بررسی تطابق یافته های ماموگرافی، سونوگرافی و هیستو پاتولوژی در خانم های مبتلا به سرطان پستان کمتر از 50 سال مرکز تحقیقات سرطان - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نویسندگان

1 دانشیار رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار رادیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دستیار تخصصی رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
سرطان پستان شایع ترین بدخیمی زنان و دومین علت مرگ ناشی از سرطان در زنان می باشد. با توجه به سـن پـایین ابتلا (49-40 سالگی) و ظهور بالای سرطان پیشرفته در خـانم هـای ایرانـی تشـخیص زودرس و تعیـین انـدازه دقیـق تومور قبل از عمل اهمیت بسزایی در انتخاب پلان درمانی دارد .
روش کار
این مطالعه توصیفی مقطعی در بیمارستان قائم از سـال 1389-1386 انجـام شـده اسـت . پرونـده 370 بیمـار مبـتلا بـه سرطان پستان زیر 50 سال بررسی شـد کـه فقـط 60 بیمـار دارای اطلاعـات کـافی جهـت ورود بـه مطالعـه بودنـد . اطلاعات بیماران وارد پرسشنامه ای مبنی بر یافته هـای مـاموگرافی و سـونوگرافی و پـاتولوژی و ... شـد و سـپس بـا آزمون های آماری در نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
نتایج
میانگین سن بیماران مورد مطالعه 40± 1/6 سال بود 16 % بیماران دارای مـاموگرافی طبیعـی بودنـد کـه 70 % آنهـا بـر اساس طبقه بندی دانسیته ماموگرافیـک (ACR ( American College of Radiology در طبقـه 4و3 قـرار 1042/96±1031 mm 2 mm ، ســونوگرافیک 2 داشــتند. میــانگین ســطح ضــایعه در مشــاهدات ماموگرافیــک 1493/75±1617 mm بـود. بـین انـدازه تومـور در مـاموگرافی و وجـود متاسـتاز 541/772±498 2 و پاتولوژیـک همبستگی معنی دار (p /0= 02) مشاهده شد بـین انـدازه تومـوردر مـاموگرافی و پـاتولوژی نیـز همبسـتگی معنـی دار (. r /0= 62 ، p< /0 001) شد مشاهده
نتیجه گیری
سونوگرافی در تعیین ضایعات در بیمارانی که ماموگرافی آنهـا دانسـیته بـالایی (طبقـه 4 3و ) دارد روش تشخیصـی مطمئن تری است گر چه میانگین سطح ضایعه در ماموگرافی و سونوگرافی نسبت به پاتولوژی کمتـر بـرآورد شـده بود. ولی ماموگرافی نسبت به سونوگرافی در تعیین انداز ه تومور قبل از عمل جراحی دقیق تر می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Accordance of Mammographic, Sonographic & Histopathologic Findings in Under 50 years old women with Breast Cancer Cancer Research Center - Mashhad University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Donia Farrokh 1
  • Azita Azarian 1
  • Fateme Homaei Shandiz 2
  • Narjes Sadat Yaghoobi 3
  • Mohammad Khaje Daluee 4
1 Associated professor of Radiology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Associated professor of Radiation Oncology,Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Assistant of Radiology,Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Associated professor of Epidemiology,Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Breast cancer is the most common cancer and second cause of death due to cancer in women. According to middle age affection (40-49 years old) and advanced cases in Iranian women, early diagnosis and detection of exact tumor size is very important to select the plan of treatment.
Materials and Methods
In this survey, files of 370 breast cancer patients from 2007 to 2010 were studied. Only 60 patients with sufficient information were selected. Questionnaires based on patient mammography, ultrasound and pathology findings were completed. SPSS Software was used for statistical analysis.
Result
The mean age of patients in this survey was 40 ±1/60 years old. Overall 16% of patients had normal mammography, 70% of them were in stage III & IV to ACR-Density classification (American College of Radiology). Mean area on lesion in mammography finding was 1042.96±1 031 mm2, sonogarphy 541.772±498 mm2 and pathology 1493.75±1617 mm2. Significant correlation (Pvalue=0/02) was seen between mammographic and metastasis tumor size. Significant correlation (Pvalue<0/001, r=0/62) was seen between mammographic and histopathologic tumor size.
Conclusion
Sonography is a more reliable diagnostic method in detection of lesions in patients who have high density (Stage III& IV) in mammography. Although, the average area of the lesion in mammography and ultrasound was less than pathology, it is more accurate compared to ultrasound mammography in determining tumor size before surgery. A broader study with more sample size compared to newer diagnostic techniques like MRI is recommended in determining the exact size of the tumor before surgery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breast Cancer
  • Histopathology
  • Mammography
  • Sonography
1- Shafiee S, Bayati A, Rafii M, Kalantari M. Evaluation of the results matched the findings of clinical examination and
mammography in detecting breast cancer. Iran J Surg 1386; 15:3.
2- Harrirchi I , Karbakhsh M ,Kashedi A ,Momtahen Aj .Breast cancer in Iran : result of a multi-center study . Asian Pac
J Cancer Prev 2004; 5:24–27 .
3- Mousavi SM , Montazeri A , Mohagheghi MA , Harrirchi N, et al. Breast cancer in Iran : an epidemiological review.
Breast J 2007; 13:383-391.
4- Hayes D. Atlas of breast disease. Translated by Nasseri SJ. Tehran: Nazareth; 2003.
5-Berg WA, Gutierrez L, Nessavier MS, Carter WB, Bhargavan M, Lewis RS, et al. Diagnostic accuracy of
mammography, clinical examination, US,and Imaging in preperative assessment of breas cancer. Radiolojy 2004;
223:830-849.
6- Dummin LJ, Com M, Plant L. Prediction of breast tumor size by mammography and sonography – A breast screen
emperience . Breast 2007; 16:38-46.
7- Heusinger K, Lhbery C , Lux MP , Papadopoulos T , Imhoff K , Schulz – Wendtland R, et al . Assesment of breast
Cancer Size Depends on method, histopathology and tumor size itself . Breast Cancer Res Treat 2005; 94:7-23.
8- Shoma A, Moutamed A, Ameen M, Abdelwahab A, Ultrasound for accurate measurement for invasive breast cancer
tumor size. Breast J 2006; 12:252-256.
9- Fornvik D, Zackrisson S, Ljungberg O, Svahn T, Timberg P, Tingberg A, et al. Breast tomosynthesis: Accuracy of
tumor measurement compared with digital mammography and ultrasonography. Acta Radiol 2010; 51:240-247.
 همکاران و احمدنیا حسن 10-Siqueira FM, Rezende CA, Barra Ade A.Correlation between clinical examination, mammography and
ultrasonography with histopathological exam in the determination of tumor size in breast cancer. Rev Bras Ginecol
Obstet 2008; 30:107-112.
11- Tot T, Gere M. Radiological – pathological correlation in diagnostic breast carcinoma: The role of pathology in the
multimodality era. Pathol Oncol Res 2008; 14:173-178.
12- Kald BA, Boiesen P , Ronnow K, Jonsoon PE, Bisgaard T. Preoperative assessment of small tumours in women
with breast cancer. Scand J Surg 2005; 94:15-20.
13- Heusinger K, Lhbery C , Lux MP , Papadopoulos T , Imhoff K , Schulz – Wendtland R, et al . Assesment of breast
Cancer Size deDepends on method, histopathology and tumor size itself. Breast Cancer Res Treat 2005; 94:17-23.