مچ دستی جراحی گردیدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات به کمک نرم افزار SPSS و آزمون های تی تست و کای اسکوئر انجام شد .
نتایج
یک ارتباط معنیدار بین قطر قدامی خلفی تونل کارپ و علائم بالینی و الکترودیاگنوستیک درگیری عصب وجود داشته است. اگرچه تست های الکترودیاگنوستیک و علائم کلنیکی هنوز استاندارد طلایی تشخیص CTS می باشد ارزیابی سونوگرافیک مچ دست و بررسی ابعاد کانال کارپ در بیماران با علائم کلینیکی و الکترودیاگنوستیک مشکوک میتواند در تشخیص CTS کمک کننده باشد. همینطور مشخص گردید که افرادی که کانال کارپ کوچکتر دارند به این بیماری بیشتر مستعد هستند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Sonographic Measurement of Carpal Tunnel Diameters with Clinical and Electrodiagnostic Findings in Carpal Tunnel Syndrome

نویسندگان [English]

  • Mohammad Gharehdaghi 1
  • Hassan Rahimi 1
  • Hossein Rezai 2
  • Hossein Hasanabadi 3
  • Hossein Kashefi 4
1 Associate professor of Orthopedic, MashhadUniversity of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Associate professor of Radiology,MashhadUniversity of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Assistant professor of Physical Medicine,MashhadUniversity of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Orthopedic surgeon, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Thalassemia major is a hereditary anemia that becomes blood transfusion dependent. Iron overload consequence leads to multiple organ dysfunction and endocrinopathy. So deferoxamine (desferal) is used for chelation therapy. The aim of this study was to evaluate the growth rate of these patients and its correlation with endocrine complications and determine the role of secondary iron overload in these situations.
Materials and Methods
This cross-sectional study was performed for a year (2010) on 280 patients (aged 3.5- 56 years) who received blood transfusion and chelation therapy at Amirkola Thalassemia Center. After basic evaluations, determination of height standard deviation, they were divided by serum ferritin level into two groups (good and poorly controlled). They were evaluated for hypothyroidism, diabetes mellitus, hypoparathyroidism and hypogonadism. Next, data were analyzed. A p Result
From 280 patients with mean age of 19.6 ± 8.5 years, 161 (57.5%) cases were female, short stature (Conclusion
According to higher prevalence of hypoparathyroidism, hypogonadism and diabetes mellitus in short statured thalassemic patients, screening should be done for such disorders with more sensitivity in these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endocrinopathy
  • Ferritin
  • Short stature
  • Thalassemia Major
1. Halikis. Compression neuropathies of upper extremity. In: Chapman MW. Chapman’s orthopaedic sugery. 3 rd ed.
Lippincott’s; USA: 2001.Vol. 2. Chap52.p. 1545-1561.
2. Wright PE. Carpal tunnel & ulnar tunnel syndromes. In: Terry S. Canale: Campbell’e operative orthopaedics. 10 the
ed. USA: Mosby; 2003. Vol.4. chap. 73. p. 3761- 3771.
3. Horabeeck M. Sonography of the elbow, wrist & hand. In: Horabeeck & Intercosa: Musculoskeletal ultrasound. 2nd
ed. USA: Mosby; 2001.p. 531-561.
4. Swigart CR. Hand & wrist pain. In: Ruddy S. Kelley’s Textbook of Rheumatology. 6th ed. USA: WB Saunders;
2001.Vol.1. p. 571-576.
5. Noshel DJ. Entrapment neuropathies. In: Klippel JH. Rheumatology.2 nd ed .USA: Mosby; 1998.p.5- 8.
6. Kassius KM, Claes F, utrasonography in severe carpal tunnel syndrome., Muscle Nerve. 2012; 45:334-337.
7. Hunderfunda AN, Boon AJ, Covorkers EJ. Sonography in carpal tunnel syndrome. Muscle Nerve 2011; 44:485-491
8. Keberle M. Technical advances in ultrasonagrophy & MRI of carpal tunnel syndrome. Eur Radiol 2000; 10:1043-
1050.
9. Martinolli C. Ultrasonography of tendons & nerves. Eur Radiol 2002; 12:44-45.
10. Beekman R. Sonography in the diagnosis of CTS, a Critical review of the literature. Muscle Nerve 2003; 27:26-33.
11. Nakamichi K. Sonographic measurement of median nerve cross secional area in idiopathic CTS, diagnostic
accuracy. Muscle Nerve 2002; 26:798–803.
12. Wong Sm. Discriminatory sonographic criteria for the diagnostic of CTS. Arthritis Rheum 2002 ; 46:1914-1921.
13. Takahashi T. US changers of CT in patients recicving Long term hemodialysis. Clin Nephrol 2002; 57:230-236.
14. Sarria L. CTS; Usefulness of sonography. Eur Radiol 2001; 10:1420-1425.
15. Swen WA. Carpal tunnel sonography by rheumatologist vs nerve conduction study by the neurologist. J Rhumatol
2001; 28:2560-2561.
16. Nakamichi K. Enlarged median nerve in idiopathic CTS. Muscle Nerve 2000; 23:1713-1718.
17. Duncan I. Sonography in the diagnosis of CTS. Am J Rontgenol 1999; 173: 681- 684.
18. SchelleT, Schnieder W. Is high resolution ultrasound of the median nerve helpful before reintervention fther carpal
tunnel surgery? Handchir Mikrochir Plas Chir 2011; 43:313-316
19. Murthy JM, Meena AK. Carpal tunnel syndrome - electrodiagnostic aspects. Neurol India 1999; 47:272-275.
20. Rollsc, Case-Smith J, Evans KD. Diagnostic accuracy of ultrasonography vs, electro myography in carpal tunnel
syndrome. Ultrasaund Med Boil 2011; 37:1539-1553
21. Polykandriotis E, Premm W, Horch RE.Carpal tunnel syndrome in young adults - an ultrasonographic and
neurophysiological study. Minim Invasive Neurosurg 2007; 50:328-334.
22. Seror P. Sonography and electrodiagnosis in carpal tunnel syndrome diagnosis, an analysis of the literature. Eur J
Radiol 2007. [Epub ahead of print]
23. El Miedany YM, Aty SA, Ashour S. Ultrasonography versus nerve conduction study in patients with carpal tunnel
syndrome. Rheumatology (Oxford) 2004; 43:887-895. Epub 2004 Apr 20.
24. Zyluk A, puchalski P, Nawrot P. The usefullness of ultrasonography in the diagnosis of carpal tunnel syndrome.
Muscle Nerve 2011; 44:25-29.