بررسی ارتباط بین اندکس آپنه– هیپوپنه با شاخص توده بدنی در بیماری انسدادی مزمن ریوی مرکز تحقیقات بیماریهای ریه و سل - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروهریه، دانشگاه علوم پزشکی مشـهد، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه ریه، دانشـگاه آزاد اسـلامی واحـد مشهد، مشهد ، ایران

3 رزیدنت داخلی، دانشگاه علوم پزشکی مشـهد، مشهد، ایران

4 متخصـص مغـز و اعصـاب د ، انشـگاه علـوم پزشکی مشهد، مشهد ،ایران

5 کارشناس ارشد آمـار، دانشـگاه علـوم پزشـکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
بیماری انسداد مزمن ریوی (COPD) از علل مهم ناتوانی و مرگ و میر در سراسر دنیا محسوب می شود. مبتلایان به این بیماری به طور شایعی از تغییرات تهویه ای شبانه و تغییر در تبادلات گازی در حین خواب رنج می برند که عموماً ارتباطی با اسپاسم برونش یا تغییر در مقاومت مجاری هوایی ندارد. اندکس آپنه هیپوپنه ( AHI) عبارتست از تعداد کل آپنه و هیپوپنه در یک ساعت خواب. عوامل خطر متعددی برای آپنه انسدادی خواب وجود داردکه چاقی شایعترین آن محسوب می شود . هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین اندکس آپنه– هیپوپنه با شاخص توده بدنی در بیماری انسدادی مزمن ریوی است .
روش کا ر
این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1390-1389 در بیمارستان امام رضا و رضوی مشهد انجام شد.40 بیمار شناخته شده بیماری انسدادی مزمن ریوی وارد مطالعه شده و درکلینیک خواب جهت بررسی اختلالات خواب مورد ارزیابی قرار گرفتند. معیارهای خروج عبارتند بودند از: پنومونی، بیماری ایسکمی قلب، سرطان ریه، نارسایی قلب، دیابت شیرین، هیپرتانسیون سیستمیک، هیپوتیروئیدی، اختلالات مرکز تنفس و سابقه مصرف داروهای آرام بخش. شاخص توده بدنی(BMI و ) دورگردن بیماران اندازه گیری شد. در این مطالعه مقطعی کلیه بیماران تحت آزمون پلی سومنوگرافی شبانه قرار گرفتند و AHI ثبت گردید. داده ها جهت تجزیه وتحلیل آماری وارد نرم افزار SPSS شد.
نتایج
میانگین BMI و AHI به ترتیب 30/77 ( با انحراف معیار 5 ( 85110/ و 15/05 ( با انحراف معیار= 16/50571) بود. هیچ گونه ارتباط معناداری بین BMI و AHI پیدا نشد. ( = -p = /0 19 ، r 2/0).
نتیجه گیری
در بیماران انسدادی مزمن ریه شاخص توده بدنی ارتباط معنی داری با اندکس آپنه– هیپوپنه نداشته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Relationship between Apnea-hypopnea Index and Body Mass Index in Chronic Obstructive pulmonary Disease Pulmonary Disease Research Center-Mashhad University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Fariba Rezaeetalab 1
  • Majiid Mirsadraee 2
  • Vahid Dehestani 3
  • Fariborz Rezaeetalab 4
  • Hadi Asadpour 4
  • Saeed Akhlaghi 5
1 Associate professor of Pulmonary,Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Associate professor of Pulmonary, Azad University of Medical Sciences,Mashhad ,Iran
3 Residency of Internal Medicine,Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Neurologist,Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 MSc of Mathematical Statistics,Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Chronic Obstructive pulmonary disease (COPD) is an important disease with high mortality rate worldwide. Nocturnal ventilatory changes and gas exchange disorder are common in COPD patients. These disorders do not correlate with bronchial spasm and airway resistance. Apnea – hypopnea Index (AH) represent the total Apnea and hypopnea in one hour. There are several risk factors for sleep Apnea. Obesity is the common causes. The aim of this study is the relationship between apnea-hypopnea index and body mass index in COPD patients.
Materials and Methods
We assessed 40 COPD patients with sleep disorder in sleep laboratory. Exclusion criteria were pneumonia, Ischemic heart disease, lung cancer, congestive heart failure, Diabetes mellitus, systemic hypertension, hypothyroidism, central respiratory disorders, sedative drugs and opium usage. Body mass index (BMI) and neck circumference were assessed. Next, in this cross-sectional study, patients were evaluated with total nocturnal polysomnography. AHI was recorded. The data were gathered and analyzed with standard statistical method.
Results
Median BMI, AHI were 30.77+- 5.85110 and 15.05+- 16.50571 respectively. No significant correlation was found between BMI and AHI.
Conclusion
There were no correlation between increasing weight and apnea – hypopnea in COPD patients. Thus, in Iranian population, sleep apnea may be occur in higher level of BMI.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apnea- hypopnea index
  • Body mass index
  • Chronic Obstructive Pulmonary Disease
1- Spieth PM, Guldner A, deAbreu MG.Chronic obstructive pulmonary disease. Curr Opin Anaesthesiol 2012; 25:24-29.
2- Buist AS, McBurnie MA, Vollmer WM. International variation in the prevalence of COPD (the BOLD Study): a
population-based prevalence study. Lancet 2007; 370:741.
3-Urbano F, Mohsenin V.Chronic obstructive pulmonary disease and sleep: the interaction. Panminerva Med 2006;
48:223.
4- Bednarek M. The overlap syndrome of chronic obstructive pulmonary disease and obstructive sleep apnoea.
Pneumonol Alergol pol 2011; 79:67-69.
5- Casey KR, Cantillo KO, Brown LK. Sleep-related hypoventilation/hypoxemic syndromes. Chest 2007; 131:1936.
6-O'Donoghue FJ, Catchesid PG, Ellis EE. Sleep hypoventilation in hypercapnic chronic obstructive pulmonary
disease: prevalence and associated factors. Eur Respir J 2003; 21:977.
7- Moroni L, Neri M, Lucioni AM, Filipponi L, Bertolotti G. A new means of assessing the quality of life of patients
with obstructive sleep apnea:the MOSAS questionnaire. Sleep Med 2011; 12:959.
8- Lurie A. Obstructive sleep apnea in adults: epidemiology ,clinical presentation and treatment options. Adv Cardiol
2011; 46: 30.
9- Machado MC, Krishnan JA, Buist SA. Sex differences in survival of oxygen-dependent patients with chronic
obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 2006; 174:524.
10- Jennum P, Riha RL. Epidemiology of sleep apnoea/hypopnoea syndrome and sleep-disordered breathing. Eur
Respir J 2009; 33:907.
11- Najafian J, Mohammadifard N , Siadat Z D, Sadri G, Ramazani M, Nouri F. Association between Sleep Duration
and Body Mass Index and Waist Circumference. Iran J Med Sci 2010; 35:140-144.
12- Weitzenblum E, Chaouat A, Kessler R, Canuet M. Overlap syndrome: obstructive sleep apnea in patients with
chronic obstructive pulmonary disease. Proc Am Thorac Soc 2008; 5:237-241.
13 - Davidson TM, Patel MR. Waist circumference and sleep disordered breathing. Laryngoscope 2008; 118:339-347.
14- Martinez-Rivera C, Abad J, Fiz J A, Rios J , Morera J. Usefulness of Truncal Obesity Indices as Predictive Factors
for ObstructiveSleep Apnea Syndrome. Obesity 2008; 16:113–118.
15- Jamaati HR, Adimi P, Malekmohammad M, Nayebi M, Jafari K, Pajooh P. Respiratory Disturbance Index and
Severity of Airway Obstruction in COPD Patients. Tanaffos 2008; 7:18-22.
16 - Kouns A, Philips B. New developments in the management of chronic obstructive pulmonary disease and the
overlap syndrome. Curr Treat Options Neurol 2011; 13:488-495.
17 - Pronzato C. Chronic obstructive pulmonary disease and obstructive sleep apnea. Association, consequences and
treatment. Monaldi Arch Chest Dis 2010 ;73:155-161.