بررسی صحت تشخیصی فروزن سکشنهای حین عمل در بیماری هیرشپرونگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پاتولوژی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد ، ایران

2 دانشیار جراحی اطفال ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد ، ایران

3 استادیار پاتولوژی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد ، ایران

4 دانشیار پزشکی اجتماعی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد ، ایران

5 دانشجوی پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد ، ایران

چکیده

مقدمه 
با توجه به استفاده وسیع و نتایج عالی عمل جراحی یک مرحله ای در بیماری هیرشپرونگ که وابسته به نتایج صحیح فروزن سکشن های حین عمل در این موارد خواهد بود، این مطالعه به بررسی صحت تشخیصی فروزن سکشن های انجام شده طی این عمل و میزان و علل خطاهای احتمالی صورت گرفته می پردازد.
روش کار
این مطالعه مقطعی - توصیفی کلیه کودکانی را که در فاصله سال های 1390-1379 در بیمارستان کودکان دکتر شیخ تحت بیوپس ی فروزن سکشن جهت تشخیص بیماری هیرشپرونگ قرارگرفته بودند ، شامل گردید . تجزیه وتحلیل داده های مشاهده شده توسط نرم افزار SPSS انجام شد. برای توصیف نمونه ها از روش های آماری توصیفی شامل شاخص های مرکزی، پراکندگی و توزیع فراوانی استفاده شد .
نتایج
تعداد 99 بیماردر مجموع تحت 106 فروزن سکشن حین عمل قرار گرفتند . محدوده سنی بیماران 4 روزه تا 19 ساله و با میانه 3 ماه بود .شایع ترین محل نمونه برداری رکتوم /44 )9 ) % و پس از آن سیگموئید (28 ) % بود . میانگین تعداد برشهای فروزن بررسی شده به ازاء هر نمونه /27 9 % بوده است . یک مورد عدم تطابق تشخیصی مثبت کاذب وجود داشت که منجر به عمل جراحی اضافه جهت حذف قطعه باقیمانده گردیده بود. عامل خطای اصلی در این مورد آرتیفکت ناشی از انجماد و اشکالات تکنیکی در برش نمونه بود . بنابراین صحت تشخیصی فروزن سکشن معادل /99 7 % تعیین گردید .
نتیجه گیری
 می توان از فروزن سکشن به عنوان روشی قابل اعتماد جهت بررسی بیماران مشکوک به هیرشپرونگ استفاده نمود . مشروط به در نظر داشتن این اصل که دستیابی به نتایج عالی وابسته به دقت در تهیه برش های فروزن سکشن با کیفیت مناسب و تعداد بیشتراین برش ها جهت بررسی دقیق توسط پاتولوژیست خواهد بود 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Diagnostic Accuracy of Intraopeative Frozen Sections in Hirschsprung’s Disease

نویسندگان [English]

  • Nona Zabolinejad 1
  • Mehran Hiradfar 2
  • Mahdi Farzadnia 3
  • Mohammad Khajedaluee 4
  • Soroush Estilaee 5
1 Associate Professor of Pathology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Associate Professor of Pediatric Surgery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor of Pathology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Associate Professor of Community Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 Student of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Widespread use of one-stage pull-through technique for Hirschsprung’s disease and its excellent results are dependent on the accuracy of intraoperative frozen sections (IOFS). The purpose of the present study is to determine the incidence and sources of probable errors during this process.
Materials and Methods
This cross-sectional study included all patients who were admitted from 2000 to 2010 in Dr Sheikh Children Hospital and had undergone IOFS for diagnosis of Hirschsprung’s disease.
Results
This cross-sectional study included all patients who were admitted from 2000 to 2010 in Dr Sheikh Children Hospital and had undergone IOFS for diagnosis of Hirschsprung’s disease.
Conclusion
Frozen section can be a reliable method for evaluation of suspected Hirschsprung’s patients with consideration that the favorable outcome is totally dependent on quality and number of prepared frozen sections for careful evaluation by pathologist.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Frozen section
  • Hirschsprung’s Disease
  • One Stage Pull-through
  • Permanent Section
1. Hart J,Wicox R, Weber CR .The gastrointestinal tract. In: Stocker JT, Dehner LP, Husain AN .Stocker & Dehner’s
pediatric pathology.3th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2011.p.593-594.
2. Gilbert-Barness E. Potter’s Pathology of the Fetus, Infant and Child. 2nd ed. Philadelphia:Mosby; 2007.p. Vol. 2. 1176-
1178.
3. Holschneider A, Ure B. Hirschsprung’s disease. In:Achcraft W, Holcomb G, Murphy P. Pediatric surgery.4th ed.
Philadelphia:Elsevier-Inc;2005.p.477-491.
4. Aslanabadi S, Ghalehgolab-Behbahan A, Zarrintan S, Jamshidi M, Seyyedhejazi M. Transanal one-stage endorectal pullthrough
for Hirschsprung's disease: a comparison with the staged procedures. Pediatr Surg Int 2008; 24:925-929.
5. Hiradfar M, Zabolinejad N, Gharavi M, Ashabeyamin M, Khorram B. Results of one stage transanal resection of large
bowel in hirschsprung's disease. Med J Mashad Univ Med Sci 2009; 4:219-224
6. Rouzrokh M, Jadali F, Gharib A, Khaleghnejad-Tabari A, Tavassoli A, Mohajerzadeh L. Can we rely on frozen sections of
a rectal biopsy for one-stage trans-anal pull-through operation in hirschsprung’s disease? Iran J Ped 2011; 21:72-76.
7. Shayan K, Smith C, Langer JC. Reliability of intraoperative frozen sections in the management of Hirschsprung's disease.
J Pediatr Surg 2004; 39:1345-1348.
8. Weidner BC, Waldhausen JH. Swenson revisited: A one-stage, transanal pull-through procedure for Hirschsprung's disease.
J Pediatr Surg 2003; 38:1208-1211.
9. Weinberg M, Klin B, Vinograd I. One-stage surgery for Hirschsprung's disease in children. Harefuah 1999; 137: 269-271,
350.
10. Ramesh JC, Ramanujam TM, Yik YI, Goh DW. Management of Hirschsprung's disease with reference to one-stage pullthrough
without colostomy. J Pediatr Surg 1999; 34:1691-1694.
11.Teeraratkul S. Transanal one-stage endorectal pull-through for Hirschsprung's disease in infants and children. J Pediatr
Surg 2003; 38:184-187.
12. Maia DM. The reliability of frozen-section diagnosis in the pathologic evaluation of Hirschsprung's disease. Am J
Surg Pathol 2000; 24:1675-1677.
13. Farrugia MK, Alexander N, Clarke S, Nash R, Nicholls EA, Holmes K. Does transitional zone pull-through in
Hirschsprung's disease imply a poor prognosis. J Pediatr Surg 2003; 38:1766-1769.
14. Rahbar M, Kanani M, Khazaei S, Shahi M. Diagnostic value of frozen section and permanent sections. J Babol Univ Med
Sci 2008; 2:31-35.
15. Aslanabadi S, Badebarin D, Jamshidi M, Gasemi B, Zarintan S. Comparing the frozen section and permanent section of
hirschsprung's disease in one staged surgery. Med J Tabriz Med Sci Univ 2010; 4:7-10