دوره و شماره: دوره 55، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 69-127 

مقاله پژوهشی

ارتباط ابعاد سونوگرافیک کانال کارپ با علائم کلینیکی و یافته‌های الکترودیاگنوستیک در سندرم تونل کارپ

صفحه 69-75

محمد قره داغی؛ حسن رحیمی؛ حسین رضائی؛ حسین حسن آبادی؛ حسین کاشفی


بررسی صحت تشخیصی فروزن سکشنهای حین عمل در بیماری هیرشپرونگ

صفحه 76-80

ننا زابلی نژاد؛ مهران هیرادفر؛ مهدی فرزادنیا؛ محمد خواجه دلویی؛ سروش استیلایی


بررسی رابطه شاخص توده بدنی با پارامترهای آنالیز مایع منی و هورمونهای جنسی در مردان

صفحه 102-109

معصومه حاجی شفیعها؛ رسول قره آغاجی؛ صدیقه سالمی؛ ناهید صادق اسدی


بررسی عفونت های ناشی از کاتتر ورید مرکزی در بیماران همودیالیزی

صفحه 110-115

اشرف توانایی ثانی؛ عبدالرضا اسلامی نوکنده؛ حمید قربانی


گزارش مورد

گزارش یک مورد درد شکمی و افزایش ترانس آمیناز ها ناشی ازمسمومیت با سرب

صفحه 124-127

عباس اسماعیل زاده؛ آزیتا گنجی؛ مصطفی جعفری؛ وحید دهستانی