گزارش یک مورد دیسپلازی آریتموژنیک بطن راستبا تابلوی بالینی سنکوپ

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 دانشیار قلب وعروق، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 رزیدنت قلب وعروق ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
بیماران مبتلا به کاردیومیو پاتی بطن راست آریتموژنیک، دارای تاکیکاردی بطنی(VT) هستند که عموما نمای بلوک شاخه چپ با انحراف محور به راست و وارونگی امواج T در لیدهای پره کوردیال دارد .
معرفی بیمار
بیمار بستری شده مرد 28 ساله ای با علائم تپش قلب و سنکوپ بود . در نوار قلب، تاکیکاردی بطنی با نمای بلوک شاخه چپ و امواج T وارونه در V1 تا V6 و همچنین به طور نا قص بلوک شاخه راست و امواج T وارونه در V1 تا V3دیده شد.اکوکاردیوگرافی اتساع بطن راست را نشان می دهد. در اکوی 3D عملکرد RV غیر طبیعی بوده و شکل گیری آنوریسم در دیواره آزاد دیده میشد . نتیجه گیری در بیماران مبتلا به تاکیکاردی بطنی با نمای بلوک شا خه چپ و وا رونگی امواج T در لید های پره کاردیال و بدون سا بقه بیماری ایسکمیک قلب،کاردیومیوپاتی آریتموژنیک بطن راست به عنوان یک تشخیص مهم مطرح است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Case Report of Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia Presenting Syncope Cardiovascular Research Center, Mashhad University of Medical Sciense

نویسندگان [English]

  • Mehdi Hasanzadeh 1
  • Afsoon Fazlinezhad 1
  • Masoomeh Alvandi Azari 2
1 Associate Professor of Cardiology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Resident of Cardiology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Patients with arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy have Ventricular Tachycardia (VT) and left bundle branch block contours with right-axis deviation and T-waves inversion in pericardial leads.
[
Case report
Presenting case was a 28 years old man admitted with palpitation and syncope. The electrocardiography showed Ventricular tachycardia with left bundle branch block contour and T wave inversions in V1 to V6 and incomplete right bundle branch block and T wave inversions in V1 to V3. Echocardiography revealed right ventricular (RV) dilatation. RV function was abnormal, and aneurismal formation in free wall was seen in 3D echocardiography.
Conclusion
Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy remains as a primary diagnoses, in case of patients with ventricular tachycardia, left bundle branch block contour and T waves inversion in pericardial leads and without any history of ischemic heart disease,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arrhythmogenic right Ventricular Dysplasia
  • Syncope
  • Ventricular tachycardia
1-Horimoto M, Akino M, Takeaka T, Igarashi K, Inoue H, Kawakami Y. Evolution of left ventricular involvement in
arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. Cardiology 2000; 93:197-200.
2 - Libby P. Brunwalds heart disease:a textbook of cardiovascular medicine. 8th ed.
3 -Marcus FIWJ,McKenna D,Sherrill C,Basso B,Bauce DA, Bluemke H,et al.
Diagnosis of arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy/dysplasia: proposed modification of the task force
criteria. Circulation 2010; 121:1533-1541.
4-Yoerger DM, Marcus F, Sherrill D , Calkins H Towbin JA, Zareba W, et al. Echocardiographic findings in patients
meeting task force criteria for arrithmogenic right ventricular dysplasia :new insights from the multidisciplinary study
of right ventricular dysplasia. J Am Coll Cardiol 2005; 45:860-865
5 - Donal E, Raynier P .Transthoracic tissue Doppler study of right ventricular regional function in a patient with an
arrithmogenic right ventricular cardiomyopathy. Heart 2004; 90:980.
6 - Herbots L, Kowalski M, Vanhaecke J, Hatle L, Sutherland GR. Characterizing abnormal regional longitundinal
function in arrithmogenic right ventricular dysplasia: the potential clinical role of ultrasonic myocardial deformation
imaging .Eur Heart J 1988; 9:1291-302.