بررسی ارتباط بین فصول مختلف سال و بروز جداشدگی شبکیه مرکز تحقیقات چشم - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نویسندگان

1 دانشیار ویتره و رتین، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد ویتره و رتین، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 دستیار تخصصی چشم پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 پزشکعمومی، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
بررسی اپیدمیولوژی بیماران مبتلا به جداشدگی شبکیه،و بررسی ارتباط بین بروز جداشدگی شبکیه و تغییر فصل، هدف این مطالعه است. جداشدگی رگماتوژن شبکیه نوعی از دکولمان است که به دنبال یک پارگی در شبکیه و نفوذ مایع به فضای ساب رتینال ایجاد می شود .
روش کار
در این مطالعه توصیفی گذشته نگر 416 بیمار مبتلا به جداشدگی شبکیه که بین سالهای 1382 تا 1385 در بیمارستان خاتم الانبیا تحت عمل جراحی اسکلرال باکلینگ قرار گرفته بودند بررسی شد ،ند سن، جنس، فصل و ماه بروز بیماری و فصل و ماه اقدام جراحی از پرونده بیماران استخراج وآنالیز شد. تمامی داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ، کای دو ، تی و آنوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .
نتایج
متوسط سن بیماران 41 سال بود . بروز بیماری در مردان بیشتر از زنان بود . بیشترین موارد درگروه سنی بالای 60 سال (104 مورد معادل 35%) دیده شد. بروزبیماری براساس فصل اختلاف معنا دار آماری بین فصول را نشان نمی دهد . بیشترین موارد بیماری در مهرماه (51 مورد معادل /12 3 ) % و کمترین موارد در شهریور ماه %5/5( معادل 23 مورد) رخ داده بودند . شایعترین ریسک فاکتورها میوپی /15 )1 ) % و پسودوفاکیا /15 )1 ) % بودند. بین جنس، سن، و ماه (یا فصل) با بروز بیماری ارتباطی دیده نشد .
نتیجه گیری
این مطالعه نشان دهنده بروز بیشتر جداشدگی شبکیه در مردان بود . بیماران بالای 60 سال در ریسک بالاتری برای بروز دکولمان رتین قرار دارند . در این مطالعه الگوی فصلی در بروز جداشدگی شبکیه مشاهده نشد ، ولی بیشترین موارد در مهرماه و کمترین موارد در شهریور ماه رخ داده بودند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rhegmatogenous Retinal Detachment Eye research center-Mashhad University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Mirnaghi Moosavi 1
  • Tooka Banaee 1
  • Majid Abrishami 2
  • Mohammad Taghi Shakeri 3
  • Mahdi Sakhaee 4
  • Niloofar Fekrat 5
1 Associate professor of Ophthalmology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Professor of Ophthalmology, Mashhad University of Medical science Mashhad, Iran
3 Assistant professor of Biostatistics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Ira
4 Resident of Ophthalmology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad
5 General practitioner, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Evaluation of epidemiology and seasonal variation of Rhegmatogenous Retinal Detachment (RRD), in patients undergoing retinal detachment surgery.
Materials and Methods
Medical records of 416 patients admitted in KHATAM eye hospital (Mashhad, IRAN) were reviewed between years 2000 to 2008. Information about sex, age, season and month of incidence and operation and concomitant risk factors of patients, were gathered and analyzed.
Results
Average age of patients was 41 years old. Most of the cases of the disease were observed in the age group of above 60 y/o (35%). The frequency of the RRD was higher in male patients than in females. (Ratio: 1.7 to 1).Distribution of our cases in different seasons showed no significant difference between them (P value = 0.142). The highest and lowest rate of RRD was observed in October and September respectively with October having 51 patients (12.3%) and September having 23patients (5.5%).
Myopia and pseudophakia were most common risk factors. There was no statistically significant relationship between age and month (and season) of incidence (or diagnosis and surgical procedure) of the RRD, likewise for gender.
Conclusion
This study showed more RRD in male patients. Patients above than 60 years old have greater risks of incidence of RRD. No seasonal incidence pattern for RRD was founded; however, most of cases occurred in October, and at least in September.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lattice degeneration
  • Myopia
  • Ocular trauma
  • Retinal detachment
1- Brinton DA,Wilkinson CP.Retinal Detachment. Newyork:Oxford University Press;3rd ed.2009.
2- Lisegang TJ, Skuta GL, Cantor LB. Retina and Vitreous. Sanfransisco: American Academy of Ophtalmology;2007.
3- Pastor JC, Fernandez I, Rodriguez de la RE, Coco R, Sanabria-Ruiz Colmenares MR, et al. Surgical outcomes for
primary rhegmatogenous retinal detachments in phakic and pseudophakic patients: the Retina 1 Project--report 2. Br J
Ophthalmol 2008; 92:378-382
4- Haimann MH, Burton TC, Brown CK. Epidemiology of retinal detachment. Arch Ophthalmol 1982; 100:289-292.
1
Ivanisevic 
 
5- Wilkes SR, Beard CM, Kurland LT, Campbell RJ. The incidence of retinal detachment in Rochester, Minnesota,
1970-1978. Am J Ophthalmol 1982; 94:670-673.
6- Laatikainen L, Tolppanen EM, Harju H. Epidemiology of rhegmatogenous retinal detachment in a Finnish
population. Acta Ophthalmol (Copenh) 1985; 63:5964.
7- Tornquist R, Stenkula S, Tornquist P. Retinal detachment. A study of a population-based patient material in Sweden
1971-1981. I. Epidemiology. Acta Ophthalmol (Copenh) 1987; 65:213-222.
8- Rowe JA, Erie JC, Baratz KH,Hodge DO, Gray DT, Butterfield L,et al. Retinal detachment in Olmsted
County,Minnesota, 1976 through 1995. Ophthalmology 1999; 106:154-159.
9- Algvere PV, Jahnberg P, Textorius O. The Swedish Retinal Detachment Register. I.A database for epidemiological
and clinical studies. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 1999; 237:137-144.
10- Wong TY, Tielsch JM, Schein OD. Racial difference in the incidence of retinal detachment in Singapore. Arch
Ophthalmol 1999; 117:379-383.
11- Li X. Incidence and epidemiological characteristics of rhegmatogenous retinal detachment in Beijing, China.
Ophthalmology 2003; 110:2413-2417.
12- Zou H, Zhang X, Xu X.Epidemiology survey of rhegmatogenous retinal detachment in Beixinjing District,
Shanghai, China. Retina 2002; 22:2949.
13- Mowatt L, Shun-Shin G, Price N. Ethnic differences in the demand incidence of retinal detachments in two districts
in the West Midlands. Eye 2003; 17:63-70.
14- Weber-Krause B, Eckardt C. Incidence of posterior vitreous detachment in the elderly. Ophthalmologe 1997;
94:619-623.
15- Polkinghorne PJ, Craig JP. Northern New Zealand Rhegmatogenous Retinal Detachment Study: epidemiology and
risk factors. Clin Experiment. Ophthalmol 2004; 32:159-163.
16- Sasaki K, Ideta H, Yonemoto J, Tanaka S, Hirose A, Oka C. Epidemiologic characteristics of rhegmatogenous
retinal detachment in Kumamoto, Japan. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 1995; 233:772-776.
17- Limeira-Soares PH, Lira RP, Arieta CE, Kara-José N. Demand incidence of retinal detachment in Brazil. Eye 2007;
21:348-352
18- Ashrafzadeh MT, Schepens CL, Elzeneiny I, Moura R, Morse P, Kraushar MF. Aphakic and Phakic retinal
detachment. I Preoperative findings. Arch Ophthalmol 1973; 89:476-483.
19- Rosner M, Treister G, Belkin M. Epidemiology of retinal detachment in childhood and adolescence. J Pediatr
Ophthalmol Strabismus 1987; 24:42-44.
20- Ivanisevic M, Bojic L, Eterovic D. Epidemiological study of nontraumatic Phakic rhegmatogenous retinal
detachment. Ophthalmic Res 2000; 32:237-239.
21- Rosman M, Wong TY, Ong SG et al. Retinal detachment in Chinese, Malay andIndian residents in Singapore: a
comparative study on risk factors, clinicalpresentation and surgical outcomes. Int.Ophthalmol 2001; 24:101-106.
22- Av-Shalom A, Berson D, Gombos GM, Michaelson IC, Zauberman H. Some comments on the incidence of
idiopathic retinal detachment among Africans. Am J Ophthalmol 1967; 64:384-386.
23- Weiss H, Tasman WS. Rhegmatogenous retinal detachments in blacks. Ann Ophthalmol 1978; 10:799-806.
24- Brown PR, Thomas RP. The low incidence of pimary retinal detachent in the negro. Am J Ophthalmol 1965; 60:109-110.
25- Gupta OP, Benson WE. The risk of fellow eyes in patients with rhegmatogenous retinal detachment. Curr Opin
Ophthalmol 2005; 16:175-178.
26- Thelen U, Gerding H, Clemens S. [Rhegmatogenous retinal detachments.
Seasonal variation and incidence]. Ophthalmologe 1997; 94:638-641.
27- Paavola M, Chehova S, Forsius H. Seasonal variations in retinal detachment in Northern Finland and Novosibirsk.
Acta Ophthalmol (Copenh) 1983; 61:806-812.
28- Ivanisevic M, Erceg M, Eterovic D. Rhegmatogenous retinal detachment and seasonal variations. Acta Med
Croatica 2002; 56:49-51.
29- Al Samarrai AR. Seasonal variations of retinal detachment among Arabs in Kuwait. Ophthalmic Res 1990; 22:220-223.
30- Mansour AM, Hamam RN, Sibai TA, Farah TI, Mehio-Sibai A, Kanaan M. Seasonal Variation of Retinal
Detachment in Lebanon. Ophthalmic Res 2009; 41:170–174.
31- Ghisolfi A, Vandelli G, Marcoli F. Seasonal variations in rhegmatogenous retinal detachment as related to
meteorological factors. Ophthalmologica 1986; 192:97-102.
32- Farvardin M, Mehryar M, Ashraf , Mehdizadeh M, Rahim M. Epidemiological findings and results of scleral buckling in
patients with rhegmatogenous retinal detachment at Khalili Hospital Shiraz 1991-2001. J Med Res 2003; 3:25-26.
33- Katsimpris JM, Xirou T, Paraskevopoulos K, Petropoulos IK, Feretis E. Effect of local hypothermia on the anterior
chamber and vitreous cavity temperature: in vivo study in rabbits. Klin Monl Augenheilkd 2003; 220:148–151.