دوره و شماره: دوره 54، شماره 4، آذر و دی 1390، صفحه 195-245 
اپیدمیولوژی حوادث در شیرخواران و نو پایان -24 6 ماهه

صفحه 201-206

محمد سعید ساسان؛ احسان بیک زاده؛ شهین سعیدی نجات؛ کلثوم دلدار؛ محمد خواجه دلویی


بررسی شیوع کاهش دانسیته معدنی استخوان در بیماران پیوند کلیه با بیش از یک سال پیوند و عوامل مؤثر بر آن

صفحه 207-211

فرزانه شریفی پور؛ عبداله بهرامی؛ حبیب ا... ا سماعیلی؛ عباسعلی زراعتی؛ فرناز کلانی مقدم؛ مریم حامی؛ فریبرز سلطانی؛ ویدا معرفت


بررسی ارتباط بین فصول مختلف سال و بروز جداشدگی شبکیه مرکز تحقیقات چشم - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

صفحه 217-223

میرنقی موسوی؛ توکا بنائی؛ مجید ابریشمی؛ محمد تقی شاکری؛ مهدی سخائی؛ نیلوفر فکرت


بررسی علائم و نشانه های سندرم ساختمان بیمار در شهرک مسکونی اکباتان

صفحه 224-229

سعید متصدی زرندی؛ امیر شیخ محمدی؛ مهدیه سردار؛ شادی جی بویی؛ سمانه اکبر پور


بررسی میزان فراوانی سندرم متابولیک در زنان بستری در بخش روانپزشکی

صفحه 230-237

وحید سعادتیان؛ سحر قره؛ محمد تقی شاکری؛ مریم عمادزاده؛ شیرین طراز جمشیدی؛ علی عمادزاده


بررسی اثر عصاره گیاه هفت بند یا Polygonum Avicular بر میزان پرولیفراسیون رده سلولی HeLa

صفحه 238-241

حسین بنازاده؛ عباس دل آذر؛ مهریار حبیبی رودکنار؛ محمد رحمتی یامچی؛ بهناز صادق زاده اسکوئی؛ احمد مهدی پور؛ جعفر سلیمانی راد؛ آمنه محمدی روشنده


گزارش مورد

گزارش یک مورد دیسپلازی آریتموژنیک بطن راستبا تابلوی بالینی سنکوپ

صفحه 243-245

مهدی حسن زاده؛ افسون فضلی نژاد؛ معصومه الوندی آذری