مقایسه ارزیابی میزان پروتئینوری در نمونه و 24 8 ساعته ادرار در بیماران نفروپاتی دیابتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار نفرولـوژی ، دانشـگا ه علـوم پزشـکی مشهد، مشهد، ایران

2 اســتاد نفرولــوژی دانشــگاه علــوم پزشــکی مشهد ، مشهد، ایران

3 پزشک عمومی ، مشهد، ایران

4 استادیار نفرولوژی ، دانشـگاه علـوم پزشـکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه نفروپاتی دیابتی مهمترین بیماری ایجادکننده نارسایی کلیه می باش .د افزایش دفع پروتئین ادرار متغیرمهمی جهت پیش بینی پیشرفت نفروپاتی دیابتی محسوب می شود . استاندارد طلایی برای اندازه گیری پروتئین، جمع آور ی ادرار 24 ساعته می باشد. درچندین مطالعه ، اندازه گیری سطح پروتئین ادرار در مقطعی از زمان 24 ساعته جهت جایگزینی صورت گرفته است . هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین مقدار کمی پروتئین ادرار با 24 8 ساعته در بیماران با نفروپاتی دیابتی می باشد . روش کار تحقیق حاضر مطالعه ای توصیفی تحلیلی است که از آذر مـاه 1384 - دی مـاه 1385 در مرکـز دیابـت مشـهد بـر 50 بیمار نفروپاتی دیابتی در مرحله قبل ازESRD انجام شد . ادرار بیماران در مقاطع زمانی و 24 8 سـاعته جمـع آوری وسطوح کراتینین و پرو ئت ین آنها انـدازه گیـری شـد .عـلاوه بـرآن کـراتینین سـرم همزمـان انـدازه گیـری وکلیـرنس کراتینین محاسبه گردید. ازآزمون همبستگی پیرسون جهت تحلیل آماری استفاده شد . نتایج میانگین سنی 53±14 سال و میانگین مدت ابتلا به دیابت 13±4 سال بـود . میـانگین پـروتئین ادرار 8 سـاعته روز انـه ، شبانه و 24 ساعته به ترتیب71/26±84 ، 33/35±43 ، 24/20±42 میلی گـرم بـود . بـین پـروتئین ادرار سـ 8 اعته بـا 24 ساعته ارتباط کاملاً معنی دار و مستقیم وجود داشـت r= )8/0 ). یـک ارتبـاط معنـی دار بـین پـروتئین ادرار 8 سـاعته شبانه و روزانه نیزبه تفکیک با پروتئین ادرار24 ساعته مشاهده شد. نتیجهگیری بین پروتئین ادرار 8 ساعته با 24 ساعته ارتباط معنی دار و مستقیم وجود داشت و اندازه گیری پروتئین ادرار 8 ساعته در بیماران سرپایی با نفروپاتی دیابتی می تواند جهت افزایش همکاری آنها مفید باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison and Evaluation of Proteinuria in 8-and 24 hour Urine Samples in Patients with Diabetic Nephropathy

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Nazemian 1
  • Masih Naghibi 2
  • Sara Movahed 3
  • Vahid Mozaffari 3
  • Abbas Ali Zeraati 4
1 Associated professor of Nephrology,Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Professor of Nephrology,Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Medical doctor, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Assistant professor of Nephrology,Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Diabetic nephropathy is the most important disease which often results in renal failure. Proteinuria is an important parameter which predicts progression of diabetic nephropathy. Gold standard method for protein measuring is collecting 24 hour urine. Instead of that, in several studies around the world, measuring level of urine protein in 24 hours of the day has been carried out. In this study, we intended to specify the relation between quantitative amount of 8 hour and 24 hour urine protein in patients with diabetic nephropathy.
Materials and Methods
The study population included 50 patients with diabetic nephropathy before ESRD We obtained the following samples: 1) 8-h urine, and 2) 24-h urine. We measured serum creatinine concentration, creatinine clearance, urine volume, urinary protein and creatinine concentration. Our statistic method of analysis was Pierson's correlation method.
Results
Age mean was 53±14 years old and diabetes duration mean was 13±4.10 years. The mean of nocturnal 8hr urine protein and 24 hr one were 24.20±42, 33.35±43, 71.26±84 mg, respectively. There was a direct significant correlation between 8hr and 24hr urine protein (r=0.8, p=0.001). A significant correlation was also detected between nocturnal 8hr urine protein and daily one with 24hr urine protein.
Conclusion
There was a significant and direct relationship between 8hr urine protein (daily and nightly) and 24hr urine protein. This might be used for urine protein collection in patients with diabetic nephropathy to improve the compliance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diabetic nephropathy
  • End stage renal disease (ESRD)
  • 8hour urine protein
  • 24hour urine protein
  • Protein
1- Ritz E, Rychlík I .Clinical manifestation and natural history of Diabetic nephropathy. Contrib Nephrol 2011; 170:9-27.
2- Thomas MC.Pathogenesis and progression of Proteinuria .Contrib Nephrol 2011; 170:48-56.
3- Lezaic V, Ristic S, Dopsaj V, Marinkovic J. Is morning urinary protein/creatinine ratio a reliable estimator of 24-
hour proteinuria in patients with kidney diseases? J Nephrol 2004; 17:666-672.
4- Adelberg AM, Miller J, Doerzbacher M, Lambers DS. Correlation of quantitative protein measurements in 8-, 12-,
and 24-hour urine samples for the diagnosis of preeclampsia. Am J Obstet Gynecol 2001; 185:804-807.
5- Wongkitisophon K, Phupong V, Yamasmit W, Pansin P, Tannirandorn Y, Charoenvidhya D. Correlation of 4- and
24-hour urine protein in women with initially diagnosed hypertensive disorders in pregnancy. J Med Assoc Thai 2003;
86:529-534.
6- Somanathan N, Farrell T, Galimberti A. A comparison between 24h-urine and 2-h urine collection for determination
of proteinuria. J Obstet Gynecol 2003; 4:378-380.
7- Mohammadjafari R, Najafian M, SavaddarF, CheraghiB. The comparison of quantitative 8-and 24 hours urine
protein samples for the diagnosis of preeclampsia. MJUM 2011; l54:19-24.