بررسی میزان فراوانی سندرم متابولیک در زنان بستری در بخش روانپزشکی

نویسندگان

1 استادیار روانپزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه داخلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار گروه آمار و پزشکی اجتماعی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

5 دستیار تخصصی پاتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

6 دستیار فوق تخصصی بیماریهای کلیه بزرگسالان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
در سالهای اخیرشیوع سندرم متابولیک درجمعیت بیماران روانی بیش از معمول گزارش شده است . درایران مطالعات چشمگیری در رابطه با شیوع این سندرم دربین بیماران روانی انجام نشده، و ازآنجا که عامل نژاد جزء عوامل تأثیرگذار بر آن است، بررسی شیوع سندرم متابولیک درجمعیت بیماران روانی ایران مفید به نظر می رسد .
روش کار
در یک مطالعه توصیفی مقطعی تعداد130 بیمار زن بستری دربخش روانپزشکی بیمارستان22بهمن مشهدازاسفند1387 تاآذرماه 1388 از نظر ابتلا به سندرم متابولیک موردمطالعه قرارگرفتن . د پرسشنامه برای بیماران تکمیل شد . خانمهای باردار وکسانی که طی 6 ماه اخیر زایمان کرده بودند وارد مطالعه نشدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزارSPSS و آزمون های کای دو، تی ودقیق فیشر انجام شد .
نتایج
شیوع سندرم متابولیک دراین مطالعه طبق معیارهای (NCEP(ATPIII برابر با /39 8% به دست آمد که این میزان بیشتر از مقدار قابل انتظار برای جمعیت ایرانی غیر بیمار بود /34 )7 ).% میانگین سنی مبتلایان به سندرم متابولیک دراین مطالعه بیشترازافراد غیرمبتلا بود /44 )6 در برابر /34 2). دراین مطالعه رابطه معنی داری بین سندرم متابولیک و متغیرهای تأهل، سطح تحصیلات، سن،BMI ، وزن، دورکمر، دیابت وهیپرتانسیون به دست آمد ( p< /0 05) از طرفی رابطه معنی داری بین دوز، مدت زمان مصرف دارو، نوع داروی مصرفی و نوع بیماری روانپزشکی با ابتلا به این سندرم به دست نیامد ( p> /0 05 ).
نتیجه گیری
شیوع سندرم متابولیک در این مطالعه بیش از نتایج مطالعات مشابه درجمعیت بیماران روانی ایران بود. در این تحقیق رابطه ای بین ابتلا به این سندرم و داروی خاصی به دست نیامد، با وجود این نمی توان ارتباط بین این دو را قطعا ردکرد و برای رد یا اثبات این موضوع نیاز به مطالعات وسیعتری می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Frequency of Metabolic Syndrome among Female Patients Admitted in Psychiatry Ward

نویسندگان [English]

  • Vahid Saadatian 1
  • Sahar Ghareh 2
  • Mohammadtaghi Shakeri 3
  • Maryam Emadzadeh 4
  • Shirin Taraz Jamshidi 5
  • Ali Emadzadeh 6
1 Assistant Professor of Psychiatry,Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor of Internal Medicine, Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Associate Professor of Community Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 General Practitioner,
5 Resident of Pathology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
6 Nephrology Fellowship,Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
In recent years the metabolic syndrome has been highly common among psychiatric patients. Since many factors including genetic factors contribute to the prevalence of this syndrome, it seems necessary to look for metabolic syndrome among Iranian psychiatric patients.
Materials and Methods
This cross-sectional study was performed on 130 female patients admitted to psychiatric ward of Mashhad 22 Bahman hospital since March 2009 until December 2009 to find whether they had metabolic syndrome. Questionnaires were completed for patients. Pregnant women and those who had had a delivery during the last 6 months were excluded. Data were analyzed through statistical tests such as t-test and chi square and SPSS software version 17. P-value less than 0.05 was regarded as meaningful result.
Results
In this study the prevalence of metabolic syndrome was, according to criteria of NCEP (ATP III), 39.8%, which is deemed as significantly more than expectable range for healthy Iranian population. Older age, higher waist circumference ,BMI and weight, persistence of diabetes mellitus and hypertension, low educational level and marriage status were proven to be associated with increased risk of metabolic syndrome.(p-value<0.05)
There were no meaningful relation between metabolic syndrome, duration of administration and type of drugs, and mental disorder. (p-value>0.05)
Conclusion
In the present study, the prevalence of metabolic syndrome was examined. And it was proved that the rate of the prevalence of metabolic syndrome is more than what is typically found in similar studies among Iranian psychiatric population. no relationship was detected between metabolic syndrome and any specific drug, however, more extensive studies are suggested..

کلیدواژه‌ها [English]

  • metabolic syndrome
  • psychiatric disorders
  • Psychiatric drugs
1- Eckel RH. The Metabolic Syndrome. In: Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL .
editors. Harrison`s principles of internal medicine. 17th ed. New York: Mc Graw Hill; 2008.p.1509-1514.
2- Ridker PM, Libby P. Risk factors for Atherothrombotic Disease. In: Libby p, Bonow RO, Mann DL, Zipes DP,
editors. Braunwald`s heart disease: A Textbook of cardiovascular Medicine. 8th ed. Philadelphia: Saunders Elsevier;
2008.p.1003-1026.
3- Delavari A, Forouzanfar MH, Alikhani S, Sharifian A, Kelishadi R. First nationwide study of the prevalence of the
metabolic syndrome and optimal cutoff points of waist circumference in the Middle East: the national survey of risk
factors for noncommunicable disease of Iran. Diabetes Care 2009; 32:1092-1097.
4- Gelder M, Harrison P, Cowen P. Oxford Textbook of Psychiatry. 5th ed. New York:Oxford University Press;
2006.p.530-536.
5- Teixeira PJ, Rocha FL. The prevalence of metabolic syndrome among psychiatric inpatients in Brazil. Rev Bras
Psiquiatr 2007; 29:330-336.
6- Boulogne A, Vantyghem MC. Epidemiological data and screening of the metabolic syndrome. Presse Med 2004 ;
33:662-665, 681.
7- Kim SH, Kim K, Kwak MH, Kim HJ, Kim HS, Han KH. The contribution of abdominal obesity and dyslipidemia to
metabolic syndrome in psychiatric patients. Korean J Intern Med 2010; 25:168-173.
8- Sharifi F. Prevalence of metabolic syndrome in an adult urban population of the west of Iran. Exp Diabetes Res
2009; 4.
9- Rojas R, Aguilar-Salinas CA, Jiménez-Corona A, Shamah-Levy T, Rauda J, Avila-Burgos L, Villalpando et al.
Metabolic Syndrome in Mexican Adults:results from the National Health and Nutrition Survey2006.Salud Publica Mex
2010; S11-8.
10- Delavar MA, Lye MS, Khor GL, Hanachi P, Hassan ST.Prevalence of metabolic syndrome among middle aged
women in Babol,Iran. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2009; 40:612-628.
11- Skilton MR , Moulin P, Terra JL, Bonnet F. .Association between anxiety,depression,and the metabolic syndrome.
Biol Psychiatry 2007; 62:1251-1257.
12- Manu P . Medical consultation in Psychiatry. In:Goldman L.Cecil Medicine .23rd ed. Philadelphia:Saunders
Elseviers;2008.p.2912-2916.
13- Simon V.Are weight gain and metabolic side effects of atypical antipsychotics dose dependent? A literature review.
J Clin Psychiatry 2009; 70:1041-1050.
14- Blank K, Szarek BL, Goethe JW.Metabolic abnormalities in adults andgeriatric major depression with and without
comorbid dementia. J Clin Hypertens(Greenwich)2010; 12:456-461.
15- Rezaei O , Khodaie-Ardakani MR, Mandegar MH, Dogmehchi E, Goodarzynejad H. Prevalence of metabolic
syndrome among an Iranian cohort of inpatients with schizophrenia. Int J Psychiatry Med 2009; 39:451-462.
16- Matto SK, Chakraborty K, Basu D, Ghosh A, Vijaya Kumar KG, Kulhara P. Prevalence of metabolic syndrome in
psychiatric inpatients in a tertiary care centre in north India. Indian J Med Res 2010; 131:46-52.
17- Ozenoglu A, Balci H, Ugurlu S, Caglar E, Uzun H.The relationship of leptin,adiponectin levels and paraoxonase
activity with metabolic and cardiovascular risk factors in females treated with psychiatric drugs. Clinics (Soa Paulo)
2008; 63:651-660.